Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Obnova dvoch veží rímskokatolíckeho Kostola Všetkých svätých v Ilave

KPÚ Trenčín
Oprava strechy kostola 30-roky 20. storočia, zdroj : Ilavské múzeum

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Ilave je architektonickou dominantou mesta Ilava. Stojí na území bývalej hradnej priekopy a je súčasťou bývalého hradného areálu, ktorý sa neskôr zmenil na kláštorný areál. V rámci areálu stojí juhozápadne od horného hradu, svojou hmotou je zasunutý za obvodové objekty areálu väznice. Pôvodne trinitársky barokový kostol bol postavený v rokoch 1701 – 1718, veže boli dokončené v roku 1722. Pred rokom 1789 a v roku 1835 a 1852 bol opravený, v 20-tych rokoch udržiavaný. Po zrušení rádu trinitárov v roku 1788 sa stal farským kostolom namiesto gotického kostola, ktorý stál na starom námestí v Ilave a zanikol koncom 18. storočia. Kostol je jednoloďová halová stavba s kryptou celom rozsahu pôdorysu kostola, so svätyňou s rovným záverom a s dvojpodlažnou sakristiou v pokračovaní svätyne. Pôdorys a dispozícia opakuje najzaužívanejší stavebný typ kostola 2. polovice 17. storočia a celého 18. storočia; jednolodie s postrannými kaplnkami, s akcentovaním stupu dvoma bočnými vysokými vežami, menej častým prvkom je situovanie sakristie za svätyňu, čo ale v tomto prípade môže byť výsledkom terénnych limitov, či existenciou starších stavieb. Účasť rehoľníkov na bohoslužbách bola zabezpečená vytvorením poschodia nad sakristiou kde bolo oratórium pre mníchov, nakoľko náprotivná empora sa nerozvinula po celej dĺžke lode. Priestory kostola sú zaklenuté krížovou klenbou dosadajúcou na vtiahnuté piliere. Trojosová baroková fasáda s dvojicou veží, členená vysokým radom pilastrov. Veže sú ukončené vysokými strechami so stanovou strechou s polygonálnou lucernou s oválnymi otvormi ukončenou cibuľovitou strechou s guľami a krížmi nad každou vežou, pokryté medeným plechom. Zvony sú zo začiatku 19. storočia. Kostol je prístupný dnes len jedným hlavným vstupom cez úzku cestičku vytvorenú medzi múrmi väznice.

Komplexná obnova exteriéru kostola sa začala v rokoch 2007 až 2009 kedy bol krov kostola na základe statického posudku a projektovej dokumentácie vymenený v celom rozsahu a bola položená nová strešná krytina – keramická bobrovka, nakoľko pôvodné prekrytie objektu a samotná drevená konštrukcia boli v havarijnom stave a vážne ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v areáli pevnosti Ilava, ktorej súčasťou je objekt kostola. Výška hrebeňa strechy a sklon strešných rovín zostal zachovaný. Vzhľadom na zhoršujúci sa stavebno – technický stav omietkových vrstiev fasád kostola a konštrukcií oboch veží kostola bol v máji až júli 2015 na pamiatkovom objekte vykonaný pamiatkový výskum, ktorý spracovala PhDr. Zuzana Zvarová a kolektív. Na základe výsledkov pamiatkového výskumu bola ešte v roku 2015 vypracovaná projektová dokumentácia Ing. Jozefom Závackým, ktorá riešila statické posúdenie aktuálneho konštrukčno – statického a stavebno – technického stavu nosných konštrukcií veží kostola s následným návrhom opráv a sanačných zásahov. Vzhľadom na zhoršujúci sa stavebno – technický stav murovaných a drevených konštrukcií oboch veží kostola bola nutná urýchlená obnova a sanačný zásah, ktorými by sa odstránili príčiny vzniku týchto porúch. Drevo krovu veží v porušených častiach prvkov bolo nutné v zmysle projektovej dokumentácie zosilniť, prípadne vymeniť najviac porušené prvky, pričom bolo nutné dodržať typy dreva. Debnenie krovu veží a doskové záklopy bolo potrebné vymeniť celé. Uvoľnené tesárske spoje bolo nutné opraviť, stiahnuť a zosilniť, pričom bolo nutné chemické ošetrenie drevenej strešnej konštrukcie. Plechovú krytinu striech veží bolo možné vymeniť za novú, medenú. Žalúzie v okenných otvoroch veží bolo nutné opraviť a doplniť o sieťky, ktoré by zabránili vtákom vlietať do podkrovia striech. V období máj-september 2019 bola realizovaná obnova drevených a murovaných konštrukcií oboch veží kostola a výmena strešnej krytiny za veľmi sťažených podmienok, nakoľko je kostol súčasťou areálu jednej z najťažších väzníc na Slovensku. Až 2/3 priestoru veží kostola je v priestore areálu väznice a tak postavenie lešenia ako aj celá obnova boli realizované za prísnych bezpečnostných opatrení. Poslednou etapou obnovy exteriéru kostola je obnova omietkových vrstiev fasád kostola, ktoré sú takmer v celom rozsahu dožité, v mnohých miestach opadané, nesúdržné s murivom, tvaroslovie zvetrané až do straty čitateľnosti. Na čelnej juhovýchodnej fasáde je novodobý náter, ktorý sa vo veľkých plátoch olupuje. V miestach dlhodobého odhalenia muriva je viditeľné jeho zvetranie, časť tvaroslovných prvkov výrazne degradovala, je nečitateľná. 
Rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Ilave je zachovaný bez významných priestorových a hmotových zásahov vo svojom pôvodnom, resp. staršom prostredí. Kostol je intaktne pôdorysne, hmotovo a dispozične zachovaný od doby svojho vzniku, teda od začiatku 18. storočia, s početnými autentickými barokovými tvaroslovnými fasádnymi prvkami, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na jeho vysokej pamiatkovej hodnote a dodávajú kostolu výraznú mieru autentičnosti. Jeho obnova je veľmi komplikovaná, vzhľadom na situovanie v areáli Pevnosti Ilava, kde pôsobí Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava. Rovnako akýkoľvek prístup ku kostolu a jeho fasádam je sťažený okolitým areálom väznice a preto je jeho prebiehajúca obnova veľmi náročná.

Mgr. Mária Ružôňová, KPÚ Trenčín

Oprava strechy kostola 30-roky 20. storočia, zdroj : Ilavské múzeum
Poškodená drevená konštrukcia veže pred obnovou, zdroj : Ivan Radimák, KPÚ Trenčín
Detail poškodeného trámu veže po odkrytí krytiny, zdroj : Ivan Radimák, KPÚ Trenčín
Poškodené omietkové vrstvy fasád kostola, zdroj : Dekan farnosti Patrik Sojčák
Poškodené tvaroslovie fasád kostola, zdroj : dekan farnosti Patrik Sojčák
Čelná fasáda kostola počas obnovy veží kostola, zdroj : Dekan farnosti Patrik Sojčák
Nová drevená konštrukcia veže, zdroj : Dekan farnosti Patrik Sojčák
Medené oplechovanie veže s novou sieťkou, zdroj . Dekan farnosti Patrik Sojčák
Čelná fasáda po obnove veží kostola, zdroj : Dekan farnosti Patrik Sojčák