Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Krajský pamiatkový úrad Prešov si uctil obete prvej svetovej vojny

KPÚ Prešov
Zástupcovia Ozbrojených síl SR pri centrálnom pamätníku

Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý sa každoročne slávi 11. novembra, v deň ukončenia prvej svetovej vojny, si Krajský pamiatkový úrad Prešov uctil obete tohto vojenského konfliktu dvoma podujatiami, na ktorých sa podieľal ako spoluorganizátor a pasívny účastník.

Výstava venovaná problematike frontových a lazaretných cintorínov

V piatok 10. novembra sa v priestoroch budovy Platón na Metodovej ulici č. 9 v Košiciach, kde má svoje sídlo Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, uskutočnila vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“. Miesto a termín otvorenia výstavy, ktorá mapuje lokality posledného odpočinku vojakov padlých počas Veľkej vojny na slovenskej strane Karpát, nebol zvolený náhodne. V Košiciach v čase prvej svetovej vojny malo svoje sídlo Zborové veliteľstvo cisársko-kráľovskej rakúsko-uhorskej armády. V roku 1915 sa jeho súčasťou stala Inšpekcia vojnových hrobov, ktorá prostredníctvom 12 oddielov vojnových hrobov riadila proces výstavby a konečnej architektonicko-sadovníckej úpravy vojnových cintorínov na území dnešného východného Slovenska (Hostovice, Humenné, Medzilaborce, Košice, Stakčín, Stropkov, Ulič, Vyšný Svidník, Zborov) a Zakarpatskej Ukrajiny (Mižhirija, Svaľava, Užok). Dátum 10. november je predvečerom Dňa vojnových veteránov a ukončenia prvej svetovej vojny.

Účastníkov podujatia v jeho úvode privítal univerzitný profesor Peter Borza, ktorý sa na výstave podieľal ako jej odborný garant. Nasledoval prednes úryvku z básne Pavla Országha Hviezdoslava Krvavé sonety, ktorá bola reakciou autora na vypuknutie prvej globálnej vojny v dejinách ľudstva. Po prednese sa slova ujal vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach – profesor Martin Pekár, ktorý akcentoval najmä aktuálnosť témy v súčasnom období, a to v súvislosti s prebiehajúcimi vojenskými konfliktmi na Ukrajine a na Blízkom východe. Upozornil pritom nato, že súčasťou každého konfliktu sú obete, a to tak vojenské ako aj civilné, čoho dôkazom sú aj prestavované vojnové cintoríny. Následne si slovo opätovne vzal konferencier podujatia, ktorý v krátkosti predstavil autora výstavy. Podujatie pokračovalo príhovorom autora výstavy – Antona Lišku z Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktorý prítomným ozrejmil jej celkovú koncepciu, hlavných adresátov a obsahové zameranie jednotlivých častí. Oficiálnu časť podujatia uzavrel prednes úryvku z básne Pavla Országha Hviezdoslava Krvavé sonety. Po ukončení oficiálnej časti vernisáže si prítomní prezreli výstavu, vrátane dvoch autentických prvkov drobnej architektúry, pochádzajúcich z týchto pietnych miest –  železobetónového jednoramenného kríža z vojnového cintorína Medzilaborce II. v meste Medzilaborce a betónového náhrobníka Šándora (Alexandra) Falba z vojnového cintorína v obci Zborov a o videnom a počutom diskutovali pri pohári vína. 

Výstava je dostupná priestoroch budovy Platón na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach (2. poschodie) od 10. novembra do 15. decembra, a to počas pracovných dní v čase vyučovacieho procesu.

Video reportáž z podujatia je možné zhliadnuť na priloženom linku:

www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/434356#1280

Pietna spomienka na padlých vojakov

V sobotu 11. novembra sa na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny na Slovensku, situovanom nad obcou Veľkrop (okr. Stropkov), uskutočnila pietna spomienka na vojakov padlých v tomto ozbrojenom konflikte. Podujatie začalo symbolicky o 11:11 hod., teda v čase, keď bolo pred 105 rokmi v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiègne vo Francúzsku podpísané prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom, a to kladením vencov k centrálnemu pamätníku. Po tom, ako sa pri pamätníku vystriedali jednotlivé delegácie, nasledovala hymna Slovenskej republiky. Modlitby za vojakov pochovaných na miestnom vojnovom cintoríne predniesli prítomní kňazi. Prítomným sa prihovorili i pozvaní hostia: zástupca veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrew Wels, honorárny konzul Rumunska na Slovensku Marek Sobola, vedúci odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja Ján Kocák, predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Martin Drobňák, starosta obce Veľkrop Marián Prokopič a podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Radoslav Turik. Príhovory sa niesli v rovine spomienok na udalosti spred vyše 100 rokov. Dôraz kládli na dôležitosť pripomínania si padlých hrdinov pochovaných na miestnom vojnovom cintoríne, aby sa hrôzy globálneho vojenského konfliktu viac neopakovali. Na záver pietneho aktu odznela pieseň Večierka (www.youtube.com).

Krajský pamiatkový úrad Prešov na podujatí zastupoval Anton Liška, ktorý je v rámci štruktúr úradu zodpovedný za výkon štátnej správy na úseku pamiatkovej ochrany vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na území Prešovského kraja.

Aktuálny rozhovor s Antonom Liškom o vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny:
vychod.sme.sk/c/23242715/nemec-ci-rus-pochovali-ich-vedla-seba-na-vojnovych-cintorinoch-su-si-vsetci-rovni.html

Text: PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD.
Fotografie: Mgr. Martin Drobňák, PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., Mgr. Monika Tresová

 

Zástupcovia Ozbrojených síl SR pri centrálnom pamätníku
Úvodné slovo univerzitného profesora Petra Borzu
Prednes básne Pavla Országha Hviezdoslava Krvavé sonety
Príhovor profesora Martina Pekára
Príhovor autora výstavy Antona Lišku
Diskusia o výstave
Diskusia o výstave
Juraj Gembický (KPÚ Košice) a Anton Liška (KPÚ Prešov)
Martin Pekár (Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach), Anton Liška (KPÚ Prešov), Martin Drobňák (KVH Beskydy) a Peter Borza (Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach)
Akt kladenia vencov na vojnovom cintoríne v obci Veľkrop
Čestná stráž počas slovenskej hymny
Modlitba (paychída) za vojakov pochovaných na miestnom vojnovom cintoríne
Príhovor zástupcu veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewa Welsa
Príhovor honorárneho konzula Rumunska na Slovensku Mareka Sobolu
Zástupcovia Ozbrojených síl SR pri centrálnom pamätníku
Spoločná fotografia účastníkov pietnej spomienky
Anton Liška (KPÚ Prešov) a Martin Drobňák (KVH Beskydy) pri centrálnom pamätníku