Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Ochrana pamiatok
 3. Ochrana archeologických nálezov a nálezísk
 4. Archeologické nálezy
 5. Čo robiť, keď nájdem archeologické nálezy?

Čo robiť, keď nájdem archeologické nálezy?

Nasledujúci text popisuje postup pri náhodnom objavení archeologických nálezov, mimo predpísaného archeologického výskumu a bez cieleného vyhľadávania nálezov napr. použitím detektora kovov.

KTORÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY JE POTREBNÉ OHLÁSIŤ A KTORÉ JE LEPŠIE NECHAŤ NA MIESTE BEZ OHLÁSENIA?

Archeologické nálezy sú bežným pozostatkom života ľudí v minulosti a sú cenným zdrojom informácií o minulosti. Sú integrálnou súčasťou archeologických nálezísk. Najbežnejšími nálezmi sú fragmenty keramických nádob (črepy), zvieracie kosti, úlomky tehál a inej stavebnej hliny, na hradoch úlomky kachlíc či skla. Zriedkavejšie sú predmety z kameňa či kovov, napr. zo železa alebo bronzu, ktorý zvyčajne získava modrozelenú alebo hnedastú patinu. Náhodným nálezom môže byť aj pozostatok architektúry na neevidovanom archeologickom nálezisku alebo dokonca hrob (ľudská kostra s „milodarmi“ alebo spopolnené ostatky v keramickej nádobe).

Archeologické nálezy v sebe nesú dôležité informácie o nálezisku aj o štruktúre, ktorej sú súčasťou (napr. hrob), preto je najlepšie nechať ich v zemi na pôvodnom mieste, pokiaľ nie sú ohrozené ľuďmi alebo prírodnými (napr. poveternostnými) podmienkami. Pri rozhodovaní, či ide o nález, ktorý je potrebné ohlásiť a následne odborným vyzdvihnutím zo zeme zachrániť, je potrebné vziať do úvahy viac faktorov:

 • Ide o fragmenty keramických nádob, zvieracích kostí, stavebnej hliny a pod.? – Či už sa tieto nálezy nachádzajú na evidovanom alebo neevidovanom archeologickom nálezisku, najlepšie je nálezy nechať v zemi/na jej povrchu, kde sa našli. Ak ide o neevidované nálezisko (t.j. nie je to hrad a pod.), nálezy ohláste spolu s údajmi o mieste a okolnostiach nálezu (viď nižšie) a s ich fotografiou príslušnému krajskému pamiatkovému úradu.
 • Ide o železné predmety nájdené na poli? – Veľmi pravdepodobne ide o pozostatky poľnohospodárskej strojnej techniky (napr. traktory a pod.) alebo bežné nálezy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou (napr. podkovy). Nálezy je potrebné ohlásiť len v tom prípade, ak ide o výnimočné nálezy, ako napr. spona (pozostatok pravekého/starovekého osídlenia), hroty šípov a podobne. Ak si nie ste istí, o čo ide, údaje o náleze a fotografie pošlite príslušnému krajskému pamiatkovému úradu.
 • Ide o výnimočné nálezy, ako napríklad mince či poklad mincí, bronzové predmety (modrozelená alebo hnedá patina), predmety zo vzácnych kovov, celé keramické nádoby alebo hrob?
  • Nálezca najlepšie ihneď ohlási nález krajskému pamiatkovému úradu – ak nálezca môže pri náleze počkať do príchodu pracovníka krajského pamiatkového úradu, aby nález ochránil, počká pri náleze.
  • Nálezca najlepšie ihneď ohlási nález krajskému pamiatkovému úradu – ak nálezca nemôže počkať pri náleze do príchodu pracovníka krajského pamiatkového úradu a nález sa nachádza na mieste mimo zvýšeného výskytu iných ľudí, nález nechá na mieste, prikryje ho, miesto nálezu označí, príp. zdokumentuje jeho polohu (GPS súradnice a fotografia nálezu a miesta); toto urobí aj v prípade, že sa v daný deň nemôže s pracovníkom KPÚ skontaktovať (napr. víkend).
  • Nálezca najlepšie ihneď ohlási nález krajskému pamiatkovému úradu – ak nálezca nemôže počkať pri náleze do príchodu pracovníka krajského pamiatkového úradu a nález sa nachádza na mieste zvýšeného výskytu iných ľudí, miesto nálezu označí, príp. zdokumentuje jeho polohu (GPS súradnice, fotografia nálezu a miesta), nález môže vyzdvihnúť zo zeme a na najbližší pracovný deň ho oznámi krajskému pamiatkovému úradu.

AKO OHLÁSIŤ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ?

 • archeologický nález nájdený náhodne v lese, na poli a pod., bez použitia detektora kovov: nálezca je povinný nález oznámiť priamo príslušnému krajskému pamiatkovému úradu (podľa kraja) najneskôr na druhý pracovný deň po náleze. Dôležité je uviesť presné miesto nálezu (poloha alebo GPS súradnice, obec, okres), dátum (kedy sa nález našiel), nálezové okolnosti (stručný popis, ako sa nález zistil) a priložiť fotografiu nálezu.
 • archeologický nález nájdený náhodne počas stavby (v prípade, že na stavbe nebolo nariadené vykonanie archeologického výskumu) je stavebník alebo organizácia zabezpečujúca stavbu povinná najneskôr na druhý pracovný deň oznámiť príslušnému stavebnému úradu a krajskému pamiatkovému úradu. Do príchodu archeológa krajského pamiatkového úradu alebo osoby ním poverenej je nutné zastaviť práce a nález ochrániť pred poškodením a ponechať ho bez zmeny do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
 • nález môže byť ohlásený e-mailom, telefonicky alebo osobne
  •  nález je potrebné ohlásiť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu priamo – kontakty na KPÚ, alebo prostredníctvom príslušnej obce, v ktorej katastri sa nález našiel (odporúčame kontaktovať radšej KPÚ),
  •  ak z nejakých dôvodov nálezca nemôže nález ohlásiť do 2. pracovného dňa po náleze, môže ho ohlásiť aj neskôr – avšak na základe toho mu bude znížené nálezné (odmena za ohlásenie a odovzdanie nálezu), ak bude nálezcovi priznané,
  •  nález je nutné ponechať na mieste nálezu bez jeho vyberania – ak nehrozí jeho odcudzenie, zničenie a pod. Nález môže nálezca priniesť aj osobne na príslušný krajský pamiatkový úrad, avšak za neponechanie nálezu na pôvodnom mieste mu za to môže byť znížené nálezné,

Nálezca má právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu.

PODMIENKY VYPLATENIA NÁLEZNÉHO

Pamiatkový úrad SR vyplatí odmenu za ohlásenie a odovzdanie náhodného archeologického nálezu, tzv. nálezné, až do výšky 100 % jeho hodnoty, ktorá sa určí znaleckým posudkom. Priznanie a výška nálezného závisí od splnenia nasledovných podmienok vyplatenia nálezného:

 • ide o náhodný nález – nález sa našiel mimo povoleného výskumu pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby,
 • nález nebol objavený pri nepovolenej činnosti, t. j. pri nepovolenom výskume a výkope (na národnej kultúrnej pamiatke, v pamiatkovom území a na archeologickom nálezisku, ani pri nepovolenom zbere a premiestňovaní archeologických nálezov, nebol neoprávnene držaný a ani vyhľadaný pomocou detektora kovov či magnetu (viac informácií k zákazu vyhľadávania archeologických nálezov detektormi kovov (pdf, 130 kB)),
 • nálezca ohlásil nález príslušnému krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení. Nález, ktorý sa našiel počas stavby, ohlásil stavebník alebo organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce podľa stavebného zákona, ihneď stavebnému úradu a príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a krajský pamiatkový úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba vykonala obhliadku nálezu,
 • nálezca vykonal všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,
 • archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba (archeológ) metódami archeologického výskumu – pokiaľ nález nie je bezprostredne ohrozený krádežou, poškodením či zničením,
 • nálezca uplatní svoj nárok na nálezné v zápisnici krajského pamiatkového úradu  s uvedením svojich osobných údajov,
 • ak archeologický nález vyzdvihne nálezca, prípadne ho nahlási neskôr, Pamiatkový úrad SR nálezné spravidla prizná, ale môže byť znížené.