Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Záchrana historického krovu NKP hostinec v Novom Meste nad Váhom a nález iluzívneho okna

KPÚ Trenčín
Hostinec, pohľad na východné a severné krídlo, foto I. Radimák v r. 2000

Národná kultúrna pamiatka Hostinec (č. ÚZPF 11568/1), získala svoju dnešnú podobu v priebehu troch základných stavebných etáp, pričom najstaršiu dochovanú stavebnú etapu predstavujú murivá pivnice pod jej východným krídlom, ktoré architektonicko-historický výskum datuje do 15. až začiatku 16. storočia. Na konci 17. storočia bol vybudovaný dvojpodlažný objekt – dnešné severné krídlo, čím vznikol uzavretý 4. krídlový komplex. Dvojpodlažnú severnú budovu opticky zvyšovalo 3. „falošné“ podlažie so slepými oknami, čím bola výškovo vyvážená dovtedy dominantná dolná časť námestia. Objekt je zastrešený asymetrickou sedlovou strechou, ktorej asymetria bola podmienená práve vysokou nadmurovkou s radom slepých okien na severnej strane objektu. Historický krov je hambálkový trojetážový, s dvomi úrovňami hambálkov, vzperadlom a vešadlom, je v pozdĺžnom smere zavetrovaný na južnej strane 1. etáže vyspelou formou ležatej stolice, na severnej strane stojatou stolicou. V druhej etáži je krov pozdĺžne zabezpečený dvoma postrannými stojatými stolicami. Dendrochronologický výskum datoval výrub dreviny, z ktorej je krov zhotovený, do zimného obdobia medzi rokmi 1751 – 1752.

Pamiatkový výskum identifikoval aj zachovanú neskoro-renesančnú, resp. rano-barokovú úpravu fasád z konca 17. stor., tvorenú vápennou omietkou s drsnou štruktúrou bez náteru, ktorú horizontálne členili kordónové pásy. Okná boli orámované hladkými paspartami a nadokennými a podokennými pásmi, ktoré boli rovnako ako kordónové rímsy natreté bielym vápenným náterom. 
Pôvodne schválený zámer výmeny krovu a dreveného stropu nad 2. nadzemným podlažím (mimo zaklenutého chodbového traktu) bol zdôvodnený predovšetkým jeho havarijným stavom a podložený viacerými posudkami. Pred začatím prác bol na podnet KPÚ Trenčín prizvaný statik Ing. Vladimír Kohút, aby odborne zhodnotil navrhnutý spôsob zabezpečenia klenieb a obvodových múrov pri realizácii schválenej obnovy. Ing. Kohút pri obhliadke krovu, na základe predbežného vizuálneho vyhodnotenia, skonštatoval, že veľký objem drevených nosných prvkov krovu od úrovne 1 m nad pomúrnicami je v dobrom stave a nie je potrebná jeho výmena. Neskôr v statickom posúdení stropných a krovových konštrukcií podrobne zadefinoval poškodenie krovu aj jeho príčiny (predovšetkým nános stavebného odpadu). Na základe nových informácií KPÚ Trenčín spolu s vlastníkom Mestom Nové Mesto nad Váhom prehodnotili schválený zámer obnovy (výmena stropu a krovu za nové konštrukcie) a pristúpili k príprave nového zámeru opravy stropu a krovu formou čiastkových výmen - protéz v zmysle následne predloženého realizačného projektu od Ing. Jozefa Kvasniaka. Nakoľko pôvodná schéma krovu bola paradoxne už od jeho postavenia chybná, jeho oprava obsahuje aj jeho narovnanie a stabilizáciu (dvojicami vzpier, ktoré sa doplnili do plných väzieb), pričom niektoré plné väzby bolo dokonca nutné pôdorysne posunúť. Čo sa týka pôvodných stropných konštrukcií, z celkového počtu 62 stropných trámov bolo vymenených 7 zničených kusov a ďalšie 3 trámy boli spevnené protézami.

Hoci práce na obnove historického krovu v súčasnosti ešte pokračujú, môžeme konštatovať, že vďaka záujmu vlastníka Mesto Nové Mesto nad Váhom, ako aj nasadeniu a odbornosti realizátora prác, bude táto unikátna historická konštrukcia zachránená.

Ďalším, v regióne ojedinelým dochovaným prvkom, sú iluzívne maľby okenných výplní objavené počas reštaurátorského výskumu fasád hostinca v apríli 2019. Iluzívne maľby z doby vzniku objektu, t. j. z konca 17. stor., vypĺňajú osi slepých okien 3. podlažia, pričom majú podobu štvorkrídlových drevených okenných výplní, s členením okenných krídiel na tabuľky zasadené do olovených rámov. Po dohode s vlastníkom bude odhalený originál reštaurovaný, iluzívne výplne v ostatných okenných osiach budú prezentované vo forme kópie na novodobej omietke. 

Mgr. Lucia Pastierová

Hostinec, pohľad na východné a severné krídlo, foto I. Radimák v r. 2000
Krov počas obnovy, foto I. Radimák v r. 2018
Krov počas obnovy, foto I. Radimák v r. 2019
Nález iluzívneho okna, foto L. Pastierová v r. 2019