Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Trenčiansky hrad bez „skleníka“

KPÚ Trenčín
Obr.1 - JV pohľad na objekt pred obnovou, foto I. Radimák, KPÚ Trenčín

V roku 2019 bola ukončená obnova pamiatkového objektu „stavba obytná II“, desaťročia známa ako „skleník“ , ktorý je súčasťou jedného z najvýznamnejších a najväčších hradných areálov na Slovensku, Trenčianskeho hradu. Bola odstránená nevhodná, rušivo vnímateľná a materiálovo dožitá presklená časť objektu.

Pamiatkový objekt, napriek svojmu torzálnemu zachovaniu, zvyškom obytnej stavby a priľahlej brány v opevnení je významnou súčasťou hradného komplexu a pohľadovo veľmi exponovaným objektom, ktorý v minulosti plnil obytnú funkciu. Na neskorostredoveký pôvod stavby poukazuje kamenné ostenie okienka na prízemí juhovýchodnej fasády, čo potvrdzujú aj výsledky aktuálneho architektonicko–historického a archeologického výskumu, ktorý definoval 8 stavebno–historických etáp: od dvoch ranogotických etáp (2. pol. 13. stor. a prelom 13. a 14. stor., neskorogotická etapa z 2. pol. 15. stor.), dve renesančné etapy (2. 1/3 16. stor. a 17. stor.), cez vrcholno-barokovú (18. stor.), až po dve novodobé stavebné etapy (1. pol. 20. stor. a 2. pol. 20. stor.). Práve etapa z konca 18. storočia bola exaktne doložená plánom J. Wettsteina z roku 1780. Podľa tohto historického plánu mala stavba na 1. nadzemnom podlaží pultovú strechu spádovanú do nádvoria a aj schválený návrh obnovy vychádzal z tejto podoby. Problém však nastal po uskutočnení inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý vzhľadom na stav podložia, vylúčil nadstavbu objektu. 

Výsledkom obnovy je súčasná, opäť torzálna podoba stavebno–historickej etapy 2. pol. 20. storočia s rovnou strechou a nahradením presklenej časti murovanou. V rámci pamiatkovej obnovy boli upravené nevhodné okenné otvory na všetkých fasádach objektu tak, aby odrážali ich historický stav, boli zreštaurované pôvodné architektonické články, vydláždené a upravené nádvorie pred objektom. Výsledkom obnovy je kultivovaný objekt s moderným interiérom a vhodným funkčným využitím. 

Eva Gazdíková, KPÚ Trenčín

Obr.1 - JV pohľad na objekt pred obnovou, foto I. Radimák, KPÚ Trenčín
Obr.2 - JV pohľad na objekt po obnove, foto I. Radimák, KPÚ Trenčín
Obr.3 - J pohľad na objekt po obnove, foto I. Radimák, KPÚ Trenčín
Obr.4 - SV pohľad pred obnovou, archív KPÚ Trenčín, I. Radimák, KPÚ Trenčín
Obr.5 - SV pohľad po obnove, foto I. Radimák, KPÚ Trenčín
Obr.6 - SZ pohľad po obnove, foto I. Radimák, KPÚ Trenčín
Obr.7 - Interiér infocentra, zdroj: P. Martinisko, Trenčianske múzeum v Trenčíne
Obr.8 - Zreštaurovaný portál, foto M. Vdovičíková, KPÚ Trenčín
Obr.9 - Interiér kaviarne, zdroj: P. Martinisko, Trenčianske múzeum v Trenčíne