Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline - odborné stanovisko

Stanoviská
Oblazy-mlyny_08.jpg

Dňa 6. 8. 2023 vznikla v dôsledku prívalových dažďov povodeňktorá zničila časť národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 3513/1-5 v katastri obce Kvačany. Pamiatkový objekt Hať (č. ÚZPF 3513/5), prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) sa nachádzal v potoku Kvačianka. Hať plnila funkciu zvýšenia hladiny potoka do výšky potrebnej pre vpust vody do mlynského náhonu. Mala drevenú zrubovú konštrukciu s pravidelnými väzbami brvien v rozsahu celej šírky koryta.  Národné kultúrne pamiatky – Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) a NKP Mlyn vodný (č. ÚZPF 2896) – známe ako mlyny v Kvačianskej doline, tvorili v rámci Slovenskej republiky unikátny súbor pamiatkových objektov ľudovej technickej architektúry s mimoriadnou krajinnou hodnotou. Osadenie týchto pamiatkových objektov v kultúrnej krajine a ich estetické aj funkčné prispôsobenie sa reliéfu krajiny a potoka sú dôležitou súčasťou ich pamiatkových hodnôt. Po zničení hrádze sa kultúrna krajina v blízkosti pam​iatky výrazne narušila a pokým sa neobnoví funkčnosť hate, bude sa ďalej znehodnocovať eróziou.

Keďže hať bola zničená, k mlynskému kolesu nie je možné priviesť vodu pomocou vodného náhonu a dlhodobé sucho poškodzuje pamiatkový objekt Náhon vodný so stavidlom (č. ÚZPF 3513/4), ako aj pamiatkový objekt Zariadenie technologické (č. ÚZPF 3513/2). Drevené prvky týchto objektov bez vody vysychajú, praskajú a pri dlhodobom vystavení nevhodným podmienkam sa stávajú nefunkčnými. Ohrozené ja najmä spomínané vodné koleso. Celkovej degradácii súboru môže zabrániť sfunkčnenie vodného náhonu po postavení hate a opätovné uvedenie mlynu do prevádzky.

Funkčnosť technologického zariadenia vodného mlyna s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) bola dôležitým atribútom jeho pamiatkových hodnôt. Išlo o ojedinelý príklad funkčnej technickej pamiatky u nás, kde mlynské stroje, píla aj osvetlenie objektu fungovali celoročne na pohon vodným kolesom. V dôsledku jeho znefunkčnenia postupne začnú degradovať aj ostatné súčasti technologického zariadenia. Mlyn dlhé roky plnil edukačné, kultúrne a turistické funkcie v regióne. Z hľadiska výchovy ďalších generácií obdivovateľov a znalcov pamiatok má nenahraditeľnú úlohu. Zároveň tento objekt, v období kedy fungoval v plnej miere, pomáhal zachovávať aj nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe tradičných remeselných postupov (mlynárskych, tesárskych, piliarskych) a spôsobu života v symbióze s prírodou. 

NKP Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) je zaradený medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku a je tiež súčasťou Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, ktorý eviduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Preto odporúčame urgentné riešenie obnovy poškodených objektov a úzku súčinnosť organizácií rezortov kultúry a životného prostredia pri minimalizovaní škôd na národnej kultúrnej pamiatke a pri jej revitalizácii.

Oblazy-mlyny_08.jpg
Stav areálu technickej pamiatky po povodni 9/2023, zdroj: P. Ižvolt, PÚSR
Stav areálu technickej pamiatky po povodni 9/2023, zdroj: P. Ižvolt, PÚSR
Stav areálu technickej pamiatky po povodni 9/2023, zdroj: P. Ižvolt, PÚSR
Stav areálu technickej pamiatky po povodni 9/2023, zdroj: P. Ižvolt, PÚSR
Stav areálu technickej pamiatky po povodni 9/2023, zdroj: P. Ižvolt, PÚSR
Stav areálu technickej pamiatky po povodni 9/2023, zdroj: P. Ižvolt, PÚSR
Vodné mlyny Oblazy v Kvačianskej doline, stav pred povodňou z r.2014, foto: P. Ižvolt, PÚSR
Vodné mlyny Oblazy v Kvačianskej doline, stav pred povodňou z r.2014, foto: P. Ižvolt, PÚSR
Vodné mlyny Oblazy v Kvačianskej doline, stav pred povodňou z r.2014, foto: P. Ižvolt, PÚSR
Vodné mlyny Oblazy v Kvačianskej doline, stav pred povodňou z r.2014, foto: P. Ižvolt, PÚSR