Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Deduško Večerníček úspešne ukončil obnovu svojej chalúpky

KPÚ Prešov
01 - JZ pohľad na dom ľudový na historickej fotografii z r. 1987, zdroj: Archív KPÚ Prešov

V najvýchodnejšom kúte Slovenskej republiky, na mieste, kde líšky dávajú dobrú noc – v obci Nová Sedlica, stojí už niekoľko desaťročí malý roľnícky domček zastrešený slamenou strechou, nápadne sa podobajúci rozprávkovej chalúpke Deduška Večerníčka, známej mladšej i staršej generácii divákov z televíznej obrazovky verejnoprávnej televízie. Ide o národnú kultúrnu pamiatku Dom ľudový v Novej Sedlici, postavenú s najväčšou pravdepodobnosťou na prelome 19. a 20. storočia, ktorá je súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky od 27. novembra 1987. Napriek tomu, že ide o jednu z posledných stavieb svojho druhu, umiestnených in situ (mimo skanzenov), a súčasne poslednú pamiatkovo chránenú stavbu na území Prešovského kraja krytú slamenou strechou, objektu pred troma rokmi hrozil kvôli nevysporiadaným vlastníckym vzťahom (desiatky vlastníkov pozemku pod objektom, neexistujúci vlastník objektu z titulu úmrtia posledného majiteľa a nezahájeného dedičského konania v predmetnej veci) zánik. Vzhľadom k tomu, že vlastník národnej kultúrnej pamiatky nebol známy a neexistoval ani správca, resp. nájomca objektu, Krajský pamiatkový úrad Prešov mal zviazané ruky. Vďaka súčinnosti s obcou Nová Sedlice, na čele s jej starostom Vasiľom Diničom, sa na sklonku roku 2017 podarilo zabezpečiť aspoň jeho provizórne prekrytie celtovinou. Rozprávkový domček vďaka tomu prečkal zimu a s ubúdajúcim snehom sa symbolicky začali hýbať ľady aj v súvislosti s jeho záchranou. Začiatkom roka 2018 sa totiž starostovi obce Nová Sedlica podarilo zabezpečiť zahájenie dedičského konania, po ktorom prešiel objekt do súkromného vlastníctva, čo tunajšiemu úradu rozviazalo ruky a mohol začať v danej veci konať. Koncom toho istého roku odkúpila domček verejnoprávna televízia s jednoznačným úmyslom – urobiť maximum pre jeho záchranu, obnovu a následnú prezentáciu v podobe vysunutej expozície rozprávok. Projekčne túto akciu za vlastníka zastrešoval súčasný vedúci odboru projektového riadenia Sekcie generálneho riaditeľa RTVS Ing. Marián Baran. Nakoľko sa národná kultúrna pamiatka nachádzala na vlastnícky nevysporiadanom pozemku, Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej premiestnením na nový pozemok v obci, situovaný cca 120 m JZ od pôvodnej parcely, ktorého vlastníkom je RTVS. Tunajší úrad povolil premiestnenie pamiatky aj z toho dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachádzal na svojom pôvodnom miestne. Po skončení druhej svetovej vojny bol totiž premiestnený na západný okraj pôvodného pozemku, aby ustúpil výstavbe novšieho murovaného rodinného domu. 

Obnova objektu (vrátane jeho premiestnenia) prebiehala v dvoch fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019, zahŕňala inšpekčnú a projekčnú činnosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020, sa týkala premiestnenia a obnovy pamiatky. Pred samotnou obnovou prešiel objekt inšpekčnou kontrolou, ktorú realizoval Odbor preventívnej údržby pamiatok – Inšpekčná skupina východ, pod vedením Ing. arch. Petra Klinga. Inšpekčná správa z obhliadky objektu preukázala, že domček sa nachádza v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave a jeho obnova je viac než žiaduca. Následne, vychádzajúc so záverov a odporúčaní vyššie uvedenej inšpekčnej správy a aktuálne úrovne poznania objektu, bola vypracovaná projektová dokumentácia rozloženia (premiestnenia) a projektová dokumentácia obnovy pamiatky. Oba projekty vypracovala spoločnosť TANOT s.r.o. pod vedením Ing. Tomáša Velebíra.

Rekonštrukcia objektu bola financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom dotačného programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ a z vlastných zdrojov RTVS.

So samotnou obnovou začal vlastník v júli 2020. Zhotoviteľom diela, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, bol Dušan Žipaj so svojím pracovným kolektívom, stavebný dozor vykonával Ing. Ján Velebír. Pri obnove boli použité tradičné materiály a stavebné postupy. V mesiacoch júl a august sa objekt rozobral (odstránili sa staré vápenno-cementové omietky a slamená krytina, očíslovali sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu a krovu, rozobralo sa komínové teleso, podlaha, strop a zrub s krovom, odinštalovali sa okenné a dverné výplne a poškodené konštrukčné drevené prvky objektu boli buď vymenené alebo obnovené protézovaním), boli vybudované nové kamenné základy (suchá podmurovka) a oporný múr vo svahu zadnej časti parcely, na ktorú bola pamiatky následne premiestnená a nanovo zložená (postavená). V priebehu septembra bol okolo objektu vybudovaný odkvapový chodník a vyspravil sa zrub. V októbri sa začalo s obnovou interiérových a exteriérových omietok (prírodné hlinené omietky), vybudoval sa drevený záklop a komínové teleso, osadili sa okenné a dverné výplne a objekt bol zastrešený slamenou krytinou. V novembri bola pamiatka elektrifikovaná, zrealizovali sa vápenné nátery interiérových a exteriérových omietok, osadila sa nová drevená dosková podlaha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo sa vykurovanie a zrealizovali sa práce na úprave okolia. Začiatkom decembra boli v objekte nainštalované nové svietidlá. V súčasnosti čaká domček už len na ukončenie kolaudačného konania, po ktorom sa do neho môže Deduško Večerníček opäť nasťahovať. A možno pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto vie? Nechajte sa prekvapiť.

Za obnovou národnej kultúrnej pamiatky Dom ľudový v Novej Sedlici, známeho ako domček Deduška Večerníčka, sú desiatky hodín rokovaní, obhliadok, projekčnej činnosti a poctivej remeselnej práce. Výsledok hádam hovorí za všetko. Dobrá vec sa podarila, pamiatka nezanikla, stojí, obnovila sa podľa zaužívaných zásad a princípov pamiatkovej ochrany ľudovej architektúry na Slovensku a my pevne veríme, že bude dlhé roky lákať turistov a robiť radosť nie len deťom, ale všetkým milovníkom rozprávok a ľudovej architektúry. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov si uvedomuje, že bez podpory a spolupráce vlastníka, samosprávy, projektanta, staveného dozoru a zhotoviteľa, by sa záchrana pamiatky, ktorá bola ešte nedávno na pokraji zániku, nepodarila. Aj preto by sa tunajší úrad touto cestou chcel srdečne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto dielo. Bola radosť s nimi pracovať.

Na záver neostáva nič iné, než pozvať všetkých do Novej Sedlice a popriať všetkým návštevníkom domčeka Deduška Večerníčka veľa krásnych zážitkov.

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., KPÚ Prešov

01 - JZ pohľad na dom ľudový na historickej fotografii z r. 1987, zdroj: Archív KPÚ Prešov
02 – JV pohľad na dom ľudový na historickej fotografii z r. 1997, zdroj: Archív KPÚ Prešov
03 – JZ pohľad na dom ľudový na fotografii z augusta 2019 (pred obnovou), zdroj: Archív KPÚ Prešov
04 – JZ pohľad na dom ľudový na fotografii z augusta 2020 (po odstránení krytiny a omietok), zdroj: Archív KPÚ Prešov
05 – SV pohľad na dom ľudový na fotografii z augusta 2020 (po odstránení krytiny a omietok), zdroj: Archív KPÚ Prešov
06 – Skladanie (výstavba) zrubu po premiestnení na nový pozemok na fotografii z augusta 2020,  zdroj: Archív KPÚ Prešov
07 – Diaľkový JZ pohľad na dom ľudový po obnove na fotografii z novembra 2020, zdroj: Archív KPÚ Prešov
08 - Južný pohľad na dom ľudový po obnove na fotografii z novembra 2020, zdroj: Archív KPÚ Prešov
09 – Južný pohľad na dom ľudový po obnove na fotografii z novembra 2020, zdroj: Archív KPÚ Prešov
10 – Východný pohľad na interiér prednej izby s kuchyňou po obnove na fotografii z novembra 2020, zdroj: Archív KPÚ Prešov
11 – SV pohľad na interiér pitvora po obnove na fotografii z novembra 2020, zdroj: Archív KPÚ Prešov
12 – Západný pohľad na podkrovie, krov a slamenú krytinu po obnove na fotografii z novembra 2020, zdroj: Archív KPÚ Prešov
13 – Rozprávkový domček Deduška Večerníčka, zdroj: www.rtvs.sk