Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Zbierka historických máp

Zbierka historických máp

Zbierka historických máp bola založená v roku 1994. V januári 2002 sa evidencia v knihe prírastkov ukončila pri signatúre 1678. Evidencia sa elektronicky spracovala a ďalšia evidencia pokračuje v elektronickej forme v programe Excel.

Zbierka historických máp obsahuje:

  • farebné a čiernobiele kópie katastrálnych máp z rokov 1864 – 1945, ktorých originály sú uložené v Ústrednom archíve geodézie a kartografie Bratislava,
  • farebné a čiernobiele kópie historických máp prvého (1769, 1782 – 1784), druhého (1819 – 1858) a tretieho vojenského mapovania (1857 – 1883),
  • čiernobiele kópie máp z Magyar Országos Levéltár (MOL) Budapešť.

Myšlienka nutnosti evidovania kópií historických katastrálnych máp vyvstala z potreby evidencie postupne získavaných máp z Ústredného archívu geodézie a kartografie. Pracovníci Pamiatkového ústavu sa nezaobišli bez historických máp ako pramenných podkladov pre plnenie si svojich pracovných povinností. Potrebovali výrezy máp k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam, archeologickým lokalitám a urbanistickým súborom v rámci intravilánu a extravilánu obce, ako aj celé mapové katastrálne listy. Aj z pracovných ciest do MOL v Budapešti prinášali pracovníci kópie historických máp, na ktorých sú vyobrazené slovenské obce.

V rámci spolupráce s Vojenskohistorickým ústavom a múzeom (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) a Úradom pre ochranu kultúrneho dedičstva (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) v Budapešti získal archív v rokoch 2004 – 2006 kompletnú zbierku historických máp 1., 2. a 3. vojenského mapovania v elektronickej podobe. V zbierke je zaevidovaných 765 kusov tlačených farebných kópií mapových listov. V digitálnej podobe sú na DVD nosičoch súčasťou Zbierky elektronických dokumentov, ktorých pôvodcom nie je Pamiatkový úrad SR.
K Zbierke historických máp bol v roku 2002 vypracovaný Lokalitný katalóg. Časť zbierky – vojenské historické mapy – je spracovaná v samostatnom výberovom inventári. K 31. 12. 2006 je v zbierke zaevidovaných 2 548 kusov máp.

Viera Plávková

Mapy 1., 2. a 3. vojenského mapovania