Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Trenčianske Teplice – pohrebisko z doby bronzovej v polohe Kaňová

KPÚ Trenčín
01  Letecký pohľad na lokalitu výskumu, 1. etapa – predstihová sondáž, zdroj: archív Herbaria Real s.r.o.

V priestore plánovanej výstavby Obytná zóna Kaňová Trenčianske Teplice v okrese Trenčín boli archeologickým výskumom preskúmané zvyšky žiarového pohrebiska z doby bronzovej v polohe Kaňová, nachádzajúcej sa severozápadne od intravilánu mesta pri ceste do Trenčianskej Teplej. Výskum nadviazal na výsledky výskumu realizovaného v bezprostrednej blízkosti výstavby obytnej zóny v rokoch 1960 - 1961 Z. Pivovarovou (Archeologický ústav SAV). V rámci plochy výstavby bolo preskúmaných 43 archeologických objektov, z ktorých jeden bol stredoveký sídliskový objekt a zvyšných 42 bolo súčasťou žiarového pohrebiska z doby bronzovej. Z toho tri boli zvyšky obvodových prstencov deštruovaných mohýl. Na základe nálezových analógií a širších priestorových súvislostí je pohrebisko datované do strednej a mladšej až neskorej doby bronzovej (do obdobia lužickej kultúry). Objavené nálezy prispeli k poznaniu osídlenia oblasti v dobe bronzovej a doplnili evidovaný rozsah osídlenia katastra Trenčianskych Teplíc. 

Počas výskumu boli systematicky vyzdvihnuté urny s pôvodným obsahom žiarových hrobov. Pre umožnenie dôkladného kompletného preskúmania urien s ich obsahom boli urny odobraté podľa stavu ich zachovania v celosti, zabalené, zafixované a prevezené na ich ďalší výskum. Pôdne podmienky boli k výskumu urien veľmi nepriaznivé – pedologické vrstvy tvorila veľmi kompaktná ílovitá hlina, čo spolu so suchým teplým obdobím sťažovalo podmienky výskumu. Napriek týmto okolnostiam sa archeológovia snažili preskúmať lokalitu čo najlepšie. Bolo zabezpečené vzorkovanie z výplne zásypov hrobových jám a kultúrnej vrstvy pre archeobotanický rozbor a boli odobraté vzorky identifikovaných druhov kameňa zistených v obvodových kamenných prstencoch deštruovaných mohýl. Archeologický výskum viedla spoločnosť Achilles Group s.r.o. Vzhľadom k ľahkej dostupnosti lokality výskumu pri frekventovanej ceste bol preventívne oslovený Policajný zbor SR, ktorý následne spolupracoval pri zabezpečení ochrany lokality archeologického výskumu proti prípadnému vykrádaniu a vandalizmu vykonávaním monitorovania skúmanej lokality v čase neprítomnosti archeológov. 

Výskum bol vykonaný za príkladnej súčinnosti stavebníka a oprávnenej osoby – archeológov, s pochopením pre historický význam a hodnotu skúmanej lokality a mohol v plnej miere prebehnúť aj vďaka ústretovosti stavebníka ako aj pomoci a ochote ďalších spolupracujúcich kolegov.

Daniela Nipčová, KPÚ Trenčín

01  Letecký pohľad na lokalitu výskumu, 1. etapa – predstihová sondáž, zdroj: archív Herbaria Real s.r.o.
02 Zvyšky obvodového kamenného prstenca jednej z deštruovaných mohýl, zdroj: archív KPÚ TN
03 Urna – žiarový hrob pred preskúmaním, zdroj: archív KPÚ TN
04 Komisia archeologického výskumu, zdroj: archív KPÚ TN