Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave

KPÚ Trnava
Prezentovaný hrot šípu z Považia. Foto O. Žaár-PAMARCH, s.r.o., foto: M.Sládok

4. mája 2023 sa v sídle Krajského pamiatkového úradu Trnava uskutočnil deviaty ročník Geologicko – paleontologicko – archeologickej diskusie (GEPAARD 2023). Na jej organizovaní sa podieľal náš úrad a PAMARCH, s.r.o.

Prednesených bolo sedem príspevkov, z toho päť od bádateľov zo Slovenskej republiky a dva z Českej republiky. Prvé dva príspevky sa týkali výskumov mladopaleolitickej lokality patriacej kultúre szeletienu, ktorá leží v polohe Štepnica 2 v Banke pri Piešťanoch. Výskumy boli vyvolané stavebnou činnosťou a o niektorých výsledkoch sme už informovali (Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch). Tretí príspevok sa zaoberal významnejšími aktivitami Moravského zemského múzea od roku 2019 zameranými na mladý paleolit. Okrem iného boli prezentované unikátne nálezy čeľuste nosorožca srstnatého a dva kamenné artefakty so zámernými vrypmi z epigravettienskej lokality na Víděnskej ulici v Brne, a približne 15 000 rokov stará rytina mamuta a koňa z gravettienskej a magdalénienskej lokality Hoštálkovice II – Hladový vrch v Ostrave. Ďalší príspevok analyzoval staré zbery fosílií a artefaktov z travertínových lokalít Báňa v Bešeňovej a Malinovec v Santovke. Prvá lokalita reprezentuje miesto s možným neandertálskym osídlením a druhá bola pravdepodobne osídlená ľudom gravettienskej kultúry. Nasledoval príspevok z najmladšieho obdobia, prelomu mladšej a neskorej kamennej doby, o výskume lengyelskej lokality v Suchej nad Parnou, okres Trnava, v rokoch 2019 a 2022 pod vedením Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorý o prvej sezóne už bližšie informoval (Nález sídliskového objektu z kamennej doby). Napriek rozsahovo drobnému výskumu sa z lokality získal pestrý a početný súbor keramických a kamenných artefaktov v blízkosti doposiaľ neskúmaného rondelu. Metodologický príspevok o výskume nestratifikovanej mezolitickej lokality na území obcí Ostrov a Městec vo východných Čechách v roku 2018 v rámci prípravy výstavby diaľnice bol prínosný najmä pre prítomných pamiatkárov, ktorí nariaďujú výskumy vyvolané stavebnou a inou hospodárskou činnosťou. Zatiaľ čo povrchovým zberom sa našlo 142 artefaktov, preplavením ornice a podložnej vrstvy sa získalo až 4 982 artefaktov! Výskum teda dokázal ako dôležité je venovať pozornosť na predstihových výskumoch ornici. Posledný príspevok bol o overovaní, zameriavaní a vyhľadávaní paleolitických nálezísk na západnom Slovensku v rokoch 2020 až 2023.

Každý príspevok vyvolal zaujímavú a prínosnú diskusiu a záver podujatia zavŕšila diskusia k prineseným artefaktom prezentovaným v niekoľkých príspevkoch.

Spracoval: Matúš Sládok, KPÚ Trnava

 

Prezentovaný hrot šípu z Považia. Foto O. Žaár-PAMARCH, s.r.o., foto: M.Sládok
Prezentovaný hrot šípu z Považia. Foto O. Žaár-PAMARCH, s.r.o., foto: M.Sládok
Prednáška Výskum szeletienskej lokality Banka - Štepnica 2 v rokoch 2021 a 2023. Foto M. Sládok-KPÚ Trnava, foto: M.Sládok
Artefakt so zámernými vrypmi prezentovaný na prednáške Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu. Foto M. Sládok-KPÚ Trnava, foto: M.Sládok
Artefakt s rytinou mamuta a koňa prezentovaný na prednáške Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu. Foto M. Sládok-KPÚ Trnava, foto: M.Sládok
Záver prednášky Bešeňová – Báňa a Santovka – Malinovec - dve nádejné paleolitické lokality na Slovensku. Foto M. Sládok-KPÚ Trnava, foto: M.Sládok
Prednáška Poklady z ornice. Foto M. Sládok-KPÚ Trnava, foto: M.Sládok
Začiatok prednášky Povrchové prieskumy so zameraním na paleolit na Západnom Slovensku v rokoch 2020-2023. Foto M. Sládok-KPÚ Trnava, foto: M.Sládok