Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

AKTUALIZOVANÉ VADEMECUM – PRÍRUČKA VLASTNÍKA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY

Vademecum vlastníka národnej kultúrnej pamiatky, vlastníka nehnuteľnosti v pamiatkovom území, vlastníka nehnuteľnosti v ochrannom pásme, vlastníka a správcu hnuteľností v sakrálnom objekte. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2023. 59 s. ISBN 978-80-89175-99-4..

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe na: Vademecum.pdf (pdf, 22 MB)

Distribuuje Pamiatkový úrad SR.

Vademecum — príručka vlastníka, je zdrojom základných informácií pre všetkých vlastníkov a správcov národných kultúrnych pamiatok alebo nehnuteľností v pamiatkovom území či ochrannom pásme, prípadne sú správcami hnuteľností v sakrálnom objekte. Je zároveň určené pre všetkých záujemcov a nadšencov, ktorí chcú získať viac informácií o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Účelom publikácie je oboznámiť vlastníka s pravidlami ochrany pamiatkového fondu na Slovensku, priblížiť legislatívny proces a práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, usmerniť kroky pri komunikácii s krajským pamiatkovým úradom a poskytnúť bližšie informácie o možnostiach financovania obnovy pamiatkového fondu. Aktualizované boli aj kontakty na pamiatkové inštitúcie a jednotlivé oddelenia.

Príručka je podanou pomocnou rukou Pamiatkového úradu SR vlastníkovi (správcovi) pri jeho prvom kontakte s pamiatkovým fondom a zároveň objasňuje, prečo je komunikácia s pamiatkarmi tak dôležitá. V rámci aktualizácie prešlo Vademecum aj grafickou úpravou a text bol doplnený atraktívnymi fotografiami a užitočnými schémami.

Aktualizácia sa realizovala v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 2: Obnova budov. Vademecum je súčasťou metodiky skupiny A. Kategorizácia pamiatkového fondu, ktorá reaguje na potrebu vizuálneho sprievodu časti B. Metodiky princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR vo veciach stavebnotechnického alebo reštaurátorského zásahu a časti C. Metodiky výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia Pamiatkového úradu SR.

Vademecum vyšlo v náklade 3000 ks. Distribútorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a dostupné je aj na jednotlivých pracoviskách krajských pamiatkových úradov.


Mgr. Petra Pleváková, PÚ SR