Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Zbierka videokaziet

Zbierka videokaziet

Zbierka videokaziet bola založená v roku 1993. Obsahuje 137 VHS videokaziet. Podnetom pre založenie zbierky bolo získanie VHS videokaziet, na ktorých Slovenský filmový ústav v Bratislave dodal archívu prepísané staré filmy s tematikou pamiatkovej starostlivosti z ich archívnych fondov. Išlo najmä o tie filmy, na ktorých tvorbe sa v rokoch 1962 – 1986 podieľali pracovníci vtedajšieho Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Väčšinu z týchto filmov po jednej kópii vlastní aj archív vo svojej zbierke starých filmov. Ide o filmy na 16 a 35 mm kotúčoch. Pri tejto príležitosti dostal archív aj dva unikátne dokumenty – Odkaz cyrilometodejský a Všeslovanský zjazd na hrade Devín. Vo filme Odkaz cyrilometodejský z roku 1946 je natočený nitriansky hrad a rozhovor s arcibiskupom Andrejom Kmeťom. Druhý dokument je z roku 1945 a je na ňom zdokumentovaný Všeslovanský zjazd na hrade Devín s prejavmi Gustáva Husáka, Vladimíra Clementisa a zahraničných delegátov. V rámci kultúrneho programu vystúpili umelci z Prahy s Predanou nevestou. Archív ďalej získal prepísané dokumentárne filmy zamerané na mestské pamiatkové rezervácie Bardejov, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Levoča, Bratislava – Devín, Kremnica, Trenčín, a pod.

V roku 1988 dostal archív novú videokameru, takže aj vlastnou tvorbou začal zveľaďovať zbierku videokaziet. Hlavným cieľom videodokumentovania boli národné kultúrne pamiatky, čo bola najvyššia hodnotová kategória vzácnosti kultúrnych pamiatok podľa zákona č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti – kaštieľ v Betliari, Solivar v Prešove, pamätný dom na Myjave, hrad v Beckove, Univerzitný kostol v Trnave, hrad Strečno, pamätné miesto na Kališti, pamätník M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, drevený kostol v Hraničnom, mestské pamiatkové rezervácie Bardejov, Banská Štiavnica a Kežmarok, rotunda v Skalici, Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, pamätný dom v Uhrovci, evanjelické lýceum, Grasalkovičov palác, Akadémia Istropolitana v Bratislave, kaštieľ v Svätom Antone, Bratislavský hrad, Vlkolínec, Čičmany, nástenné maľby v kostoloch v Zolnej, Dechticiach, Šamoríne, Rákoši atď.

V rámci príprav dokumentov na zápis Bardejova, Banskej Štiavnice, Vlkolínca a Spišského hradu do zoznamu UNESCO boli tieto lokality dodávateľským spôsobom spracované na video. V roku 1999 Pamiatkový ústav vydal film o drevenej sakrálnej architektúre na Slovensku. Ďalšie filmy pochádzajú zo Slovenskej televízie, ktorá spracovala dokumentárne populárno-náučné filmy s tematikou hradov a kaštieľov na Slovensku, jednotlivé drevené kostoly na východnom Slovensku, mestské pamiatkové rezervácie. Tak vznikli dokumenty o Betliari, Strážkach, Markušovciach, Krásnohorskom Podhradí, Zborove, o hrade Beckov, Spišskom hrade, Oravskom hrade a ďalšie.

Zbierka videokaziet bola obohatená aj akvizičnou činnosťou. Rôzne inštitúcie a súkromné spoločnosti spracovávali témy z oblasti propagovania a ochrany kultúrnych pamiatok a histórie Slovenska. Napr. Štúdio ALEF, s. r. o. vydalo edíciu Dejiny Slovenska. Na šiestich kazetách sú spracované Dejiny na hranici Osmanskej ríše, Gotika na Slovensku, Dávni Kelti na Slovensku, Svet románskeho slohu a gotiky, Mestá na Slovensku v stredoveku, Baníctvo na Slovensku, Barok atď. V rámci encyklopédie slovenských obcí vyšli aj jednotlivé monografie, napr.: Pukanec, Lišov, Hronský Beňadik. Slovenská televízia vydala filmy Kostoly a kláštory, Hrady a zámky, Archeologický ústav SAV vydal Lokality v dobe rímskej až stredoveku a Lokality v staršej dobe kamennej až po dobu železnú a mnoho iných. Posledným prírastkom v zbierke je film o výrobe vitráží v Poľsku.

Viera Plávková