Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Zbierka plagátov

Zbierka plagátov

Propagácia tvorila od založenia Pamiatkového ústavu v roku 1951 významnú zložku jeho činnosti. V oficiálnych materiáloch sa zdôvodňovala plnením záverov zjazdov a plén KSČ, uznesení vlády Slovenskej socialistickej republiky i plnením socialistických záväzkov kolektívov a jednotlivcov. Do propagačnej činnosti patrilo hlavne vydávanie odborných a populárno-náučných publikácií a časopisov, organizovanie seminárov, konferencií a výstav. Akcie organizované ústavom, ale aj rôzne výročia a pamätné udalosti boli príležitosťou na vznik plagátov, skladačiek, leporel, nálepiek. Tvorbe plagátov bola venovaná mimoriadna pozornosť. Ich cieľom bolo „údernou grafickou formou propagovať historickosť našich miest a umenie nášho ľudu, ako aj krásu slovenskej prírody a jej jedinečné miesto v stredoeurópskom priestore“ (SÚPSOP 1961). Autormi plagátov boli často uznávaní výtvarníci (akad. mal. Tvrdoň, Didov, Korčián, Brezina, Krejča, Široký). Obsah i forma plagátov musela vyhovovať komunistickej ideológii, hlavne po roku 1968 sa kládol dôraz na ich „nezávadnosť“. V každom prípade, pracovníkom Slovenského pamiatkového ústavu (1951 – 1958) a Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (1959 – 1981) sa podarilo urobiť z pamiatok trvalú zložku národnej kultúry. Pokúsili sa vniesť problém pamiatok a pamiatkovej starostlivosti do povedomia širokej verejnosti.

Tvorba plagátov pokračovala aj v nasledujúcom období. Na ich príklade vidíme nielen zmeny vo filozofii a koncepcii ochrany pamiatok, ale aj zmeny dizajnu a výrobnej techniky. Novodobé plagáty sú založené takmer výlučne na použití farebných fotografií. Tie najmodernejšie sú väčšinou fotografickou kolážou doplnenou textom. Stratila sa aj osvetová funkcia plagátov. Súčasné plagáty plnia predovšetkým informačnú funkciu o mieste a čase konania konkrétnej akcie, podujatia. V posledných rokoch sú to najmä plagáty o Dni pamiatok a múzeí, o Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva, plagáty upozorňujúce na konferencie, výstavy, slávnosti.

Zbierka plagátov k 31.12.2011 obsahuje 345 evidovaných kusov.

Martina Orosová