Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Štátne reštaurátorské ateliéry

Štátne reštaurátorské ateliéry

Por.č. Názov písomností Časový rozsahškatuľa č.
Riaditeľský úsek /RÚ/ - sekretariát riaditeľa
1Návrh na utvorenie ŠRA801
2Správy o budovaní ŠRA811
3Organizačné poriadky82 - 871
4Organizačné poriadky88 - 912
5Štatúty komisií a poradných orgánov riaditeľa86 - 893
6Materiály na operatívne porady riaditeľa84,85,893
789 - 904
8Zápisnice z porád vedenia81 - 855
986 - 896
10Zápisnice z riaditeľskej rady896
11897
12898
13Smernice82 - 888
14Smernice82 - 909
15Príkazné listy riaditeľa82 - 849
1685 - 8910
17Obežníky riaditeľa84 - 86, 8911
18Škodová komisi - zápisnice86 - 8911
19Zápisnice z Odbornej reštaurátorskej komisie85 - 8811
20Zápisnice z pléna Umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu85 - 8711
21Korešpondencia s MK SSR88 - 9012
22Výňatok z delimitačného protokolu8212
23Korešpondencia s ÚŠPS84 - 8612
24Korešpondencia s MK SSR84 - 9012
25Korešpondencia, príkazy, ÚŠPS, MK SSR82 - 8912
26Smernice MK SSR, ÚŠPS78, 81 - 8813
27Podací denník84 - 8613
28Podací denník82, 87 - 8914
29Podací denník88 - 8915
RÚ - odd. organizačno - právne, BOZP a PO
30Verejná previerka BOZP a PO, harmonogram odstránenia nedostatkov88 - 8915
31Správa o previerke OBP na ORA Košice8715
32Nájomné zmluvy82 - 8315
33Korešpondencia s nadriadenými organizáciami84 - 8815
RÚ - odd. kontroly
34Sťažnosti závažné s písomnosťami o ich prerokovaní86 - 8715
35Kontrolná činnosť na ŠRA - správy8915
36Kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov86 - 8915
37Revízia hospodárenia ŠRA82 - 8316
38Tematické previerky a kontroly8916
RÚ - útvar personálnej práce
39Vyhodnotenie plánu prípravy kádrov, personálneho a soc. rozvoja82 - 83, 8817
40Vyhodnotenie plánu prípravy KPSR - 7.5RP8617
41Plán prípravy KPSR na 8. 5RP /86-90/8617
42Rozbory PN85 - 8717
43Rozbor - fluktuácia8817
44Štatistické výkazy o iniciatíve pracujúcich85 - 8817
45Štatistické výkazy o práci83 - 8917
46Kolektívne zmluvy82 - 8917
47Tematická previerka KPÚ8517
Ekonomicko-prevádzkový úsek /EPÚ/ - od.. ekonomickej koordinácie a stratégie
48Rozpočty na akcie87 - 8818
49Rozpočty na akcie88 - 8919
50Cenníky reštaurátorských prác, sadzobníky - normatívy8820
51Výmer SCÚ - pravidlá pre oceňovanie výkonov reštaurovania KP8620
52Vykonávací plán a rozpočet82 - 8820
53Rozpočet8121
54Plán a rozpočet - podklady82, 8421
55Štatistický ročný výkaz hospodárenia8421
56Koncepcia a prognózy rozvoja ŠRA/75/84 - 8922
57Vecný plán88 - 9023
EPÚ - odd. informačnej sústavy - vedenie oddelenia
58Rozbory činnosti a hospodárenia/79,80/ 81 - 8223
5983 - 8624
6087 - 8925
61„ - podklady8325
62Rozbory činnosti a hospodárenia87 - 8826
63Štatistické hlásenia /Výkaz o odborovej špecifikácie výkonov a nákladov v organizáciách nevýrobnej sféry/8726
64Štatistické výkazy8426
65Štatistický výkaz o výsledku hospodárenia - výsledovky87 - 8826
66Prehľad plnenia vybraných ukazateľov plánu87 - 8826
EPÚ - všeobecná učtáreň
67Kontá syntetickej evidencie odberatelia - dodávatelia8827
EPÚ - Technicko-prevádzková činnosť
68Majetkoprávne vysporiadanie objektov8827
69Majetkoprávne vysporiadanie objektu Červený most 6, Blava8927
70CS Laskomerského 3, B.Štiavnica86, 8927
71Lazová 8, B.Bystrica8627
72Levoča - Mierové nám. 15, Baštová 2083 - 8627
RÚ - technický námestník
73Korešpondencia s MK SSR87 - 8927
74Korešpondencia /ORA Blava, B.Bystrica, Košice/86 - 8927
Odbor špeciálnych činností pre reštaurovanie /OŠČR/ - vedenie
75Záznamy z komisií a porád k akciám /cudzie/8428
76Zápisnice z pléna reštaurátorskej komisie85 - 8828
77Zápisnice internej reštaurátorskej komisie85 - 8628
78Zápisnice z pléna umeleckej komisie pre reštaurátorskú tvorbu8928
79Zápisnice z odbornej reštaurátorskej komisie85 - 8628
8085 - 8628
8185 - 8628
8287 - 8929
8387 - 8929
84Zápisnice z internej komisie87 - 8829
858930
8689 - 9030
8786 - 8930
88Zoznam ukončených dokumentácií8530
89Návrhy na úpravu smerníc pre reštaurovanie86 - 8930
90Záznamy z kontrolných dní a kolaudácií86 - 8830
91Korešpondencia námestníka pre reštaurovanie8931
92Korešpondencia s ÚŠPS /riaditeľa/81 - 8531
93Korešpondencia, rozhodnutia z ObNV, odbor kultúry84 - 8531
94Korešpondencia s KÚŠPSOP a inými odberateľmi86 - 8831
95Korešpondencia - stredisko Bratislava8331
96Korešpondencia - strediko Levoča8331
97Korešpondencia - strediko B.Štiavnica8331
98Korešpondencia námestníka pre realizáciu - odb. at. 20184 - 8631
99Korešpondencia námestníka pre realizáciu - Dóm sv. Alžbety84 - 8531
OŠČR - odd. umelecko-historické
100Preklady odbor. literatúry31
10132
10233
103VTEI - korešpondencia33