Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Projektový archív 1919 - 1951

Projektový archív 1919 - 1951

Súpis archívnych jednotiek (xls, 526 kB) (xls, 526 kB)

INVENTÁR
Dodatok k Združenému inventáru Pamiatkové orgány na Slovensku pred rokom 1951
Projektový archív Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku 1919 - 1951

V roku 2004 sme v Archíve PÚ SR spracovali 6 krabíc projektových príloh spisov predchodcov Pamiatkového úradu SR z rokov 1919 – 1951. Ide prevažne o architektonické zamerania, ktoré pamiatkový orgán získaval postupne, ako prílohy spisov, prípadne vznikali jeho vlastnou činnosťou.

Prvá slovenská pamiatková inštitúcia, Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku, vznikla v roku 1919 vládnym nariadením č. 8380, vydaným ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska, dr. Vavrom Šrobárom. Do kompetencií úradu vtedy spadali predovšetkým „budovy do polovice 19. storočia“, ale aj „pamiatky ľudové a prírodné“ ako „svojráz kraja a domoviny“. Podľa §4 tohto nariadenia bol Vládny komisariát poverený organizáciou vedeckého a odborného výskumu pamiatkového fondu, no spolurozhodoval aj pri demoláciách budov, regulácii miest, stavebných zmenách a úpravách, novej výstavbe, stavbách tovární, železníc, mostov a pod.

Vládnym komisárom bol menovaný architekt Dušan Jurkovič. Napĺňanie vládneho nariadenia pod jeho vedením predstavovalo do veľkej miery vlastnú projekčnú činnosť pri pamiatkových prestavbách a úpravách. Jeho koncepcia sa asi najvýraznejšie prejavila pri obnove Čičmian po požiari v roku 1921, keď spolu s Jindřichom Mergancom a Otmarom Klimešom navrhli niekoľko typov drevených domov, z ktorých sa potom realizovala nová výstavba. Jurkovičovi ako činnému umelcovi išlo predovšetkým o živú tradíciu, nie o rezerváciu a historický originál. Tieto projekty sa dodnes zachovali a sú súčasťou práve tejto zbierky.

V roku 1922 bol komisariát premenovaný na Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku a jeho prednostom sa stal umelecký historik Dr. Ján Hofman. Ten už ako pracovník Vládneho komisariátu bol istým oponentom svojho predchodcu, keď za rozhodujúce kritérium považoval hodnotu staroby a hlavnou metódou zachovania pamiatok bola z neho vyplývajúca konzervácia dochovaného stavu. A tak hoci zriadením Štátneho referátu nenastali výraznejšie zmeny v kompetenciách tohto pamiatkového orgánu, prístup k pamiatkam samotným sa postupne menil.

Hofmanovou prácou bol, okrem iného, prvý súpis stavebných pamiatok Bratislavy a ich zakreslenie do pôdorysu mesta. Tento súpis neskôr poslúžil pri rozsiahlej regulácii mesta v rokoch 1930 - 1950, o ktorej Štátny referát spolurozhodoval. Svedčí o tom množstvo zachovaných demolačných plánov a plánov prestavieb bratislavských budov v tejto zbierke.

Štátny referát musel často čeliť aj pokusom postaviť miesto starých primalých kostolov nové väčšie chrámy, resp. nejakým spôsobom ich rozšíriť a zväčšiť. Po roku 1927 navyše Krajinský úrad udeľoval subvencie na opravu objektov na základe odporúčania komisariátu. „Na juhu Slovenska si v tom čase farské obce húfne prestavovali svoje drobné kostolíky, ktoré už nepostačovali rozrasteným dedinám, a práve medzi nimi bolo mnoho románskych. Farári nás k tomu volali; bolo treba vymýšľať najrôznejšie spôsoby ich rozšírenia, aby románske zostalo aspoň jadro. Ináč hrozilo, že ich cirkev opustí či zbúra a postaví si nové“ spomínal neskôr Václav Mencl. Pracovníci Štátneho referátu však nielen rozhodovali o adaptácii, neraz sa na prestavbe podieľali aj vlastným projektovaním. „Prišiel i zástupca cirkevnej obce a miestny murársky majster; s nimi som prerokovával, ako si predstavujeme spôsob zväčšenia, aby všetci videli na oltár a predsa aby stará stavba zostala; keď súhlasili, rozložil som dvojmeter, kostol za pol hodiny zameral a na farskom stole za ďalšiu hodinu narysoval projekt v pôdoryse, v reze i v hlavných priečeliach.“ Adaptované boli mnohé kostoly po celom území Slovenska.

V marci 1939 Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku zanikol. Jeho právomoci a agendu prevzalo Ministerstvo školstva a národnej osvety. Veľkú časť zachovanej projektovej dokumentácie z tohto obdobia tvoria demolačné plány, často zrejme objektov zasiahnutých vojnou. Od roku 1945 kompetencie pamiatkovej inštitúcie zastupovalo najprv Povereníctvo školstva a osvety a od roku 1948 až do vzniku Pamiatkového ústavu v roku 1951 Povereníctvo školstva, vied a umení.

Pri spracovávaní projektového archívu predchodcov Pamiatkového ústavu bolo zistené, že časť týchto príloh bola už dávnejšie (v 60. rokoch) spracovaná a zaradená do Zbierky projektov a zameraní (tzv. fond A, prevažne sign. 959 - 1380). Preto boli aj novospracované projektové dokumentácie uložené do tejto zbierky pod signatúrami A 9301 – 9691. Dokumenty, ktoré vznikli počas existencie Štátneho referátu (teda v rokoch 1922 – 1938) boli označené aj číslom spisu, ktorého prílohou pôvodne boli. Toto číslo bolo doplnené do starších aj najnovších prírastkov v tvare „Ref. č. …“. Podľa tohto čísla je potom jednoznačne priraditeľné k pôvodnému spisu.

Terézia Volková 2005