Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Pamiatkový archív
  4. O archíve PÚ SR

O archíve PÚ SR

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je verejným špecializovaným archívom pre oblasť ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Organizačne podlieha Ministerstvu kultúry SR, štátny odborný dozor vykonáva Ministerstvo vnútra SR.

Bol zriadený rozhodnutím Odboru archívnictva a spisovej služby MV SR z 22. mája 1992 ako archív osobitného významu s názvom Archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. S účinnosťou od 1. apríla 2002 bol premenovaný na Archív Pamiatkového úradu SR (ďalej len „archív“). Jeho archívne dokumenty sú súčasťou archívneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Dejiny

Až do roku 1992 neexistoval archív ako osobitné oddelenie. Fondy, ktoré dnes tvoria archív, sa sústredili v dokumentačnom oddelení, ktoré sa v priebehu rokov 1951 – 1992 rozličným spôsobom začleňovalo do organizačnej štruktúry Pamiatkového ústavu a jeho nasledovníkov. Spracovávanie záznamov, ich ochrana, uloženie, systém odovzdávania materiálov a ich poskytovanie na štúdium sa neriadili takými presnými pravidlami, aké dnes určuje organizačný a bádateľský poriadok archívu, ako aj registratúrny poriadok úradu. Nebolo výnimkou, že medzi pracovníkmi ústavu jestvovala nedôvera voči práci oddelenia, ktoré nemalo presne vymedzené kompetencie. Navyše, keď sa neustále zvyšovala potreba trvale uschovať písomné záznamy i dokumentácie vznikajúce na ústave. Myšlienka zriadiť nové oddelenie, ktoré by lepšie plnilo archívne poslanie v oblasti ochrany pamiatok, dozrela v roku 1992, keď bol vytvorený ústredný archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, podriadený priamo riaditeľovi ústavu. Ešte väčším úspechom bolo rozhodnutie Ministerstva vnútra SR, odboru archívnictva a spisovej služby z 22. 5. 1992, ktorým bol podnikový archív ústavu vyhlásený za osobitný archív pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Archív dostal príležitosť vypracovať sa na výnimočné archívne pracovisko, ktoré nielen sústreďuje vo svojich depozitároch jedinečné dokumenty, ale dokáže ich aj odborne spracovať a poskytnúť im náležitú ochranu. Túto príležitosť archív plne využil a postupne si vybudoval pevné miesto v organizačnej štruktúre úradu a dobré meno medzi internými aj externými bádateľmi.

Veľkým pozitívom je snaha neustále modernizovať prácu v archíve podľa najnovších kritérií. Depozitáre sú umiestnené v zrekonštruovaných priestoroch a sú vybavené posuvnými regálmi. Vo vybavení a využívaní výpočtovej techniky a informačných technológií patrí archív medzi najlepšie pracoviská svojho druhu na Slovensku.

Poslanie, úlohy a činnosť

Súčasné úlohy archívu určuje zákon NR SR zákon č. 395/2002 Z. z. (pdf, 138 kB) o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poslaním archívu je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty – ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie, umožňovanie prístupu k archívnym dokumentom, ich využívanie na vedecké a iné účely.

Archív sa zameriava na archívne materiály dokumentujúce činnosť pamiatkových orgánov - predchodcov dnešného Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov - od polovice 19. storočia do súčasnosti, ako aj materiály iných pôvodcov, ktoré akokoľvek súvisia so slovenským pamiatkovým fondom. Sú to nielen záznamy dokumentujúce úradnú a odborno-metodickú prácu, ale aj rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť, ktorú vyvíjali všetky pamiatkové inštitúcie pôsobiace na území Slovenska. Osobitné miesto patrí osobným fondom, ktoré tvoria pozostalosti významných slovenských a českých osobností, ktoré pôsobili pri ochrane pamiatok na Slovensku. Najväčší záujem zo strany bádateľov je o obrazové a grafické dokumenty – projekty, zamerania, plány, historické i súčasné mapy, fotografie, sklenené negatívy, diapozitívy, filmy, videozáznamy, plagáty, pohľadnice a digitálne objekty. V rámci spracovania archívnych dokumentov pracovníci archívu vykonávajú komplex odborných, technických a pomocných činností. (viď. Odborné archívne činnosti)

Archív vykonáva predarchívnu starostlivosť pri správe registratúry Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, kontroluje návrhy na vyradenie a preberá archívne dokumenty vzniknuté z činnosti Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. (viď. Predarchívna starostlivosť)

Archív neustále pracuje na rozvoji a skvalitnení služieb, ktoré poskytuje širokej verejnosti. Do tohto programu patrí aj budovanie archívneho informačného systému, ktorého hlavnou časťou je elektronické spracovanie archívnych pomôcok a tvorba databázy odborných archívnych informácií (viď. Archívny informačný systém). Od roku 2006 sa archív systematicky venuje digitalizácii archívnych dokumentov. Digitálne kópie archívnych dokumentov sú prístupné pri vyhľadávaní v sekcii Bádanie online.

Výnimočnou úlohou je fotodokumentácia kultúrnych pamiatok. Archív tak nielen ochraňuje dokumenty o minulosti kultúrnych pamiatok, ale zároveň sa aktívne podieľa na ich aktuálnej dokumentácii. (viď. Fotografovanie)

V rokoch 1986 – 2011 vydával archív dvakrát ročne vlastný interný nepredajný časopis INFORMÁTOR (viď. Interný časopis Informátor), ktorý čitateľom poskytoval informácie o činnosti archívu a knižnice, ako aj o aktivitách iných oddelení Pamiatkového úradu SR.

V roku 2011 ho nahradil oficiálny odborný časopis Pamiatkového úradu SR Monument revue.

Archív pokračuje vo vlastnej publikačnej činnosti a v roku 2017 založil edíciu PRAMENE, v ktorej prezentuje archívne dokumenty zo svojich fondov a zbierok. Prvý diel bol venovaný dielu Eugena Bárkánya o židovských pamiatkach na Slovensku (viď. Publikácie Pamiatkového úradu SR).