Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Bádateľňa
  4. Bádanie
  5. Pamiatkové orgány 1919 - 1951

Pamiatkové orgány 1919 - 1951

Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku
Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku
Ministerstvo školstva a národnej osvety – odbor pamiatok
Povereníctvo SNR pre školstvo a národnú osvetu – pamiatkové oddelenie
Národná kultúrna komisia
Pamiatkový ústav


PhDr. Karol Hodas, PhDr. Peter Hysko
Bratislava 1999

Prehľad vývoja pamiatkových inštitúcií na Slovensku od roku 1919

Rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a vznik Česko-Slovenskej republiky v roku 1918 znamenal aj pre Slovensko začiatok novej etapy formovania vlastnej národnej kultúry. Odrazilo sa to aj na poli programovej starostlivosti o kultúrne pamiatky. Z tohto dôvodu vznikla nevyhnutná potreba vytvoriť vrcholnú pamiatkovú inštitúciu, ktorá by sledovala a metodicky usmerňovala a riadila práce a činnosť súvisiace s pamiatkovým fondom na celom území Slovenska s prihliadnutím na novovzniknutú kultúrno-politickú situáciu. Túto vrcholnú pamiatkovú inštitúciu na Slovensku legislatívne ustanovilo a jej právomoci určilo a vymedzilo nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska dr. Vavra Šrobára, č. 8380 - prez. z 20. októbra 1919. Vládne nariadenie bolo publikované na stránkach Úradných novín, ročník I., č. 32/1919 pod číslom 155/1919. Z nariadenia vyplynulo, že Vládnemu komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku pripadla úloha prebrať právomoc bývalej Uhorskej komisie pre zachovanie umeleckých a historických pamiatok (Müemlékek Országos Bizottsága). V konkrétnej podobe to znamenalo - ako hovorí § 1 tohto nariadenia: "Tomuto úradu prísluší spolurozhodovať vo všetkých záležitostiach, ktoré priamo alebo nepriamo majú vplyv na ochranu pamiatok. Úrady štátne i autonomné sú povinné v takýchto prípadoch ho (t.j. Vládny komisariát...) uvedomiť a vec predostrieť. Proti protestu Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku nie je možné záležitosť vybaviť".
Kompetencia Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku bola už od svojho začiatku rozsiahla a rozmanitá. Predmetom ochrany sa stali pamiatky stavebné, sochárske, maliarske, remeselné, zariadenia kostolov a kaplniek, zariadenia domov, staré nástroje remeselníkov a obchodníkov, pamiatky cechov a remeselníckych spoločenstiev, čatstvo, šperky, zbrane, archeologické nálezy, ale i tzv. pamiatky prírodné a dokonca i miestne názvy. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska č. 155/1919 ďalej stanovilo okruhy právomoci Vládneho komisariátu o jeho spolurozhodovaní pri demoláciách, stavebných zmenách a úpravách, novej výstavbe, urbanizme, stavbách tovární, železníc, mostov, reguláciách a.i.. Komisariát ďalej vykonával aj dozor nad vývozom hnuteľných pamiatok, čo bol v poprevratovom období veľmi častý a negatívny fenomén a nad obchodom so starožitnosťami, využívaným neraz na špekulatívne ciele.
Spomenuté nariadenie vo svojom § 4 ďalej poverilo Vládny komisariát organizáciou vedeckého a odborného výskumu pamiatkového fondu na Slovensku, ktorý sa mal orientovať predovšetkým na vypracovanie súpisu kultúrnych a historických pamiatok, ich fotodokumentovanie a iné zobrazovanie. K agende komisariátu patril taktiež umelecko-historický a archeologický výskum, ako i propagácia kultúrnych, historických i prírodných pamiatok.
V prvopočiatočnom období existencie inštitucionálnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku, reprezentovanej Vládnym komisariátom sa z rozhodnutia Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska stal vládnym komisárom popredný slovenský architekt Dušan Jurkovič (1868-1947). Spolupracoval aj s ďalšími významnými architektmi - J. Mergancom, F. Faulhammerom, J. Markom, ale i s umeleckými historikmi ako napr. J. Hofmanom. Išlo o roky 1919 - 1922. Koncepcia komisariátu však mala širšie kultúrno-osvetové zameranie, kým vlastná pamiatková starostlivosť bola skôr v polohe projekčných činností, pamiatkových prestavieb a úprav. Narastala preto potreba dôsledného napĺňania koncepcie stanovenej v nariadení č. 155/1919.
V roku 1922 bol Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku premenovaný na Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku a v polovici toho istého roku sa stal jeho prednostom Dr. Jan Hofman (1833-1944) umelecký historik, významný odborník v oblasti monumentológie. Bol to práve on, ktorý sa najvýznamnejšou mierou podieľal na vypracovaní nariadenia č. 155/1919. Počas existencie a fungovania Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku spolu so svojimi spolupracovníkmi Dr. Vladimírom Wagnerom (1900-1955), ktorý začal na referáte pracovať v roku 1927 a Dr. Ing. arch. Václavom Menclom (1905/1978), ktorý do tímu prišiel v roku 1930, posunul pamiatkovú starostlivosť na novú kvalitatívnu úroveň, so snahou dôsledne napĺňať ustanovenia nariadenia č. 155/1919.

Počas takmer dvadsiatich rokov existencie, odbornej a riadiacej práce Vládneho komisariátu a jeho nasledovníka Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku sa uskutočnil rad úspešných akcií na poli ochrany slovenských kultúrnych a historických pamiatok. Z najvýznamnejších hodno spomenúť záchranné práce na hradoch Devín, Beckov, Nitra, Banská Štiavnica, Strečno, záchranné práce na viacerých románskych a gotických objektoch. V roku 1924 sa rozbehla i akcia - súpis historických pamiatok na Slovensku. Štátny referát túto akciu organizoval v spolupráci s Maticou slovenskou dotazníkovou formou. Akcia však nesplnila očakávaný cieľ predovšetkým pre nedostatočnú a nekvalifikovanú úroveň vypĺňania požadovaných údajov. Jedno cenné však akcia predsa priniesla. V súvislosti s jej prípravnými prácami bola založená odborná knižnica, obrazový archív pamiatok na Slovensku, zhromažďovala sa plánová a projektová dokumentácia. Bol to zrod prvých knižničných a dokumentačných fondov inštitucionálnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Vznikom Slovenskej republiky v marci 1939 Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku zanikol. Jeho právomoc a agendu prevzalo Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave (MŠANO) v zmysle vládneho nariadenia č. 29/1939. Zákonné predpisy a hlavne nariadenie č. 155/1919 zostali platné i naďalej. Sekčným šéfom odboru pamiatok sa stal Vladimír Wagner. Kontinuita práce a vedenia sa teda zachovala. Vzhľadom na vojnové pomery bola aktivita v oblasti pamiatkovej starostlivosti obmedzená. Významnou však bola činnosť zameraná na zabezpečenie pamiatok v súvislosti s blížiacim sa frontom a leteckým bombardovaním. Zo samotných pamiatkových akcií v rokoch 1939 - 1945 treba spomenúť adaptáciu Grassalkovičovho paláca v Bratislave na sídlo prezidenta, ďalej čiastočnú úpravu starej radnice v Bratislave poškodenej bombovým výbuchom v marci 1939. V Levoči prebiehali reštaurátorské práce na dominikánskom kláštore a kostole a reštaurovaný bol aj rím. kat. kostol v Liptovskom Mikuláši.

Po skončení II. svetovej vojny bola situácia v pamiatkovom fonde na Slovensku, ale i v pamiatkovej starostlivosti veľmi zlá. Povereníctvo SNR pre školstvo a národnú osvetu (PŠO), ktoré spočiatku sídlilo v Košiciach vytvorilo referát pre pamiatkovú starostlivosť. Na jeho čele stál riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine Ján Geryk. Po presťahovaní Povereníctva SNR pre školstvo a národnú osvetu do Bratislavy viedol pamiatkové oddelenie do roku 1946 Dr. Jaroslav Dubnický. V roku 1946 prevzal vedenie oddelenia opäť skúsený odborník Dr. Vladimír Wagner. Spolupracoval s ním archeológ A. Točík, ďalej J. Gindl, J. Dulka Valec, D. Fajnor, A. Prokopovičová, F. Paulovič, čiastočne O. Wagnerová. Celkovo možno konštatovať, že pamiatková starostlivosť v prvých povojnových rokoch značne stagnovala. Hlavným dôvodom bola potreba dať prednosť obnove vojnou poškodeného hospodárstva.
V súvislosti s potrebou záchrany ohrozených a zdevastovaných kaštieľov a kúrií a ich zariadenia vznikla aj určitá dvojkoľajnosť. Popri hlavnom pamiatkovom orgáne - pamiatkovom oddelení povereníctva vznikol ďalší pamiatkový orgán - Národná kultúrna komisia (NKK) so sídlom v Bratislave. Jej hlavnou náplňou bola správa pamiatkových objektov, ktoré boli konfiškované v zmysle zákona č. 108/1945 Zb. a nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. Ustanovujúca schôdza Národnej kultúrnej komisie bola 12. septembra 1946. Vedúcou výkonného aparátu sa stala Dr. Oľga Wagnerová.

Z dôvodov skvalitnenia pamiatkovej starostlivosti a jej pružnejšieho fungovania vyvstala potreba konečne vytvoriť odbornú a po všetkých stránkach vybavenú inštitúciu. Až nariadením povereníka SNR pre školstvo, vedy a umenie z 15. marca 1951 vznikol Pamiatkový ústav v Bratislave, so spätnou účinnosťou od 1. januára 1951.
Toto je teda stručný historický prehľad vývoja pamiatkových inštitúcií na Slovensku - právnych predchodcov dnešného Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave.

Charakteristika fondov a ich rozbor

Archívny fond, resp. fondy pamiatkových inštitúcií je uložený a inventarizovaný podľa pertinenčného princípu, teda podľa umelo vytvorenej štruktúry. Archívny materiál bol už v minulosti uložený a usporiadaný podľa tohto princípu, čo bolo v podmienkach pamiatkovej starostlivosti celkom vyhovujúce. Spisový materiál sa viaže k určitej lokalite (mestu, obci, príp. miestnej časti). Písomnosti sú uložené podľa miestneho názvu a vecného hesla (napr. Bratislava - Michalská ulica, mestská veža). Ich radenie a inventárne podchytenie je v chronologickom poradí. Spisový materiál spracovaných fondov je písaný v slovenčíne, češtine, zriedka v maďarčine a nemčine.
Inventárna jednotka obsahuje:

  1. Poradové číslo, ktoré je i číslom inventárnej jednotky,
  2. Pamiatkový objekt podľa pamiatkovej typológie, vo väčších sídlených celkoch i lokalizovanie podľa ulíc, námestí a pod.,
  3. Dátum vybavenia,
  4. Názov inštitúcie - osoby, ktorá spis vydala / číslo spisu a názov inštitúcie, ktorá spis prijala,
  5. Stručný regest.

Spisový materiál právnych predchodcov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti je uložený v archíve tohto ústavu v 140-tich archívnych krabiciach. Materiál pozostáva predovšetkým z pamiatkových rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení k štátnym a iným subvenciám viažucim sa na pamiatkovú starostlivosť a pod.
Z obsahového hľadiska ide o rôzne opravy hradov, kaštieľov, kúrií, kostolov, meštianskych domov, ľudovej architektúry, regulácií námestí a ulíc, archeologické výskumy, pomníky a pamätníky. Významné sú i doklady týkajúce sa votívnej architektúry a cintorínov, ďalej vývozu hnuteľných pamiatok do cudziny. Dôležitá je i časť dokumentov týkajúca sa ochrany a uchovania prírodných pamiatok (parky, sady, mestská zeleň).
V pôvodnom registratúrnom usporiadaní boli súčasťou spomenutých fondov inštitucionálnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku aj materiály grafického charakteru (mapy, plány, projekty, fotodokumentácia). Pri pertinenčnom - umelom usporiadaní celého materiálu v minulosti sa tieto odčlenili a v súčasnosti ich torzo tvorí časť dokumentačných fondov Archívu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, prevažne fondu fotodokumentácie a plánovej a projektovej dokumentácie.
Spisový archívny materiál spomenutých pamiatkových inštitúcií na Slovensku je možné využiť predovšetkým v hmotnej oblasti pamiatkovej starostlivosti, v oblasti pamiatkového výskumu - t.j. historicko-stavebnej, umelecko-historickej a reštaurátorskej oblasti, v oblasti historickej topografie, regionálnych dejín a pod.

Inventár bol vyhotovený v rokoch 1990 - 1992 odbornými pracovníkmi Archívu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave PhDr. Karolom Hodasom a PhDr. Petrom Hyskom.

Terézia Volková 2005

Inventár právnych predchodcov Pamiatkového ústavu 1919 - 1951
Literatúra – Ochrana pamiatok pred rokom 1951
Dodatky (pdf, 1,22 MB)
Bratislava (pdf, 1,48 MB)