Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Szitnyayovský dom v Banskej Štiavnici: informácie o príprave jeho obnovy

Szitnyayovský dom, celkový pohľad z Námestia sv. Trojice, foto: L. Hudec

Na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica pokračuje príprava komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky Szitnyayovský dom v Banskej Štiavnici. Meštiansky dom na Námestí svätej Trojice patrí k tým, ktoré boli poškodené požiarom v marci minulého roka a v čase požiaru v ňom sídlila základná umelecká škola. Toto nešťastie nás postavilo pred výzvu komplexnej obnovy, ktorá je vždy náročná, ale z istého hľadiska aj zaujímavá a atraktívna.

Na jeseň roku 2023 sa v rámci prípravy obnovy objektu uskutočnili architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Dokumentácia sa zamerala predovšetkým na vyhodnotenie umelecko- a architektonicko-historického vývoja pamiatky, inventarizáciu hodnotných súčastí architektúry, špecifikáciu pamiatkových hodnôt a určenie stavu a rozsahu zachovania pamiatkovo hodnotných detailov po požiari. Uskutočnil sa tiež archívny výskum a spracovaný bol aj podrobný návrh pamiatkovej obnovy.

Pamiatkový výskum bol realizovaný oprávnenou osobou formou vizuálnej obhliadky a tiež formou sondážnou. Pamiatkový výskum odhalil aktuálne nálezové situácie, získané výsledky a nové informácie boli doplnené a porovnané s archívnymi podkladovými dokumentáciami, ktoré obsahovali staršie poznatky. Pamiatkový výskum nám okrem prehĺbenia odborných poznatkov priniesol aj otázku požiadavky na vypracovanie ďalších výskumov, posudkov a odborných dokumentácií.

Objekt čaká posúdenie vlhkosti konštrukcií, pričom bude navrhnutý aj spôsob ich sanácie, ďalej statický posudok, archeologický výskum a reštaurátorský výskum cenných prvkov. 

Zaujímavými hodnotnými detailmi, ktoré budú predmetom odbornej práce reštaurátorov sú predovšetkým kamenné architektonické články – napríklad neskorogotický portál s polychrómiou, renesančné portály či barokový vstupný portál. K zaujímavým objavom patrí nález neskorogotického kamenného okenného ostenia s polychrómiou a otvormi po osadenej železnej exteriérovej mreži, ale rovnako aj mladšie okenné ostenia či fragmenty iných kamenných článkov. V rámci reštaurátorského výskumu bude rovnako zaujímavý finálny odkryv aktuálneho nálezu šablónovej výmaľby z 19. storočia na klenbe a stenách na poschodí objektu. Koncom februára tohto roku sa začal reštaurátorský výskum kamenných architektonických článkov, kovových prvkov a historických omietkových a náterových vrstiev objektu, jeho terénna časť už prebehla. Výsledkom tohto úsilia bude spracovanie dokumentácie návrhu na reštaurovanie všetkých vytypovaných cenných detailov.

V súčasnej dobe rovnako napreduje spracovávanie projektovej dokumentácie obnovy zhoreného krovu meštianskeho domu. Je navrhnuté vybudovanie novej konštrukcie manzardového krovu z kresaných prvkov s využitím tradičných tesárskych postupov vrátane uplatnenia tradičných tesárskych spojov, spojovacích prostriedkov a kovových súčastí. Projekt bude obsahovať okrem iného detailný výpis jednotlivých konštrukčných prvkov krovu so spôsobom ich spájania, t. j. detailného rozkreslenia tesárskych spojov s výpisom spojovacích prvkov. 

Lukáš Hudec, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica

Szitnyayovský dom, celkový pohľad z Námestia sv. Trojice, foto: L. Hudec
Barokový portál, druhá polovica 18. storočia, foto: L. Hudec
Renesančný portál, 17. storočie, foto: L. Hudec
Neskorogotické okenné ostenie, asi prvá polovica 16. storočia, foto: L. Hudec
Šablónová výmaľba stien a klenby, 19. storočie, foto: L. Hudec
Šablónová výmaľba stien a klenby, 19. storočie, foto: L. Hudec
Neskorogotický portál, asi prvá polovica 16. storočia, foto: L. Hudec
Portál barokový, druhá polovica 18 storočia, foto: L. Hudec