Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Niekoľko poznámok k stavebno-historickému vývoju NKP Kostol Božieho Tela v Jankovciach

KPÚ Prešov
Jankovce-kostol-stav_15.jpg

Obec Jankovce leží v Ondavskej vrchovine, vo východnej časti doliny Oľky, v nadmorskej výške okolo 178 m n. m. Rímskokatolícky Kostol Božieho tela v Jankovciach je situovaný v strede obce, na pozemku parcelné číslo KNC 1 k. ú. Jankovce. Areál kostola, ktorý má v pôdoryse tvar nepravidelného viacuholníka, je ohraničený novodobým plotom. Tento sakrálny objekt, ktorý patrí medzi kostoly vidieckeho typu, bol pre svoje pamiatkové hodnoty (architektonická, historická, umelecko-remeselná, urbanistická) vyhlásený za národnú kultúru pamiatku 1. januára 1988 prostredníctvom rozhodnutia ONV Humenné číslo 256/87.

Podľa dochovaných archívnych prameňov začalo mieste farské spoločenstvo s výstavbou tunajšieho Kostola Božieho Tela v roku 1769. Dokončený bol o rok neskôr.Postavený bol uprostred obce „na vlhkom a nie práve najbezpečnejšom mieste“. Výstavbu kostola finančne dotoval gróf Michal Almásy de Zsaclany et Török-Szent-Miklós. Zasvätený bol od svojho prvopočiatku Najsvätejšiemu Telu Pána. V bezprostrednom okolí kostola sa v čase jeho zriadenia nenachádzal ani cintorín, ani krypta. Kostol bol podľa dobových prameňov „vybudovaný zo solídneho materiálu, dostatočne odolnému voči zemetraseniam a ohňu“.

Na začiatku 19. storočia, počas vizitácie farnosti, realizovanej prvým košickým sídelným biskupom Ondrejom Szabóom, disponoval kostol loďou, svätyňou, sakristiou a vežou. Vo veži sa nachádzali dva zvony, z ktorých väčší vážil 140 libier (cca 78 kg) a menší 70 libier (cca 39 kg). Chór (empora) a sakristia sa nachádzali v dobrom stave. V kostole sa nachádzal jeden oltár, na ktorom boli umiestnené svietniky a večné svetlo. Vnútorné zariadenie bolo vyhovujúce. V interiéri sa nachádzal aj jeden prenosný obraz Panny Márie a disponoval všetkým potrebným bohoslužobným zariadením. V priebehu 19. a na začiatku 20. storočia bol kostol štyrikrát opravovaný (1866, 1893, 1923 a 1925). Rozsah prác, realizovaných v rámci uvedených obnov však nie je známy. Vieme len to, že ich financovanie bolo hradené zo zbierok veriacich.

Počas prvej svetovej vojny boli z veže kostola pre vojenské potreby rakúsko-uhorskej armády zrekvírované oba pôvodné zvony. Tri nové zvony (náhrada za zrekvírované) pribudli do veže v 20. rokoch 20. storočia. Prvou zásadnejšou obnovou, ktorej rozsah je známy, prešiel kostol v roku 1941, kedy na ňom boli vztýčené nové krovy nad svätyňou, loďou, sakristiou a vežou, v západnej časti lode bola vybudovaná empora a v interiéri bola zrealizovaná výmaľba. Druhá rozsiahla obnova sa dotkla kostola v roku 1985, kedy obnovené fasády (hladké vápenno-piesčité omietky boli nahradené drsnými brizolitovými), v interiéri kostola bola zrealizovaná súčasná figurálna a ornamentálna výzdoba klenieb a medziklenbových pásov a solek sa obložil dreveným smerovým obkladom.

Posledná známa a odsúhlasená obnova objektu je datovaná do rokov 1995 – 1997, kedy došlo k výmenne okenných výplní, odstránil sa drevený obklad sokla v interiéri, obnovili sa hygienické nátery, funkčne (pre potreby pokoncilového liturgického slávenia) sa upravila svätyňa a jej mobiliár (obetný stôl, ambon), odvodnil sa exteriér, zrealizoval sa náter fasád a vykonala sa revízia elektriny a vody.

Súčasťou kostolného mobiliára sú aj dva pamiatkovo chránené predmety (hnuteľné národné kultúrne pamiatky) – barokový kalich z pozláteného striebra z roku 1711 a klasicistický závesný obraz s biblickým výjavom Poslednej večere z roku 1792 signovaný Simonom Kowalszkym.

Kostol v Jankovciach patril medzi desiatku pamiatkovo chránených objektov, ktoré v pondelok 9. októbra 2023 postihlo ničivé zemetrasenie. Ide o najviac poškodený objekt, ktorý si vyžaduje urgentný statický zásah, aby nedošlo k jeho zrúteniu. KPÚ Prešov v tejto súvislosti rozhodol o vykonaní opatrení na nápravu, v rámci ktorých stanovil vlastníkovi objektu povinnosť vypracovať projektovú dokumentáciu jeho statického zabezpečenia a vykonať toto statické zabezpečenie. Je zrejmé, že takýto rozsah prác nebude vlastník schopný financovať z vlastných prostriedkov, a preto je nevyhnutné, aby finančné náklady spojené s nariadenými opatreniami na nápravu znášal buď v plnom rozsahu, alebo aspoň v rozsahu stavebných prác spojených s jeho statickým zabezpečením, štát.

Viac o dopadoch zemetrasenia si môžete prečítať aj v článku  zemetrasenie-a-stav-tech-stav-pamiatkoveho-fondu

Autor: PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD.

Fotodokumentácia: Archív PÚ SR a KPÚ Prešov

Jankovce-kostol-stav_15.jpg
01 Jankovce s kostolom na výreze mapy prvého vojenského mapovania z rokov 1782 – 1784
02 Jankovce s kostolom na výreze mapy druhého vojenského mapovania z roku 1819
03 Jankovce s kostolom na výreze mapy tretieho vojenského mapovania z roku 1876
04 Jankovce s kostolom na výreze ortofotomapy z roku 1950
05 Schematické zameranie I. NP kostola z roku 1954, zdroj: Archív KPÚ Prešov
06 Exteriér kostola na dobovej fotografii z roku 1954, zdroj: Archív KPÚ Prešov
07 Hlavný oltár kostola na dobovej fotografii z roku 1954, zdroj: Archív KPÚ Prešov
08 Interiér kostola na dobovej fotografii z roku 1954, zdroj: Archív KPÚ Prešov
09 Kamenná krstiteľnica kostola na dobovej fotografii z roku 1954, zdroj: Archív KPÚ Prešov
10 Exteriér kostola na dobovej fotografii z roku 1987, zdroj: Archív KPÚ Prešov
11 Exteriér kostola na dobovej fotografii z roku 1997, zdroj: Archív KPÚ Prešov
12 Západné a južné fasády kostola na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
13 Južné fasády kostola na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
14 Východné fasády kostola na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
15 Severné a západné fasády kostola na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
16 Interiér kostola (západný pohľad) na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
17 Interiér kostola (východný pohľad) na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
18 Detail stropnej maľby nad emporou na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
19 Krov nad loďou a svätyňou z roku 1941 na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
20 Zvonové podlažie veže na fotografii z roku 2017, zdroj: Archív KPÚ Prešov
21 Západné a južné fasády kostola – aktuálny stav (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
22 Južné fasády kostola – aktuálny stav (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
23 Južné a východné fasády kostola – aktuálny stav (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
24 Severné a východné fasády kostola – aktuálny stav (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
25 Západný vstup do kostola – aktuálny stav (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
26 Detail poškodení západných fasád (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
27 Detail poškodenia južnej fasády lode (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
28 Detail poškodení veže (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
29 Detail poškodení južnej fasády svätyne (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov
30 Detail poškodenia kríža ukončujúceho strechu svätyne (14. 10. 2023) , zdroj: Archív KPÚ Prešov