Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nová kniha Juraja Spiritzu Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku

Dobrá správa pre všetkých kampanológov, vlastníkov a správcov zvonov, zvonárov, ale aj všetkých záujemcov o kultúru a kultúrne dedičstvo. Dlhoočakávané životné dielo slovenského historika, archivára a kampanológa Juraja Spiritzu (1935) je konečne na svete. Kniha s názvom Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku vznikala dlhé roky a okrem samotného autora sa na jej vzniku podieľali kampanológovia Radek Lunga a Juraj Gembický a autorovi blízki Sylvia Spiritzová a Martin Spiritza.

Výroba a používanie zvonov je fenomén, ktorý je tradičnou súčasťou slovenskej kultúry. Patrí do jej historického dedičstva, no pritom je stále živé a aktívne. Slovensko je prvá krajina na svete, ktorá ručnému zvoneniu priznala hodnotu chráneného prvku v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Vysoká autentická hodnota kampanologického dedičstva etabluje našu krajinu ako rovnocenný článok zdieľaného európskeho kultúrneho priestoru a nová publikácia je jeho hmatateľným dokladom. Kniha Juraja Spiritzu sumarizuje poznanie o historických zvonoch a ich výrobcoch od 7. do 21. storočia. Autor zdokumentoval tisíce zvonov v historických sakrálnych i svetských objektoch. Kapitoly o výrobe a kultúrnom význame zvonov doplnil encyklopedickým katalógom 306 biografických hesiel zvonolejárov a zvonolejárskych firiem činných na území Slovenska. Obsah je bohato ilustrovaný fotografiami zvonov, zvoníc, veží, zvonolejárov i dobových dokumentov. Erudovanosť autora je zárukou vysoko kvalifikovaných vedeckých poznatkov, ktoré zásadným spôsobom menia náš pohľad na zvony ako súčasť pamiatkového fondu Slovenska.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR eviduje 994 zvonov a zvončekov ako národných kultúrnych pamiatok. V skutočnosti sa v našich objektoch nachádzajú ďalšie stovky predmetov, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou pamiatkového fondu Slovenska. Ich terénny a archívny výskum je však mimoriadne náročný a vyžaduje si špecifické odborné znalosti. Pamiatkový úrad SR preto víta aktivitu odborníkov, ktorí svojou prácou dokážu obohatiť poznanie nášho historického dedičstva. Len skutočným poznaním pamiatkových hodnôt sa buduje pozitívny vzťah ľudí ku kultúrnemu dedičstvu a len ľudia s týmto vzťahom ho dokážu aj aktívne chrániť. Aj to bol dôvod, prečo sa bývala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová rozhodla podporiť publikačný projekt Juraja Spiritzu. Nové fakty o zvonoch a zvonolejároch budú zároveň slúžiť ako podklad pre vyhlásenie ďalších predmetov pamiatkovej hodnoty za kultúrne pamiatky.

Veríme, že obsahovo i graficky kvalitne spracovaná publikácia prispeje k šíreniu poznania o mimoriadnom bohatstve zvonov na území Slovenska, ich originalite a autenticite, a tým prispeje k ich ochrane, prezentácii a aktívnemu využívaniu. Proklamovaný záujem zahraničnej odbornej verejnosti už teraz radí knihu medzi žiadané dokumenty o kultúrnych dejinách Slovenska.

Juraj Spiritza patrí medzi legendy slovenského vedeckého sveta. Pamiatkový úrad SR ocenil jeho mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Cenou Alžbety Güntherovej-Mayerovej v roku 2022. Profesionálny a osobný profil osobnosti Juraja Spiritzu nájdete v článku Žijúca legenda. Zvonom ako špecifickému kultúrnemu fenoménu sme venovali ďalšie dva články na našej stránke Zasazvony ... a Naše zvony a ich zvonári - nadčasový audioprojekt nehmotného dedičstva.

Stále je prístupná aj publikácia Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku v knižnej a elektronickej forme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.


Cena: 20,00 €

Ďalšie informácie nájdete na:

zn.sk/ts-kniha-juraja-spiritzu-zvony-a-zvonolejarstvo-na-slovensku

lumen.sk/aktualita/nova-kniha-o-zvonoch-a-zvonolejaroch.html​

Rádio Regina Západ. 25. 07. 2023. História - Kniha kampanológa Juraja Špiritzu o zvonoch a zvonolejároch na Slovensku. Dostupné na:

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/333191/historia-kniha-kampanologa-juraja-spiritzu-o-zvonoch-a-zvonolejaroch-na-slovensku

Rádio Regina Západ. Hosť Rádia Regina Západ.31. 7. 2023. Dostupné na:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/2106763

Rádio Lumen. Karmel. 6. 8. 2023. Dostupné na: https://www.lumen.sk/archiv-play/167186

OROSOVÁ, M. SPIRITZA, Juraj. Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku. In: Fórum archivárov. 2023, roč. 32, 2023, č. 3, s. 74 – 75. ISSN 1335-6658.

GEMBICKÝ, J. SPIRITZA, J. Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku. In: Košické historické zošity. Košice: Dejepisný spolok v Košiciach. 2023, roč. 33, s. 74 – 79. ISBN 978-974469-2-5.