Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Aktuality
 3. Detail

„Iba“ nehnuteľnosť v pamiatkovom území  -  nález nástennej maliarskej výzdoby v nájomnom dome na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne

KPÚ Trenčín
Trenčín, Hviezdoslavova ulica, 1. polovica 20. storočia, zdroj: internet

Jednou z dvoch najvýraznejších ulíc južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín je Hviezdoslavova ulica. Ústi do Štúrovho námestia a napája sa na kratšiu Sládkovičovu ulicu, ukončenú tzv. Dolnou mestskou bránou, dnes označovanou ako „Mestská veža“. V minulosti tak predstavovala Hviezdoslavova ulica dôležitú cestnú komunikáciu, ktorá viedla z opevneného mesta smerom k obciam Soblahov a Trenčianske Biskupice. Vďaka tomu desaťročia pretrvával jej zaužívaný názov „Dlhá ulica“. Až do polovice 19. storočia, kedy bola zbúraná prevažná časť mestských hradieb, predstavovala Hviezdoslavova ulica súčasť suburbia (predmestia), ktoré tvorili najmä jednopodlažné nájomné domy, obývané remeselníkmi a drobnými obchodníkmi. Zámožní majitelia týchto domov  bývali na hlavnom námestí. Od konca 18. storočia tvorili veľkú časť obyvateľov tejto mestskej štvrte Židia. Možno povedať, že využitie objektov na Hviezdoslavovej ulici pre poskytovanie služieb a prevádzkovanie malých obchodov pretrvalo až do 20. storočia. V 70. rokoch minulého storočia došlo k nenávratnej strate storočiami formovanej historickej zástavby celej východnej strany Hviezdoslavovej ulice rozsiahlou asanáciou a dnes možno konštatovať, že z významnej urbanistickej línie mesta zostalo len torzo. (Obr. 1, 2, 3)

Pravdepodobne najzaujímavejším v rámci zachovanej zástavby, a to vďaka reprezentatívnej historizujúcej uličnej fasáde, je dom č. 4 (súp. číslo 135). Predstavuje štvorkrídlový dvojpodlažný a čiastočne podpivničený objekt s vnútorným dvorom, do ktorého vedie z ulice prechod. V minulom roku oznámil pán Peter Zanoni Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín nález, ktorý objavil pri úpravách časti priestorov na prvom podlaží uličného krídla na svoju novú prevádzku. Na klenbičkovom strope sa odkryla dekoratívna výmaľba, imitujúca podstropnú rímsu. Použité sú v nej motívy geometrické – výrazný meander, iluzívny pílový vzor, ale aj rastlinné motívy - palmety, či subtílne, priam filigránske rastlinné pletence – napr. pletenec z pšeničných kláskov. Bordúru stropu dopĺňajú malé rastlinné trsy a centrálna ornamentálna rozetka (Obr. č. 11-15). Pod stropom sa objavila aj druhá, mladšia maliarska vrstva – štylizované býčie hlavy – ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s niekdajším využitím priestoru ako mäsiarstva. (V šesťdesiatych rokoch 20. storočia mal v tomto dome svoju predajňu mäsiar a údenár Róbert Hrádocký.)

Nadšený nálezca konzultoval ďalší postup s pamiatkarmi, prispôsobil ďalšie práce a čiastočne aj design svojej novej prevádzky nástennej maľbe. Hoci v minulosti došlo v tejto miestnosti k stavebným zásahom, ktoré poškodili nástenné maľby, v rámci svojich možností zabezpečil pán Zanoni ich základné reštaurátorské ošetrenie a konzerváciu. Práce realizoval reštaurátor s príslušnou odbornou špecializáciou na reštaurovanie historickej omietky a nástennej maľby Mgr. art. Peter Koreň.  Tu však príbeh odkrývania pôvodnej výtvarnej výzdoby domu nekončí ...

Pán Zanoni prekvapil aj tento rok. Majitelia domu začali na jar s opravou prechodu do dvora a pri odstraňovaní poškodeného náteru s omietkou sa postupne odkrývali ďalšie maľby – na bočných stenách aj na plytkej segmentovej klenbe (Obr. č. 4). Pán Zanoni presvedčil majiteľov, aby práce pozastavili a opäť pozval na obhliadku KPÚ Trenčín. Na juhozápadnej stene, hneď za vstupnými dverami do prechodu, sa našiel iluzívny záves s meandrovou bordúrou, po stranách doplnený štíhlymi svietnikmi a kvetinovými trsmi. Podobná kompozícia sa nachádzala aj na protiľahlej stene, avšak v minulosti zrealizovaná rozvodná skriňa veľkú časť maľby nenávratne zničila (Obr. č. 5 – 7). Klenba v tejto časti prechodu nesie maľbu pravdepodobne znázorňujúcu iluzívny priehľad  na belasú oblohu, po obvode lemovaný pergolovou konštrukciou (Obr. č. 8). V druhej časti prechodu do dvora sa na bočnej stene našli zvyšky iluzívneho maľovaného kvádrovania (Obr. č. 10) a na klenbe maľovaná bordúra s rozpoznateľným motívom štylizovaných vavrínových listov (Obr. č. 11). Plochy so zistenou zachovanou maliarskou výzdobou ponechali majitelia domu nateraz bez zásahov a prispôsobili im rozsah realizovaných udržiavacích prác. Pán Zanoni, ktorý má v objekte priestory v prenájme, sa snaží získať prostriedky na reštaurovanie týchto nových nálezov. Keďže dom nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, ale je „len“ nehnuteľnosťou v pamiatkovom území, nie je možné čerpať na jeho obnovu alebo reštaurovanie finančné prostriedky z grantov poskytovaných Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Na túto skutočnosť narážajú pamiatkari v praxi často, keďže objektov tejto kategórie je v pamiatkových územiach mnoho. Na ich úpravy a užívanie síce platia konkrétne požiadavky upravené v jednotlivých zásadách ochrany, obnovy a prezentácie daného pamiatkového územia, avšak nemožno ich aspoň čiastočne podporiť financiami zo štátneho rozpočtu, ako je to v prípade vyhlásených národných kultúrnych pamiatok.

Rozsiahly nález dekoratívnej nástennej maliarskej výzdoby priestorov na prvom nadzemnom podlaží nájomného domu na Hviezdoslavovej ulici číslo 4  je v rámci Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín ojedinelým a o to cennejším. Maľby boli predbežne datované do záveru 19. storočia a slohovo ich možno zaradiť ku klasicizmu, resp. vo výrazových prostriedkoch čerpajú z tohto obdobia, hlásiaceho sa k odkazu antiky. Vypovedajú o umeleckom vkuse niekdajších majiteľov alebo nájomníkov domu a sú výtvarne hodnotnou historickou stopu jeho vývoja. O to viac, že dom sa nachádza v urbanisticky hodnotnej časti historického jadra mesta Trenčín, ktorá v minulosti značne utrpela rozsiahlou asanáciou. Na záver treba ešte uviesť, že ojedinelým a cenným príkladom prístupu k ochrane pamiatkových hodnôt je aj pán Peter Zanoni. Vďaka jeho úprimnému záujmu, snahe o dodržanie zákonného postupu a odborného riešenia situácie, môže byť inšpiráciou pre ďalších vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v pamiatkových územiach pri ochrane pamiatkového kultúrneho dedičstva.

Spracovala: Mgr. Mária Kucmanová, KPÚ Trenčín

Trenčín, Hviezdoslavova ulica, 1. polovica 20. storočia, zdroj: internet
Trenčín, Hviezdoslavova ulica, 1. polovica 20. storočia, zdroj: internet
Trenčín, Hviezdoslavova ulica, okolo roku 1927, zdroj: HANUŠIN, J.: Trenčín na starých pohľadniciach. 2. Vydanie, Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava, 2013
 Trenčín, Hviezdoslavova ulica, okolo roku 1929, zdroj: HANUŠIN, J.: Trenčín na starých pohľadniciach. 2. Vydanie, Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava, 2013
Trenčín, prechod na vnútorný dvor domu na Hviezdoslavovej ulici 4, foto: Archív KPÚ Trenčín
Zvyšok nástennej maľby na severnej stene prechodu do dvora, foto: Archív KPÚ Trenčín
Detail nástennej maľby na severnej stene prechodu, florálny motív, foto: Archív KPÚ Trenčín
Nástenná maľba na južnej stene prechodu, iluzívny záves a svietniky, foto: Archív KPÚ Trenčín
Klenba prechodu s iluzívnym priehľadom na oblohu, lemovaným pergolovou konštrukciou foto: Archív KPÚ Trenčín
Nález nástennej maľby dekoratívneho orámovania klenby prechodu, foto: Archív KPÚ Trenčín
Nález nástennej maľby iluzívneho kvádrovania na južnej stene prechodu, foto: Archív KPÚ Trenčín
Dekoratívna maliarska výzdoba stropu v miestnosti na 1. nadzemnom podlaží, foto: Archív KPÚ Trenčín
Dekoratívna maliarska výzdoba stropu miestnosti na 1. nadzemnom podlaží,, foto: Archív KPÚ Trenčín
Detail dekoratívnej maliarskej výzdoby stropu v miestnosti na 1. nadzemnom podlaží,  foto: Archív KPÚ Trenčín
Detail dekoratívnej maliarskej výzdoby stropu v miestnosti na 1. nadzemnom podlaží, foto:  Archív KPÚ Trenčín
Ornamentálna rozeta na strope v miestnosti na 1. nadzemnom podlaží, Foto: Archív KPÚ Trenčín