Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Archeologický výskum pri Rimavskej Sobote priniesol prekvapivé výsledky

Pec na tavenie rudy z doby rímskej, foto: E. Fottová, AÚ SAV

V polovici roka 2023 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica rozhodol o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území, na ktorom je plánovaná výstavba rozsiahleho priemyselného parku pri Rimavskej Sobote (technická infraštruktúra pre priemyselný park). Po rokovaní s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica stavebník zabezpečil na budúcej stavebnej ploche realizáciu nedeštruktívneho geofyzikálneho výskumu magnetometrom. Ten uskutočnil Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre. Výsledky geofyzikálneho výskumu naznačili, že v severnej časti areálu budúceho priemyselného parku možno predpokladať existenciu archeologického náleziska a historických obranných pozícií (zákopov). KPÚ Banská Bystrica pracoval s predpokladom, že očakávané archeologické nálezisko by mohlo byť stredovekým osídlením Kľačany. Jedinou písomnou zmienkou o Kľačanoch je listina z roku 1557, v ktorej sa osada spomínaná ako zaniknutá. Jej zánik zjavne súvisel s tureckými nájazdmi. Predbežné výsledky v súčasnosti ešte stále vykonávaného archeologického výskumu však priniesli iné, oveľa viac prekvapujúce zistenia. Ale poporiadku. 

Ešte pred začatím terénnych úprav spojených s výstavbou sa tu v polovici augusta minulého roku začal archeologický výskum pod vedením Evy Fottovej z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. v Nitre. Zistenie líniových anomálií, zákopov, geofyzikálnym výskumom magnetometrom, ale predovšetkým boje súvisiace s postupom frontu v záverečnej etape druhej svetovej vojny predstavovali dôvody pre vykonanie podrobného pyrotechnického prieskumu. Bezprostredne po pyrotechnickom prieskume nasledoval aj výskum detektorom kovov s pozitívnymi výsledkami. Okrem munície z druhej svetovej vojny boli zistené viaceré archeologické nálezy, medzi ktorými vynikali nálezy fragmentov spôn z doby rímskej. 

Po ukončení výskumu detektorom kovov sa pristúpilo k skrývkam ornice v jednotlivých sektoroch plochy veľkosti 20 hektárov. Vo východnej časti staveniska bola od začiatku zjavná pomerne silno podmočená pôda, pričom stratigrafia v nej vyhĺbených zisťovacích sondách poukázala podľa Evy Fottovej na pravdepodobnosť koryta dnes už neexistujúceho potoka, do údolia ktorého bola zo svahu priľahlej vyvýšeniny Kľačianska stráň splachovaná zemina. V stúpajúcom teréne, na svahu Kľačianskej stráne (na polohe s názvom Kľačianske lúky) boli postupne objavované archeologické objekty sídliskového, hospodárskeho a technologického charakteru. Archeologické nálezy z nich doložili nielen stredoveké osídlenie z 11. – 13. storočia, ale aj staršie osídlenie datované do doby rímskej, čiže do prvých storočí nášho letopočtu. V často mimoriadne náročných terénnych a poveternostných podmienkach preskúmal archeologický ústav vyše 150 objektov, zásobné jamy, hliníky, studne a pravdepodobne zemnicu. Unikátnym objavom sú však technologické zariadenia (pece) na spracovanie bahennej rudy z doby rímskej a v súvislosti s nimi aj nálezy metalurgických trosiek a rôznych polotovarov. Výsledky archeologického výskumu budú odborne a systematicky spracované vo výskumnej dokumentácii vedúcou výskumu, ktorá ich bude tiež prezentovať na rôznych vedeckých konferenciách a sympóziách. Ide totiž o prvú systematicky preskúmanú osadu z doby rímskej v regióne južnej časti stredného Slovenska. 

Hoci sa archeologickým výskumom preskúmali veľmi zaujímavé archeologické objekty, ich prezentácia v teréne nie je kvôli postupujúcim zemným a stavebným prácam súvisiacim s výstavbou priemyselného parkumožná. Preskúmané plochy staveniska sú postupne odovzdávané stavebníkovi. Archeologický výskum bude pokračovať minimálne do konca marca 2024.

Gabriela Brezňanová, KPÚ Banská Bystrica

Terénne práce na archeologickom výskume, foto: E. Fottová, AÚ SAV
Pec na tavenie rudy z doby rímskej, foto: E. Fottová, AÚ SAV
Koncentrácia pecí (batéria) na tavenie rudy z doby rímskej, foto: E. Fottová, AÚ SAV
Stredoveký objekt s nádobou vo výplni, foto: E. Fottová, AÚ SAV
5.	Studňa so stredovekou nádobou zachytená po skrývke ornice, foto: E. Fottová, AÚ SAV
Stredoveká nádoba, foto: E. Fottová, AÚ SAV