Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. PÚSR
  3. Knižnica PÚSR
  4. Elektronické informačné zdroje –databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné)

Elektronické informačné zdroje –databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné)

Slovenská republika

Online katalógy a portály knižníc

NázovCharakteristika

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave 

http://digitalna.kniznica.info/browse

 

Európska únia: Knižnice a Archívy 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/libraries-archives_sk 

 

Online Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave 

https://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb 

 

Slovenská knižnica 

https://www.kis3g.sk/

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

Slovenská národná galéria – online katalóg 

https://www.sng.sk/sk/vyskum/kniznica/online-katalog

 

Súborný online katalóg Univerzity Komenského v Bratislave 

https://alis.uniba.sk:8443/search/query?facet_item_class=16&sort=dateNewest&theme=Katalog

 

Ústredná knižnica SAV- online katalóg 

http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/

 

Elektronické časopisy

NázovCharakteristika

Acta historica Neosoliensia 

https://www.ahn.umb.sk/tomus-24-num-2-olejnik-m-propaganda-in-political-strategy-of-the-czechoslovakian-communist-party-during-the-first-decade-of-the-interwar-czechoslovak-republic/  

Acta historica Neosoliensia je vedecké periodikum z oblasti histórie, muzeológie a príbuzných vedných odborov. Vychádza od roku 1998. Jeho poslaním je publikovať a sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu pracovníkov z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z jej partnerských inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. Časopis je indexovaný v nasledovných citačných indexoch a databázach: Central and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

ALFA 

http://alfa.stuba.sk 

Architektonické listy Fakulty architektúry STU

Annales historici Presovienses 

https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakulty/ih-new/periodikainstitutuhistorie/ahp/  

Vedecké periodikum Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove (CE). AHP uverejňuje príspevky z histórie a príbuzných vedných odborov. Sústreďuje sa najmä na publikovanie najnovších výsledkov vedeckého výskumu bádateľov zo Slovenska i zo zahraničia.

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie-2/avans/ 

Prístup k číslam ročenky AVANS - formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska

Architektúra a urbanizmus 

https://www.architektura-urbanizmus.sk/2021/03/15/housing-production-and-energy-use-in-greece-insights-from-history-and-new-social-challenges/ 

Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmus. Je vedecký recenzovaný časopis vydávaný Historickým ústavom SAV. Indexovaný v databázachCurrent contens, Web of science, SCOPUS, bibliografickej databáze vydavateľstva Elsevier, v databáze časopisov RIBA a CEEOL. Periodikum uverejňuje štúdie z oblasti teórie modernej a súčasnej architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu, na otázky ich umeleckého charakteru a na teóriu ich technickej stránky. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie, výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania v architektúre a urbanizme. Taktiež uverejňuje recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých podujatiach

Ars 

http://www.dejum.sav.sk/?language=sk&section=publication&id=96 (treba klikať na výber ročníka/čísla a potom na obrázok obálky) 

Renomovaný slovenský umeleckohistorický časopis (zal. 1967) - je zverejnený v celom rozsahu on-line

Dejiny – internetový časopis FF PU V Prešove 

http://dejiny.unipo.sk/  

Dejiny – je voľne prístupný internetový časopis / DEJINY (HISTORY) – open access journal. Vydáva Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v spolupráci s vydavateľstvom UNIVERSUM-EU, spol. s r. o. (www.universum-eu.sk) a Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov Časopis uverejňuje pôvodné odborné príspevky, vedecké články a vedecké štúdie, ktoré doteraz neboli nikde publikované, nie sú v recenznom pokračovaní a nie sú v tlači  

Designum 

https://www.scd.sk/?archiv-designum 

Odborný časopis o dizajne a príbuzných disciplínach vydáva Slovenské centrum dizajnu od roku 1994. Mapuje, prezentuje a hodnotí domácu i zahraničnú dizajnérsku tvorbu. Predstavuje názory a prácu dizajnérov i výrobcov, informuje o významných dizajnérskych podujatiach, festivaloch, výstavách, projektoch. Prezentuje zbierkový fond a výskum Slovenského múzea dizajnu SCD. Prináša nový pohľad na dejiny dizajnu, stimuluje teoretické a kritické písanie o dizajne vrátane recenzií zahraničných a domácich knižných publikácií. Vytvára priestor na popularizáciu dizajnu a všetkých súvisiacich disciplín. Vychádza štvrťročne

Fórum architektúry 

http://www.sasarch.sk/index.php?menu_id_ukaz=3 

Archív starších ročníkov. Vydáva Spolok architektov Slovenska

Fórum archivárov 

http://www.archivari.sk/forum-archivarov    

Vydáva Spoločnosť slovenských archivárov. Online sú sprístupnené roky 1990 až 2019. Používateľ si môže súbory stiahnuť.

Forum historiae 

http://www.forumhistoriae.sk/

Vedecký recenzovaný internetový časopis zameraný na témy o dejinách stredoeurópskeho priestoru. Akcentuje skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších čias po súčasnosť. Vychádza od roku 2007, vydavateľom je Historický ústav SAV

História 

https://ehistoria.sk/historia-revue  

História – revue o dejinách spoločnosti prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov. Je určený širokej čitateľskej obci.

Historia Ecclesiastica 

http://www.historiaecclesiastica.sk/historia-ecclesiastica/archiv/  

Historia Ecclesiastica je vedecké periodikum, ktoré vydáva Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity Prešove vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove. Publikuje zásadne len vedecké práce (štúdie) z dejín cirkví a náboženstiev na území Slovenska a ostatných krajín strednej Európy, materiály, resp. pramene k tej istej problematike, ďalej recenzie vedeckej literatúry a informácie o vedeckých podujatiach s problematikou dejín cirkví a náboženstiev. Vedecké práce, materiály a stále rubriky (recenzie, anotácie, správy) sa uverejňujú v slovenčine, resp. vo svetovom, príp. českom, maďarskom a poľskom jazyku. Slovenské štúdie sú doplnené abstraktom vo svetovom jazyku a cudzojazyčné príspevky aj súhrnom v slovenčine. Archív čísiel časopisu je sprístupnený od rok 2010

Historický časopis 

https://www.historickycasopis.sk/index.php?id=archiv    

Historický časopis je recenzovaný vedecký časopis primárne zameraný na stredoeurópske dejiny s dôrazom na slovenský a česko-slovenský kontext. Periodikum vydáva Historický ústav Slovenskej akadémie vied, vychádza päťkrát ročne. Obvykle jedno číslo je monotematické a posledné, piate číslo roku je anglojazyčné. Publikuje štúdie, komentované dokumenty, recenzie, polemiky a rôzne texty informačného charakteru. Príspevky sú uverejňované  v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Je indexovaný v prestížnych medzinárodných databázach ako Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index, Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities, Scopus a ďalšie

ITlib 

https://itlib.cvtisr.sk/  

ITlibInformačné technológie a knižnice –  je vedecký a odborný časopis s otvoreným prístupom zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti  knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy. Je voľne prístupný od roku 2001

Konštantínové listy 

http://constantinesletters.ukf.sk./

Vedecký časopis publikovaný Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Tematickým okruhom je problematika kultúrnej a politickej histórie Veľkej Moravy v 9. storočí, taktiež príbuzné témy súvisiace so slovanskou a byzantskou archeológiou, históriou, filológiou, filozofiou, kultúrnymi vzťahmi, ako aj so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou

Kysucký múzejník 

https://www.kysuckemuzeum.sk/sk/edicna-cinnosthttp://pdf.istranka.sk/muzeum/bookshelf.html 

Kysucký múzejník je elektronický populárno-vedecký časopis Kysuckého múzea. V rubrike Kysuce známe i neznámesú prezentované príspevkyz dejín a etnografie Kysúc, Rubrika Zbierky - akvizície, ochrana a prezentáciaje venovaná podstate múzejnej činnosti, a to zbierkovým predmetom od ich nadobudnutia cez odborné ošetrenie až po prezentáciu návštevníkom formou výstav či expozícií. Prostredníctvom rubriky Novinky sa čitateľ oboznámi so všetkým, čo kysuckí múzejníci práve pripravujú. Časopis vychádza dvakrát ročne

Mesto a dejiny 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-historie/10984/

Vedecký recenzovaný časopis, zameriava sa najmä na oblasť urbánnych dejín 

Musaica archaeologica 

fphil.uniba.sk/musarch/ 

Vedecký recenzovaný časopisvydáva Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave,dvakrát ročne. Prezentuje pôvodné články, ktoré sú výsledkom vlastnej bádateľskej činnosti autorov

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

https://www.muzeologia.sk/abstracts_mkd.htm 

Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis, vydávanýKatedrou etnológie a muzeológie FiFUK v Bratislave. Uverejňuje vedecké štúdie založené na základnom výskume. Taktiež prináša aj odborné články z praxe, recenzie, anotácie a kritiky na aktuálne výstavy a podujatia z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva. Je indexovaný v prestížnych medzinárodných databázach ako Web of Science Core Collection: ESCI, SCOPUS, EBSCOhost, a mnohých ďalších

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ  

http://nhe.ktfke.sk/archiv/

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ je vedecký recenzovaný časopis Inštitútu cirkevných dejín na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vychádza od roku 2012 pravidelne v printovej podobe. Univerzita sprístupnila aj online verziu. Je určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Časopis publikuje pôvodné vedecké práce, ktoré doteraz neboli publikované z oblasti cirkevných dejín a s nimi súvisiacich vedných disciplín. Obsah časopisu tvoria vedecké príspevky, odborné články, štúdie, spracované historické pramene v pôvodnej podobe a ich preklady do slovenského jazyka. Jeho obsah ďalej tvoria aj odborné recenzie a anotácie vydaných publikácií, rozhovory s osobnosťami o odborných témach, správy z konferencií a zaujímavých podujatí z oblasti cirkevných dejín. Časopis vychádza dvakrát ročne a jeho tematika nie je časovo ani teritoriálne ohraničená. Príspevky sú publikované prevažne v slovenčine, češtine a angličtine

Slovenská archeológia 

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/slovenska-archeologia/ 

Časopis Slovenská archeológia publikuje vedecké práce o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania od praveku, včasnej dobe dejinnej, stredoveku a novoveku na Slovensku a v strednej Európe 

Slovenská archivistika 

https://www.minv.sk/?archiv-starych-cisiel-slovenskej-archivistiky-2000-2022

Slovenská archivistika je recenzované vedecké periodikum, vychádza od roku 1966 ako jediný vedecký časopis zameraný na archívnictvo a pomocné vedy historické na Slovensku. Vychádza dvakrát ročne, v elektronickej a v tlačenej podobe. Hlavným poslaním časopisu je rozvoj slovenskej archívnej vedy, pomocných vied historických a príbuzných odborov. Časopis zohráva funkciu kolektívneho informátora vo vedeckých a odborných otázkach slovenskej archivistiky. Zároveň je zdrojom informácií pre osoby využívajúce archívne dedičstvo Slovenskej republiky. Online prístupné sú ročníky od roku 2000 po súčasnosť  v pdf formáte

Slovenský národopis 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=43 

Vedecký recenzovaný časopis, vychádzajúci štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Periodikum prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín

Študijné zvesti 

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie-2/studijne-zvesti/ 

Časopis Študijné zvesti publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku, numizmatiku, aplikované geodetické a 3D metódy. Práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity, analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov

Urbanita 

www.mindop.sk/vyhladavanie;

Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní s 22-ročnou tradíciou. Vychádza 2 krát ročne. V súčasnosti ho vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Jednotlivé čísla sú tematicky zamerané. Každá téma má svojho garanta z redakcie a významného odborníka z praxe. Sprístupnené sú iba niektoré ročníky a čísla časopisu v pdf formáte

Verbum historiae 

http://www.verbum-historiae.blogspot.com 

Verbum historiaevydáva Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK. Recenzované periodikum prináša informácie a pohľady na slovenské a všeobecné dejiny. Prispievateľmi sú erudovaní historici ale rovnako časopis ponúka priestor aj študentom histórie na prezentáciu svojich prác. Časopis má pevne štruktúrovanú formu a príspevky sú zaradené do niekoľkých rubrík (štúdie, dokumenty, rozhľady, práce študentov, recenzie a kronika). Vychádza dvakrát ročne

Východoslovenský pravek 

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/publikacie-2/vychodoslovensky-pravek/  

Recenzované periodikum vydáva Archeologický ústav SAV. Začal vychádzať  v roku 1970  a 1971.  Následne bolo vydávanie prerušené a opäť obnovené v roku 1991. Východoslovenský pravek zverejňuje nové výsledky terénneho a teoretického bádania pravekých a včasných dejín východného Slovenska a štúdie zaoberajúce sa historickým vývojom osídlenia severovýchodnej časti Karpatskej kotliny

Životné prostredie 

https://publikacie.uke.sav.sk/taxonomy/term/370

Životné prostredie je recenzovaný časopis Ústavu krajinnej ekológie SAV,  zameraný na aktuálne teoreticko-metodologické a praktické otázky krajinnoekologického a environmentálneho výskumu. Vychádza 4-krát ročne a publikuje články v slovenskom, českom, prípadne anglickom jazyku s anglickým abstraktom. Uverejňuje pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu, diskusné príspevky, aktuality, informácie o konferenciách a recenzie kníh. Ročníky periodika  od 1990 – 2020 sú voľne prístupné na webovej stránke v pdf formáte. Od roku 2021 bolo vydávanie časopisu pozastavené  

Elektronické zborníky, publikácie

NázovCharakteristika

BARDKONTAKT 

https://www.bardejov.sk/bardejov/konferencia-bardkontakt  

Zborník prednášok, ktorý od roku 1993 vydáva mesto Bardejov.  Zaoberá sa problematikou mestských pamiatkových centier. Každoročne prináša témy, podnety, konfrontácie smerujúce nielen k zachovaniu kultúrneho dedičstva a historických sídiel a ich centier ale smeruje aj k ich rozvoju. Voľne prístupné sú od roku 1993 po súčasnosť.

Bratislavský samosprávny kraj 

https://bratislavskykraj.sk/elektronicka-kniznica/  

Voľne dostupné zborníky, brožúrky BSK

Opus Signinum HISTORIA NOVA 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/historia-nova/archiv/historia-nova-16/ 

Historia Nova je recenzovaný zborník, ktorý vydáva Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kooperácii s vydavateľstvom FiF UK Stimul. Ponúka odborné a vedecké príspevky, štúdie, tematicky venované slovenským dejinám, v kontexte s dejinami okolitého sveta. Predstavuje bezpochyby elektronický zdroj, ktorý zaiste osloví nielen odbornú obec ale i širokú verejnosť

Studia Bibliographica Posoniensia 

https://www.ulib.sk/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/  

Vedecký zborník Univerzitnej knižnice v Bratislave publikuje štúdie, príspevky a  recenzie z dejín knižnej kultúry s interdisciplinárnymi presahmi do humanitných a spoločenských vied. Slovenské knižničné a archívne fondy sú bohatým zdrojom nových bádateľských projektov a vzájomné historické väzby na dnešné územie Čiech, Maďarska, Nemecka, Rakúska i Poľska predstavujú v tomto smere významný moment. Zborník je voľne prístupný v pdf formáte – od roku 2006-2022  

Iné databázy

NázovCharakteristika

Digitálny archív fotografií TASR 

https://vtedy.tasr.sk/browse 

 

Elektronický lexikón slovenského jazyka 

http://www.slex.sk/ 

 

Elektronická zbierka zákonov 

https://www.slov-lex.sk/ezz 

 

EODOPEN 

https://ekniznice.cvtisr.sk/collection/uuid:b079e4ef-80dc-4787-8c82-c468a24a184d

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v rámci riešenia medzinárodného projektu EODOPEN  (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) voľne sprístupňuje 326 zdigitalizovaných odborných dokumentov z 20. a 21. storočia. Zámerom európskeho projektu EODOPEN, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa, je sprístupniť 15 000 digitálne nedostupných kníh z 20. a 21. storočia. CVTI SR je jedným z 15 projektových partnerov projektu, v ktorom participuje 11 európskych krajín. Projekt je v štádiu budovania databázy zdigitalizovaných dokumentov. V záverečnej fáze projektu bude vytvorený spoločný portál, kde sa zverejnia všetky sprístupnené diela všetkých európskych partnerov. V rámci projektu EODOPEN CVTI SR  už zdigitalizovalo niektoré diela napr. Slovenskej akadémie vied (Ústav merania, Geografický ústav, Hydrologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Historický ústav), Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako aj diela individuálnych autorov.

Múzeum, galérie 

https://www.muzeum.sk/muzea-na-slovensku.html

Webová stránka múzeum.sk ponúka rýchly prehľad informácií nielen o múzeách, galériách a aktuálnych výstavách na Slovensku ale je možné sa preklikať i na  zoznamy slovenských pamiatok, expozícií, pamätných a rodných domov, zoznam hradov, zámkov, kaštieľov, drevených kostolíkov a ďalšie zaujímavosti z pamiatkarskej a kultúrnej oblasti na Slovensku. Na jednom mieste je možné získať stručné informácie o histórií, kontakty, praktické informácie ako i náhľad do fotogalérie.  

Jazykové okienko 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/jazykove-okienko-145.html 

 

Legislatíva Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ

https://eur-lex.europa.eu/ 

 

Mapy Uhorska a Slovenska

http://mapyuhorskaslovenska.blogspot.com/2007/03/ii-vojensk-mapovanie-uhorska.html 

 

Názvy slovenských obcí a miest v maďarčine - preklady

http://www.geni.sk/nazvy-obci-slovensky-a-madarsky/

 

Slovenská národná galéria

https://www.sng.sk/sk 

 

Šľachta: stránka o histórii šľachtických rodov

http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36

 

Webumenia 

https://www.webumenia.sk/katalog 

Katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia

Česká republika

Elektronické zdroje a e-databázy v Českej republike

NázovCharakteristika

Archaeologia historica

https://digilib.phil.muni.cz/handle/

11222.digilib/128132

Archaeologia historica je prestížny recenzovaný odborný časopis zverejňujúci štúdie zamerané na archeológiu stredoveku a podobné odbory. V časti „Zprávy a Kronika“ stručne informuje o aktuálnych edičných, konferenčných či výstavných podujatiach a významných osobnostiach. Pôvodne vychádzal ako periodický zborník s príspevkami z celoštátnych a medzinárodných konferencií. Časopis vydáva Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a je indexovaný v medzinárodných databázach Ulrich's web Global Serials Directory, EBSCO a SCOPUS. V pdf formáte sú dostupné príspevky od roku 1976 po súčasnosť. Od roku 2021 vydavateľstvo plánuje obohatiť časopis Archaeologia historica o špeciálne čísla, ktoré budú vychádzať v dvojročnej periodicite. Budú zamerané na archeológiu modernity a súčasnosti s uverejňovaním pôvodných príspevkov medzinárodného významu. Cieľom je vytvorenie medzinárodnej publikačnej platformy pre teoretický a empirický výskum hmotných prameňov modernej a nedávnej minulosti, predovšetkým sústredenej na Európsky kontinent. Špecializované čísla budú vychádzať v anglickom jazyku 

Badatelna 

http://badatelna.eu/ 

Portál archívnych fondov a zbierok Českej republiky

Český lid 

http://ceskylid.avcr.cz/ 

Popredný český vedecký recenzovaný časopis (založený v roku 1891), vydávaný Etnologickým ústavom Akademie věd České republiky. Prináša kvalitné odborné články z oblasti etnológie a sociokultúrnej antropológie 

Digitálna knižnica Kramerius Národní knihovny v Praze

https://kramerius5.nkp.cz/ 

 

Jednotná informačná brána: české knižnice, elektronické zdroje

https://www.knihovny.cz/ 

 

Moravská zemská knihovna 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk

Digitálna knižnica. Prevádzkoteľom je Moravská zemská knihovna v Brně 

Národní knihovna ČR – online katalóg 

https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr 

 

Portál Historického ústavu akademie vied ČR – archív voľne dostupných periodík, roky 2012-2018 

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/publikace-v-elektronicke-podobe.ep/ 

 

Zaniknuté obce a osady v ČR

http://www.zanikleobce.cz/index.php? 

Databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy, predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra

Maďarsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Maďarsku

NázovCharakteristika

Archaeologiai Értesítö

https://akjournals.com/view/journals/0208/0208-overview.xml?rskey=XhWRpN&result=9

E-časopis vychádza od roku 1868. Zameriava sa na starodávne obyvateľstvo, ktoré žilo v Maďarsku a v Karpatskej kotline, ako aj na archeologické dedičstvo Maďarov.Ponúka informácie o nových výskumoch a smerovaniach maďarskej archeológie, správy o nových archeologických nálezoch. Súčasťou časopisu je i sekcia ponúkajúca informácie o nových vydaných maďarských a zahraničných publikáciách z odboru archeológie. V e-forme sú prístupné iba niektoré príspevky - označené sú symbolom – žltýzámoček 

Fortepan 

https://fortepan.hu/hu/

Fortepan je bezplatný komunitný archív fotografií, v ktorom je možné prehliadať a sťahovať viac ako 100 000 archívnych fotografií vo vysokej kvalite

Hungarica 

https://hungaricana.hu/en/ 

Spoločná databáza maďarských archívov, múzeí a knižníc, zverejňuje kultúrne dedičstvo Maďarska na jednom mieste: databázy, záznamy, dokumenty, obrázky, mapy. Niektoré sú z cudzích krajín 

Magyarország vármegyéi és városai

https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/ 

Zdigitalizované publikácie o dejinách uhorských stolíc a miest

Museums in Hungary, by county

http://www.ace.hu/ceicom/hungary/hunlista.html 

 

Műemlékem.hu 

http://muemlekem.hu/hatareset-terkep?orszag=hu 

Webový portál ponúka databázu maďarských kultúrnych pamiatok a pamätihodností, predstavuje svet kultúrneho dedičstva v texte, obraze, zvuku. Obsahuje objekty, kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Karpatskej kotline mimo územia Maďarska. Portál taktiež umožňuje prehliadať v online Magazíne, ktorý sa venuje ochrane kultúrneho dedičstva, podáva správy z oblasti archeológie a muzeológie. Zaujímavosťou je, že webový portál sprístupňuje aj zvukový archív jediného rozhlasového programu na ochranu dedičstva v Maďarsku. Nájdete tu týždenné vysielanie.Portál Műemlékem.huponúka aj mnoho ďalších zaujímavostí, mapy, krátke správy, reportáže, súťaže a iné 

OrszágosSzéchényiKönyvtár – online katalóg

http://www.oszk.hu/

Kliknúť na NEKTÁR (centrálny online katalóg)

Poľsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Poľsku

NázovCharakteristika

Ochrona zabytków

https://ochronazabytkow.nid.pl/ 

Ochronu zabytków vydáva Narodowy Instytut Dziedzictwa. Odborný časopis je venovaný ochrane kultúrneho dedičstva, konzervácii a skúmaniu historických budov. Tematicky rozsah publikovaných článkov pokrýva teoretické a praktické otázky z oblastí: konzervácia a obnova pamiatok, dejiny umenia, architektúra a urbanizmus, krajinná architektúra, archeológia, etnológia, právo na ochranu pamiatok, správa pamiatok. Od roku 2014 vychádza dvakrát ročne a od roku 2016 ako dvojjazyčný časopis – články vychádzajú v poľštine a angličtine. Od roku 2020 je indexovaný v databáze Scopus.

Chorvátsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Chorvátsku

NázovCharakteristika

Hrčak 

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=18488

Portál e-periodík, obsahujúci bohatú kolekciu časopisov z rôznych vedných odborov, nevynímajúc oblasť umenia, histórie a iných vedných disciplín

Slovinsko

Elektronické zdroje a e-databázy v Slovinsku

NázovCharakteristika

Acta historiae artis Slovenica 

http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=en/node/296

Acta historiae artis Slovenica je odborný časopis, vychádza dvakrát ročne. Publikuje príspevky o histórii umenia a teórii umenia týkajúce sa Slovinska, Talianska a strednej Európy v širšom európskom kontexte, ako aj príspevky zaoberajúce sa kultúrnou sférou súvisiacou s výtvarným umením. Príspevky, abstrakty alebo resumé sú okrem slovinčiny publikované v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina,francúzština)

Ďalšie krajiny

Iné zahraničné e-zdroje

NázovCharakteristika

Ancient art and archaeology 

http://www.art-and-archaeology.com/ 

 

Artcyclopedia 

http://www.artcyclopedia.com/general/

alphabetic.html

 

Art Journal – Daily Arts News 

https://www.artsjournal.com/ 

 

CeROArt – e-journal 

https://journals.openedition.org/ceroart/ 

Časopis venujúci sa otázkam ochrany, výstavy a reštaurovania umeleckých diel 

Conservation science in Cultural Heritage – e-journal 

https://conservation-science.unibo.it/index

Časopis obsahuje články najmä z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

https://doaj.org/subject 

Plné texty vedeckých a odborných časopisov. Projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Databáza zahŕňa viac ako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku 

EuroDocs 

https://eudocs.lib.byu.edu/index.php/Main_Page 

Online zdroj archívnych dokumentov z oblasti histórie Európy 

FILIT: Otvorená filozofická encyklopédia 

http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html 

Prvá slovenská filozofická encyklopédia. Obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva 

Historical Maps of Europe

http://www.reisenett.no/map_collection/

historical/history_europe.html 

 

iBiblio: the public library and digital archive

https://www.ibiblio.org/catalog/items/browse/

tag/Arts+and+Recreation 

 

International Preservation News – e-journal

https://www.ifla.org/publications/international-preservation-news 

Medzinárodné správy o konzervovaní sprístupňujú dokumenty o ochranných aktivitách a udalostiach, ktoré podporujú snahy o zachovanie materiálov vo svetových knižniciach a archívoch

Journal of The Institute of Conservation – e-journal

https://www.tandfonline.com/toc/rcon20/current

Časopis rozvíja vedomosti a vzdelávanie v ochrane hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a podporuje profesionalitu konzervátorov

Old Maps online 

https://www.oldmapsonline.org/ 

Databáza indexuje viac ako 400 000 máp z celého sveta 

Periodical Historical Atlas of Europe

https://www.euratlas.net/history/europe/index.html

 

The Journal of Conservation and Museum Studies – e-journal

https://www.jcms-journal.com/ 

E-periodikum sa venuje najmä výskumu v oblasti ochrany múzejných zbierok a výstav, štúdií artefaktov, reštaurovania, múzejných štúdií 

SpringerLink 

https://link.springer.com/ 

SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza, umožňujúca prístup k článkom z 2251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, ako aj humanitné aj spoločenské vedy

Partnerské inštitúcie v Európe

Zahraničné partnerské inštitúcie

NázovLink
Národní památkový ústav Praha, Česká republika https://www.npu.cz/cs
Magyar Építészeti Múzeum és MűemlékvédelmiDokumentációs Központ Budapešť, Maďarsko https://memmdk.hu/
Bundesdenkmalamt Viedeň, Rakúsko https://bda.gv.at/
Narodowy Instytut Dziedzictwa Varšava, Poľskohttps://www.nid.pl/pl/
Ministrstvo za kulturo- INDOK center Ljubljana, Slovenia https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/o-ministrstvu/direktorat-za-kulturno-dediscino/informacijsko-dokumentacijski-center-za-kulturno-dediscino/
Hrvatski restauratorski zavod Záhreb, Chorvátskohttp://www.h-r-z.hr/