Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Dejiny pamiatkovej starostlivosti
  4. Eva Križanová

Eva Križanová

Mgr., *1932 - †2021

Mgr. Eva Križanová spojila svoj profesionálny život s prácou na záchrane nášho pamiatkového fondu, s prácou v Slovenskom pamiatkovom ústave, kde pracovala od svojho vstupu do praxe v roku 1952 až do odchodu na dôchodok v roku 1990. Ešte počas štúdií odboru dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako žiačka doc. PhDr. V. Wagnera, doc. A. Güntherovej-Mayerovej a doc. V. Mencla, zamerala svoju pozornosť na podrobné poznanie architektonických pamiatok. Po ukončení štúdia v roku 1955 sa zapájala do podrobného terénneho výskumu pamiatkového fondu, podieľala sa na náročných prácach spojených s identifikáciou a súpisom pamiatok na Slovensku. V priebehu rokov prešla takmer všetkými stupňami zaradení od odborného asistenta až po vedúceho pracovníka odboru výskumu a metodiky pamiatkovej starostlivosti. V rámci špecializácie venovala a venuje sústredenú pozornosť umeleckohistorickému poznaniu vývoja, ochrane a následne aj využitiu nehnuteľných kultúrnych pamiatok s dôrazom na hrady, kaštiele a zámky.

Ako kmeňová pracovníčka ústavu realizovala výskumy významných pamiatok a pamiatkových celkov na území celého Slovenska. Dôležitým pre vývoj architektúry zvoníc sú výsledky výskumu Urbanovej veže v Košiciach, ktorý realizovala v r. 1967, následne skúmala zvonice aj vo Vrbove, Kežmarku a Strážkach. Významným dielom bol i jej výskum kaštieľa v Parížovciach (1972), v rámci ktorého určila vznik kaštieľa ako hrádku v 14. – 15. storočía. Následne skúmala i kaštiele v Holíči, Veľkých Uherciach, Liptovskej Štiavničke, Strážkach, Šimonovanoch a ďalšie. Prelomovým bol jej výskum Komorského dvora v Banskej Štiavnici (1978), kde ako jedna z prvých spolupracovala s reštaurátormi a odovzdala komplexné výsledky o pamiatkovom objekte a jeho podobe z r. 1550. Jej najnovšie výskumy (2006 ) sa dotýkajú Kežmarského hradu a upresňujú pohľad na stredoveké vežové domy z 13. – 14. storočia.
Eva Križanová počas pôsobenia v pamiatkarskej praxi riešila koncepčné úlohy, spracovávala rozbory stavu a vývoja pamiatkovej starostlivosti, koordinovala úlohy v oblasti výskumu prvých mestských pamiatkových rezervácií, spracovávala tiež podklady pre vyhlasovanie architektúr za nehnuteľné kultúrne pamiatky. Široké spektrum predstavuje jej neúnavná práca v oblasti propagácie pamiatok – publikuje odborné články, štúdie a intenzívne sa aktivizuje v prednáškovej činnosti. Ku knižnému bohatstvu Slovenska bezpochyby patrí aj jej publikácia o hradoch a kaštieľoch na Slovensku, Stručné dejiny architektúry Slovenska a publikácie pre vydavateľstvo Osveta Martin o nehnuteľných pamiatkach: Bytča, Holíč, Topoľčianky, Strážky, Oravský hrad a Komárno.
Svoje odborné skúsenosti využíva a odovzdáva i dnes pri riešení aktuálnych otázok spojených s ochranou a využívaním pamiatkového fondu v nových spoločenských podmienkach ako členka Pamiatkovej rady MK SR, Vedeckej rady PÚ SR a v Umeleckohistorickej spoločnosti SR. Aktívnym spôsobom prispieva aj k riešeniu súčasných úloh Pamiatkového úradu SR pri rozširovaní poznatkov o našom kultúrnom dedičstve v celoeurópskom kontexte.

Dňa 19. apríla 2008 bola slávnostne udelená Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej Mgr. Eve Križanovej pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel.