Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Dejiny pamiatkovej starostlivosti
  4. Silvia Paulusová

Silvia Paulusová

Mgr. *8.9.1944

Mgr. Silvia Paulusová sa narodila 18. septembra 1944 v Bratislave, kam sa presťahovali jej rodičia z Beckova. V mladosti sa S. Paulusová zaujímala o šport, hru na klavíri a výtvarné umenie, ktoré nakoniec prevážilo pri výbere jej ďalšieho vzdelania. V roku 1962 zmaturovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor textil.

V rokoch 1962 – 1969 pracovala ako výtvarníčka v reklamnom oddelení firmy Otex, pričom začala externe študovať dejiny umenia na FF UK v Bratislave. Štúdium ukončila v roku 1975 diplomovou prácou „Urbanistický a architektonický vývoj kúpeľných miest na Slovensku“. Téma obsahovala aj výskum historickej architektúry, ku ktorej S. Paulusová inklinovala aj vďaka svojim skúsenostiam z nového pracoviska – Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Tu začínala ako technička v tíme s Dr. B. Kovačovičovou-Puškárovou a Ing. arch. Ľ. Husovskou. Podieľala sa na výskume architektonických blokov v historickom jadre Bratislavy a na rozsiahlych výskumoch v zátopovej oblasti Liptovská Mara. Postupne sa začala venovať prevažne sakrálnej architektúre.

Participovala na výskume Karnera sv. Michala v Trenčíne, Kostola Panny Márie v Novom Meste nad Váhom, cintorínskej kaplnky v Holíči, rozsiahlom projekte stavebnej obnovy Kostola sv. Kataríny a areálu kalvárie v Banskej Štiavnici. V tímovej práci s dlhoročným spolupracovníkom Ing. arch. I. Gojdičom sa podarilo spresniť napr. stavebný vývoj pôvodne románskeho kostola v Haláčovciach-Otrhánkach, Kostola sv. Michala v Nitre-Dražovciach či stratigrafiu výstavby bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici.

V 70. – 80. rokoch sa podieľala na metodickom usmerňovaní obnovy národných kultúrnych pamiatok – kaštieľa v Strážkach, karnera a Hodinovej veže mestského hradu v Kremnici či zvyškov rotundy na Trenčianskom hrade. Sledovala aj obnovu kaštieľa v Betliari, kláštora v Hronskom Beňadiku či areálu Solivaru pri Prešove. V 80. – 90. participovala na spracovaní Zásad ochrany mestských pamiatkových rezervácií Košíc a Prešova, či vyhlasovaní ochranných pásiem viacerých kostolov (Kostol sv. Egídia v Iliji, kaplnka kláštora na Veľkej Skalke, dominikánsky kostol a kláštor v Košiciach).

Okrem pravidelného publikovania výsledkov svojej práce sa priebežne prezentovala aj prednáškami na odborných seminároch a konferenciách na Slovensku a v Čechách. V roku 1996 sa zúčastnila na medzinárodnom seminári v talianskom Varalle, kde sa zrodila iniciatíva zostaviť Atlas Svätých vrchov, kalvárií a devocionálnych komplexov v Európe. Po spracovaní základnej pasportizácie a evidencie týchto areálov jednotlivými krajskými pamiatkovými strediskami nasledovalo dopracovane témy v spolupráci s Michaelou Kalinovu a Martinom Čičom, zavŕšené vydaním knižnej publikácie v roku 2002.

Výskumnú činnosť rozvíja S. Paulusová aj po odchode do dôchodku v roku 2001, čo dokladajú výskumy kostolov v Považskej Bystrici, Krajnom, Sedmerovci-Pominovci, Krakovanoch-Strážach, či spolupráca pri archeologickom výskume Dómu sv. Martina v Bratislave. Pozornosť upriamila aj na rodičovský kraj spoluúčasťou na regionálnych monografiách o Beckove a Novom Meste nad Váhom. Naposledy participovala na architektonicko-historických výskumoch kostolov v Štítniku a v Devíne.

V roku 2016 jej bola udelená Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016.

Zostavila M. Riháková