Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Dejiny pamiatkovej starostlivosti
  4. Ladislav Mlynka

Ladislav Mlynka

Doc. PhDr., CSc. (*1954 – †2010)

Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. začal svoju pracovnú kariéru na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v roku 1977, ešte ako študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Prácou v Oddelení pamiatok  ľudovej architektúry a techniky sa ako etnológ zapojil do rozsiahlej dokumentačno-monitorovacej úlohy „Kategorizácia súpisu pamiatok ľudovej architektúry“, ktorej výstupy sú dodnes najväčším a najrozsiahlejším pamiatkovým  dokumentačným materiálom v oblasti ľudového staviteľstva na Slovensku.

Hlavnou témou jeho odbornej činnosti sa v nasledujúcom desaťročí však stala oblasť technických pamiatok a Laco Mlynka sa ako hlavný riešiteľ za pamiatkový ústav v rokoch 1981 až 1988 analyticky, hodnotiaco a spracovateľsky podieľal na zásadných koncepčných materiáloch zameraných na ochranu, obnovu a využitie tohto druhu pamiatok. Popri ochrane pamiatok in situ spolupracoval na záchrane technických diel aj formou prípravy špecializovaných technických múzejných expozícií a významná je aj jeho publikačná činnosť či už odborná alebo popularizačná o ktorej svedčí množstvo štúdií a článkov, ako aj monografické knižné práce. Počas pôsobenia na pamiatkovom ústave L. Mlynka postupne zastával okrem odborno-koorditátorských funkcií aj funkcie riadiace, v roku 1982 sa stal vedúcim oddelenia a v roku 1985 vedeckým tajomníkom a zástupcom riaditeľa ústavu.

Po odchode z pamiatkového ústavu pracoval tri roky v Muzeologickom ústave SNM a od roku 1991 až do svojej smrti pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na FF UK v Bratislave. Aj počas svojej vysokoškolskej pedagogickej činnosti zostal verný odboru ochrany kultúrneho dedičstva, čo dokladá jeho členstvo vo vedeckých a odborných radách a komisiách Pamiatkového úradu SR, Ministerstva kultúry SR, Národného komitétu ICOMOS, Slovenského národného múzea a Matice slovenskej, ako aj jeho veľká zásluha o vznik študijného odboru muzeológie a monumentológie na Katedre etnológie FF UK.

V roku 2016 mu bola udelená Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016 in memoriam.

Zostavila M. Riháková