Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Veľký kaštieľ v Rusovciach – historické súvislosti a okolnosti pripravovanej obnovy

Aktuality PÚSR
Pohľad na kaštieľ s plechovým oplotením od západu Zdroj: PÚ SR (Foto: D. Janošová)

Kaštieľ s areálom v Rusovciach je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 346/1-3. Nachádza vo vlastníctve Slovenskej republiky – v správe Úradu vlády SR a aktuálne sa má reálne začať s jeho obnovou a adaptáciou na reprezentatívne účely pre štátne podujatia na najvyššej úrovni, s možnosťou sprístupnenia aj pre verejnosť.

Kaštieľ v Rusovciach možno právom hodnotiť ako osobitý v celoslovenskom kontexte. Zohráva v dejinách architektúry Slovenska prvej polovice 19. storočia dôležitú rolu, ide totiž o prvý kaštieľ na území Slovenska prestavaný v duchu vtedajšieho „nového“ hnutia neoslohov, a tiež dielo významného viedenského architekta rezidencií vysokej rakúskej a uhorskej šľachty – Franza Beera. 

Kaštieľ reprezentuje vyspelý typ vidieckeho sídla pre vyššiu šľachtu, ktorý vo svojom architektonicko-výtvarnom riešení zrkadlí vplyv anglickej tudorovskej gotiky. Jednotlivé stavby tohto pamiatkového súboru boli budované koncepčne vo vzťahu s okolitou krajinou (parkom).

Predmetom pamiatkovej ochrany je samotný objekt kaštieľa, čeľadník a vymedzený areál parku, ohraničený murovaným oplotením so vstupnou bránou. Súčasťou areálu parku sú menšie stavebné pamiatkové objekty a sochárske diela – objekt vrátnice, vodnej veže (tzv. minaret), socha leva, fontány a prvky dotvárajúce prostredie parku.

 

Stručný stavebno-historický vývoj pamiatky

V rokoch 1843 – 1850 gróf Emanuel Zichy-Ferraris s manželkou Charlottou uskutočnili radikálnu prestavbu staršej stavby kaštieľa na (v zásade dnešný) neogotický reprezentatívny trojpodlažný kaštieľ s trojkrídlovou, čiastočne podpivničenou dispozíciou, postavenou na pôdoryse v tvare písmena „U“ s čestným nádvorím (cour dʾhonneur). Projekt stavby je pripisovaný viedenskému architektovi Franzovi Beerovi, na realizácii sa podieľal bratislavský staviteľ Ignác Feigler, st. Podobu kaštieľa z tohto obdobia dokladá Rohbockova grafika, ktorá vznikla p roku 1840, s pohľadom smerom do čestného nádvoria.

V rokoch 1872 – 1906 noví majitelia Hugo I., gróf Henckel von Donnersmarck, s manželkou Laurou upravili kaštieľ pre svoje potreby, pričom nadviazali na riešenia pôvodnej neogotickej prestavby s uplatnením aj iných neoslohových prvkov (najmä neorenesančných). V exteriéri pribudli na západnej fasáde V krídla po stranách stredového rizalitu polygonálne viacpodlažné veže. Podobu kaštieľa v tejto etape zachytáva grafika B. Bálinta z roku 1894. Pokračovalo sa v reprezentačných úpravách interiérov kaštieľa – uvádzané sú zmeny veľkej sály (tzv. rytierskej sály) na 2. NP (tu v okne inštalovali novú vitráž s erbom rodu Henckel, ktorý sa objavil aj v strope i na krbe), pridali druhé výplne k jednoduchým výplniam okien, kaplnka v S krídle bola upravená v novogotickom štýle, dokončená bola výzdoba priestoru hlavného schodiska (okrem zábradlí), tzv. sala terrena bola prestropená a inštalované boli kovové stĺpy (vyrobené v Henckelovských zlievarňach), vznikli bočné schodiská, lokálne bola zmenená dispozícia v S nárožnej veži, v J časti V krídla boli prestropené miestnosti s kazetovým členením a štukovou výzdobou, steny boli obložené táflovaním, vložené boli rolovacie žalúzie do okenných a dverných otvorov orientovaných do exteriéru. 

V rokoch 1906 – 1945 sídlo vlastnili knieža Elemér Lónay s manželkou – belgickou princeznou Štefániou, ktorí kaštieľ zmodernizovali a upravili – pridali technickú vybavenosť (zriadili ústredné kúrenie, kúpeľne, elektrické osvetlenie), park upravili v anglickom štýle, postavili vodárenskú vežu – tzv. minaret. Z tohto obdobia sa zachovali opisy kaštieľa a jeho vybavenia (pozri: HRADSKÝ, J., MALLINERITS, J. Rusovce – Oroszvár – Karlburg. Bratislava: Marenčin, 2018, s. 170 – 173, poznámky princeznej Štefánie pri kúpe kaštieľa a popis Berthy von Suttnerovej z roku 1906), kde sa uvádza, že sa tu nachádzal červený salón so stenami pokrytými červeným damaskom, na 2. NP sa uvádza jeden modrý, žltý, turecký salón a budoár s kožušinami ľadových medveďov, rytierska sála zdobená v novogotickom výraze, ďalej sa uvádza veľká jedáleň so stenami potiahnutými svetlým damaskom, malá jedáleň a nadväzujúce salóny a súkromné izby, hosťovská izba v novorokokovom štýle, iná hosťovská izba v štýle novobarokovom so zeleným damaskom a tmavým drevom a pod.). 

 

Prehľad dôležitých súvisiacich okolností po roku 1944 do súčasnosti

V roku 1944 kaštieľ zabrali nemecké vojenské jednotky SS, neskôr vojaci sovietskej armády, interiér kaštieľa bol zdevastovaný.

Po roku 1945 došlo k zoštátneniu. Časť mobiliáru bola prevezená do Maďarska (Benediktínske opátstvo v Pannonhalme). Kaštieľ dostal do užívania Štátny majetok v Rusovciach. 

V roku 1950 prešiel kaštieľ do správy SĽUK-u, ktorý zrealizoval utilitárne úpravy objektu pre svoje účely.

Od 70. rokov 20. storočia bol kaštieľ pripravovaný na komplexnú rekonštrukciu a vyprataný.

Od roku 1991 bol v správe Slovenskej národnej galérie a potom ho odkúpila Národná banka Slovenska. 

Od roku 1995 je pamiatka v správe Úradu vlády SR, ktorý v tomto roku začal aj s realizáciou jeho obnovy, neskôr prerušenou z dôvodu súdneho sporu. 

Medzi rokmi 1995 – 2012 prebiehal súdny spor o vlastníctvo s maďarským benediktínskym opátstvom v Pannonhalme. Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava v tomto medziobdobí uskutočňoval štátne pamiatkové dohľady, pričom úlohy z nich vyplývajúce správca plnil v rámci rozpočtových a finančných možností. Išlo najmä o zabránenie zavĺhania objektu, opravu strešnej krytiny a odvedenie zrážkových vôd, spracovanie prípravných dokumentácií: inventarizácie umelecko-historických prvkov, posudku drevených prvkov krovu, sanačných opatrení proti drevomorke, statických zabezpečení stropov a súvisiacich stavebných konštrukcií, odstránenie odumretých a vážne poškodených drevín v parku. Na základe správnych konaní aj štátnych dohľadov KPÚ Bratislava boli následne uskutočnené sanačné práce, týkajúce sa provizórnych zásahov, ktoré eliminovali príčiny zavĺhania a zatekania, realizovalo sa uzatvorenie objektu kaštieľa (sfunkčnenie okenných otvorov a pod.), statické zabezpečenie stropov, odstránenie odumretých a vážne poškodených drevín v parku.

V roku 2012 sa na základe definitívneho rozhodnutia príslušného správneho orgánu (súdu) stala výhradným vlastníkom kaštieľa Slovenská republika, v správe Úradu vlády SR. 

V roku 2013 bol Úradom vlády SR zriadený riadiaci výbor pre rekonštrukciu kaštieľa s areálom.

V rokoch 2013 – 2016 prebiehal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa s areálom, ktorej víťazom sa stalo konzorcium so spoločnosťou Dopravoprojekt a. s. 

V roku 2017 vydal KPÚ Bratislava rozhodnutie k novému zámeru obnovy kaštieľa s areálom.

Koncom roku 2018 vydal KPÚ Bratislava záväzné stanoviská k projektovým dokumentáciám obnovy NKP, ktoré slúžili ako podklady k vydaniu stavebných povolení. Okrem toho vydal KPÚ Bratislava v priebehu roku 2018 niekoľko iných záväzných stanovísk k prípravným a projektovým dokumentáciám obnovy kaštieľa s areálom a rozhodnutie k reštaurátorskej dokumentácii (stupeň: reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie) k reštaurovaniu vybraných prvkov a častí kaštieľa. 

Od decembra 2019 do júna tohto roku prebiehal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa obnovy kaštieľa s areálom. V tomto medziobdobí prípravy realizoval správca v r. 2019 v areáli parku kaštieľa čistiace práce (odstránenie odumretých a poškodených drevín) na základe schválených dokumentácií obnovy. Začiatkom roku 2020 správca zrealizoval v interiéri kaštieľa čistiace práce (odstránenie trusu a uhynutých zvierat) a statické zabezpečenie vybraných konštrukcií stropov. V roku 2022 boli spracované a KPÚ Bratislava odsúhlasené odborné posudky k aktuálnemu stavu pamiatkových objektov kaštieľ a čeľadník s návrhmi nevyhnutných opatrení, ktoré vlastník čiastočne aj zrealizoval. V roku  2023 bola dopracovaná a KPÚ Bratislava odsúhlasená projektová dokumentácia dizajn manuálu k obnove interiérov kaštieľa a čeľadníka.

 

Záver z pohľadu pamiatkovej ochrany

Predpokladom úspešnej pamiatkovej obnovy každej pamiatky je spracovanie podrobného pamiatkového výskumu, ktorý ozrejmí a identifikuje hodnotné prvky, detaily a časti pamiatky, pomenuje jej pamiatkové hodnoty, a konečne určí aj primeraný a metodicky ucelený spôsob obnovy a prezentácie pamiatky.

Kaštieľ v Rusovciach bol dôkladne pamiatkovo preskúmaný koncom 20. storočia a v druhej dekáde 21. storočia boli spracované nadväzujúce aktualizácie. V roku 1992 bol spracovaný pamiatkový aj reštaurátorský výskum pod vedením zodpovedných spracovateľov: PhDr. Márie Smolákovej a akad. sochára Alexandra Česlu, v roku 1995 bol ďalej spracovaný sumarizujúci pamiatkový výskum s návrhom pamiatkovej obnovy zodpovednými spracovateľmi: PhDr. Ivo Štassel, Ing. arch. Alexander Németh. V roku  2012 bola spracovaná Inventarizácia hodnotových prvkov objektu čeľadníka, zodp. spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová a Ing. arch. Ivan Klas. Z dôvodu aktualizácie bol v rokoch 2016 –2017 pod vedením zodp. reštaurátora akad. sochára Ľubomíra Saboa vypracovaný podrobný reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie vybraných prvkov a častí stavby kaštieľa a v roku  2018 sa v areáli kaštieľa uskutočnila I. etapa archeologického výskumu pod vedením doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika z Trnavskej univerzity v Trnave. 

Pre pamiatkovú obnovu Kaštieľa v Rusovciach bola v zmysle platných pamiatkových dokumentácií určená ako rozhodujúca zičiovská etapa výstavby kaštieľa (datovaná do 40. rokov 19. storočia) ako aj následné hodnotné úpravy z čias henckelovskej (z konca 19. storočia) a lónyayovskej (zo začiatku 20. storočia) prestavby, pri rešpektovaní aj starších nálezov.

Záverom si dovolíme uviesť, že KPÚ Bratislava vo vydaných platných dokumentoch (rozhodnutiach a záväzných stanoviskách) stanovil podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu s tým cieľom, aby sa zachránili, obnovili a prezentovali všetky originálne historické prvky a originálne riešenia pamiatky. Akékoľvek architektonické dotvorenie pamiatky má byť riešené tak, aby sa posilnili a rešpektovali originálne riešenia pamiatky (t. j. architektonické dotvorenia majú vychádzať z originálnych riešení a byť s nimi v súlade). 

Mgr. Natália Ferusová, KPÚ Bratislava

Grafika Ludwiga Rohbocka (autor predlohy Anton Fesca), okolo roku 1840 - Pohľad na kaštieľ s nástupným priestorom v čase zičiovskej etapy Zdroj: Galéria mesta Bratislavy, C 24080, www.webumenia.sk
Pohľad na kaštieľ s plechovým oplotením od západu Zdroj: PÚ SR (Foto: D. Janošová)
Pohľad na východnú (parkovú) fasádu kaštieľa Zdroj: PÚ SR (Foto: D. Janošová)
Pohľad na severnú časť strešnej krajiny kaštieľa Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)
Pohľad do hlavného schodiska kaštieľa Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)
Kaštieľ – sala terrena Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)
Bývalá miestnosť jedálne s deštrukciou stropu Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)
Kaštieľ – rytierska sála Zdroj: PÚ SR (Foto: D. Janošová)
Kaštieľ – rytierska sála. Autor PÚ SR Zdroj: PÚ SR (Foto: D. Janošová)
Objekt vrátnice Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)
Čeľadník – pohľad na hlavný západný vstup Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)
Vodná veža Zdroj: KPÚ BA (Foto: N. Ferusová)