Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Aktuality
 3. Detail

„Steinwerk“ a „kemenate“ v Spišskom Podhradí

KPÚ Prešov
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 (pred obnovou) – hlavná fasáda meštianskeho domu Zdroj: KPÚ Prešov Foto: Ľ. Suchý, 2021

Pôvodné stredoveké jednopriestorové poschodové kamenné (komorové?) domy s vykurovanými izbami/komnatami z 1. polovice 14. storočia 

 

Zo staršej trhovej dediny bolo v 13. storočí založené stredoveké neopevnené mesto Spišské Podhradie, ktoré bolo súčasťou miest, mestečiek a osád patriacich do Spoločenstva spišských Sasov. Týmto došlo k zavŕšeniu jedinečného urbanistického procesu so samostatným administratívnym cirkevným centrom Spišskou Kapitulou a komitátnym hradom Spiš so sídlom župana, ktoré boli budované od začiatku 13. storočia.

Nepravidelná urbanistická štruktúra Spišského Podhradia je tvorená Pálešovým námestím trojuholníkového pôdorysu s centrálne umiestneným kostolom, ktoré na východnej strane ústi do rovnomennej ulice. Na južnej strane naň nadväzuje Mariánske námestie orientované na východ/západ, obklopené postrannými ulicami Podzámková a Štefánikova na východnej strane, ako aj ulicou Starý Jarok na juhovýchodnej strane pri Vavrincovom potoku.

V 70. a 80. rokoch 20. storočia vypracované pamiatkové a archeologické výskumy na území mesta fragmentárne potvrdzovali existenciu stredovekej zástavby parciel kamennými jednopriestorovými poschodovými stavbami, nazývanými tiež nesprávne vežovými (Dom na ul. SNP 6, dnes Štefánikova 6 – H. Haberlandová, A. Fiala/A. Valašek). Za posledných dvadsať rokov bolo v historickom jadre mesta vykonaných viacero pamiatkových výskumov (Urbanová, Klingová, Janovská, Čechová a i.), prevažne architektonicko-historických, ktoré potvrdili existenciu ďalších pôvodných a najstarších murovaných domov v meste. Ide o mimoriadne hodnotné zistenia a nálezy, ktoré dokladajú v pomerne veľkom počte zachovanie pôvodnej kamennej konštrukcie týchto stavieb takmer v celej svojej hmote (samozrejme bez pôvodných striech). Jadrá viacerých mestských domov, ktoré sa v renesancii sformovali do pravidelnej uličnej zástavby, tvoria pôvodné „steinwerky“ zo začiatku 14. storočia, teda kamenné jednopriestorové poschodové domy mierne obdĺžnikového pôdorysu nazývané v odbornej literatúre aj ako komorové. Ide o stavby s dvomi nadzemnými podlažiami a polozapusteným suterénom. V prípade dvoch domov – dnes už obnoveného na Štefánikovej 6 a objekte na Starom Jarku 48, kde sa v súčasnosti realizuje obnova, sú zachované aj primárne kútové krby nesené kamennými konzolami, ktoré potvrdzujú, že tieto domy mali na prízemí vykurované izby – komnaty (kemenate). V prípade domu na Štefánikovej 6 nesie v osi kamenná krbová konzola štvrťkruhového tvaru apotropajný znak v podobe štvorlistej ružice vpísanej do kružnice, čo symbolizovalo ochranu domu. Nižšie poschodie, ktoré slúžilo pravdepodobne ako skladový priestor, oddeľujú trámové stropy. Vetranie tu zabezpečovali prevažne užšie štrbinové okná. Pivničný priestor pod komnatou bol pôvodne ukončený rovnako trámovým stropom a pravdepodobne slúžil ako komora. V prípade niektorých domov sú dodnes zachované gotické portály v ostení s kapsami po zabezpečení dverí trámovou závorou. Tie, rovnako ako domy, súčasťou ktorých sú trámové stropy, kútové krby, odkladacie výklenky, resp. niky na odloženie osvetlenia sú pôvodné. Ide o unikátne nálezy, pomerne výnimočne zachované na mestských domoch postavených v stredoveku a to nielen na Spiši, ale aj v rámci celého Slovenska, kde sa ich pozostatky zachovali (Levoča – Námestie Majstra Pavla, Mäsiarska; Bratislava – Panská ulica, Biela a Michalská ulica, Hlavné námestie; Trnava-Hlavná ulica, murované tehlové domy aj dvojpriestorové; Banská Štiavnica). Mozaiku pomerne bohatého počtu zachovaných kamenných domov v Spišskom Podhradí (viac ako 10), niektoré aj s komnatami – vykurovanými obytnými izbami na prízemí, ktoré sú importom z nemeckého prostredia, dopĺňajú dva posledné nálezy: 

 • Pálešovo námestie 34 so zachovaným „steinwerkom“ bez krbu (komorový dom?), ktorého trámový strop z červeného smreku bol dendrochronologicky datovaný do rokov zoťatia použitých drevín (1330/31d) – pamiatkový výskum (Čechová, Hurná 2021),
 • A už spomínaný Starý Jarok 48 so zachovaným „steinwerkom“ a kútovým krbom (kemenate na prízemí), ktorého trámový strop z červeného smreku a jedle bol dendrochronologicky datovaný do rokov zoťatia použitých drevín po roku 1274+d 

(pamiatkový výskum, Klingová 2022)

 

Typologická štruktúra tradičného románskeho a ranogotického kamenného domu – steinwerku, bola rozšírená v strednej Európe: Nemecko (Hofgeismar, Bamberg, Koblentz, Freiburg, Bamberg, Osnabrück, Lübeck, Braunschweig a i.), Poľsko, Čechy (Praha aj vežové, Brno a i.), rovnako v západnej Európe - Francúzsko, Belgicko, Anglicko a na juhu Európy, kde boli stavané mnohopodlažné a naozaj mimoriadne vysoké vežové domy napr. Taliansko (San Gimignano, Bologna a i.). 

Zástavbu stredovekej parcely v meste Spišské Podhradie, presnejšie dvorca, tvorila jediná z lomového kameňa murovaná stavba – steinwerk (prevažne z travertínu), ktorá mala obytno-obrannú/útočiskovú funkciu, zhruba podobnú ako donjon v hradných areáloch. Jej podoba tvaru hranola o výške cca 6 – 7 metrov nad terénom po korunu muriva poschodia a ďalším čiastočne skrytým podzemným podlažím (s komorou?) je aj dnes viditeľná. Otázkou ostáva podoba a tvar strechy. Načo slúžili kamenné konzoly pod korunou muriva v dome na Štefánikovej 6? Zvyšnou zástavbou dvorca boli s najväčšou pravdepodobnosťou objekty drevené (napr. zruby, kolové stavby), resp. stavby dreveno-hlinenej konštrukcie (hospodárske, chlievy a i). Dvorce navzájom oddeľovali drevené ploty, napr. kolové s výpletom. Originálnu časť takého plota zachytil archeologický výskum realizovaný v roku 2021 vo dvore meštianskeho domu na Mariánskom námestí 35, ktorý bol datovaný M. Chomom do 1. polovice 14. storočia (jedľa – 1335/36d a 1341/42d). 

Týmto krátkym príspevkom som chcel upozorniť na unikátnu a možno aj v rámci Slovenska ojedinelú situáciu zachovanej pôvodnej stredovekej murovanej architektúry jednopriestorových poschodových domov postavených primárne v hĺbke parcely, ktoré sa pomerne v bohatom počte dodnes zachovali v Spišskom Podhradí. Sumárne sa tejto mestskej architektúre venoval v nedávnej minulosti aj Martin Ilečko v svojej diplomovej práci, čo je mimoriadne podnetné. 

Preto si na záver kladiem otázku, či by Pamiatkový úrad SR nemal zadať vypracovanie podrobného pamiatkového urbanisticko-historického výskumu tejto lokality, s využitím všetkých dostupných poznatkov, archívnych materiálov a hlavne už realizovaných pamiatkových výskumov na jednotlivé mestské domy. Zároveň si na túto otázku odpovedám: áno, takýto odborný materiál by mimoriadne obohatil poznanie o ďalšom a pomerne málo známom type tohto reprezentačného nemeckého importu v mestskej zástavbe na Spiši, s objasnením funkcie jednotlivých priestorov (vykurovaný priestor – komnata, komora, sýpka...), prípadne otvorením diskusie o tvare a type striech na týchto primárnych stredovekých kamenných domoch. Rovnako by tento materiál, ako aj ďalší systematický architektonicko-historický výskum na dosiaľ neskúmaných objektoch v meste, doplnil naše poznanie o oveľa známejších typoch stredovekých a včasne-novovekých mestských domoch – sieňových a prejazdových. 

 

Autor: Ľubor Suchý, KPÚ Prešov   

Spišské Podhradie – ortofotomapa so stredovekým jadrom mesta Zdroj: Google_maps)
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 (pred obnovou) – hlavná fasáda meštianskeho domu Zdroj: KPÚ Prešov Foto: Ľ. Suchý, 2021
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 (počas obnovy) – odkrytý pôvodný gotický vstupný portál z 1. polovice 14. storočia, vstup do pôvodne vykurovanej komnaty kamenného domu postaveného primárne v hĺbke parcely Zdroj: KPÚ Prešov Foto: Ľ. Suchý, 2022
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 počas obnovy – pôvodný gotický vstupný portál s ostením z 1. polovice 14. storočia, vstup do komnaty kamenného domu s kapsou a dreveným puzdrom na trámovú závoru v ostení otvoru Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 počas obnovy – lícna strana stredovekých plátových dverí, pravdepodobne z 15. storočia Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 počas obnovy – rubová strana stredovekých plátových dverí s pôvodným otvoreným zámkom na typickej „lichobežníkovej“ plechovej podložke, pravdepodobne z 15. storočia Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 pred obnovou – 1. nadzemné podlažie, profilované kamenné ústie pôvodného kútového krbu situovaného v priestore stredovekej obytnej izby/komnaty z 1. polovice 14. storočia Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Starý Jarok 48 počas obnovy – 2. nadzemné podlažie s trámovým stropom z červeného smreku datovaným 1274+d (pravdepodobne až 1. polovica 14. storočia), v kúte kónicky sa zbiehajúci omietnutý stredoveký kútový dymník krbu Zdroj: KPÚ Prešov Foto: Ľ. Suchý, 2022
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 po obnove – východný pohľad z dvora na pôvodný poschodový kamenný dom z 1. polovice 14. storočia postavený v hĺbke parcely s novou stanovou strechou Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 po obnove – juhovýchodný pohľad na dvorové fasády pôvodného steinwerku/kamenného domu z 1. polovice 14. storočia postaveného v hĺbke parcely s novou stanovou strechou, na poschodí štrbinové okná a pod strechou torzá kamenných konzol situované na fasáde orientovanej do susednej parcely Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 po obnove – juhovýchodný, detailnejší pohľad na štrbinové okná a torzá kamenných konzol na poschodí a pod strechou dvorovej fasády orientovanej do susednej južnej parcely Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 po obnove – 1. nadzemné podlažie, jednopriestorová izba/komnata kamenného domu s pôvodným vstupom, kútovým vykurovacím krbom s kamennými konzolami nesúcimi dymník a trámovým stropom z 1. polovice 14. storočia, datovaným 1329-49d Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 po obnove – 1. nadzemné podlažie, pôvodný vstupný otvor s novou dvernou výplňou do vykurovaného priestoru izby/komnaty, v ostení kapsy s dreveným puzdrom pre zabezpečenie dverí proti otvoreniu trámovou závorou Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 po obnove – 1. nadzemné podlažie (komnata), pôvodný kútový krb s kamenným konzolovým ústím dekorovaným v osi apotropajným znakom - štvorlistou ružicou v kruhu Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 – grafický detail postrannej odstupňovanej kamennej konzoly (z dvoch samostatných kamenných kusov), súčasti nosnej konštrukcie ústia krbu v priestore komnaty na 1. nadzemnom podlaží Zdroj: Ľ. Suchý, marec 2024
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 – grafický detail na apotropajný znak - štvorlistovú ružicu v kruhu (ochrana domu), súčasti nosnej konštrukcie ústia krbu v priestore komnaty na 1. nadzemnom podlaží Zdroj: Ľ. Suchý, marec 2024
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 – rez stredovekým poschodovým kamenným jednopriestorovým domom/steinwerkom s dvomi nadzemnými podlažiami (komnatou s krbom na 1. NP, nižším skladovacím podlažím na 2. NP) a polozapusteným suterénom (komorou?) s hypotetickou rekonštrukciou strechy ň Zdroj: Ľ. Suchý, marec 2024 na základe podkladu: Fiala 1972, Archív PÚ SR ev. č. T829
Spišské Podhradie, Pálešovo námestie 34 – severovýchodný pohľad na štítovú fasádu od suseda so zachovaným kamenným jadrom pôvodného stredovekého domu postaveného v 1. polovici 14. storočia v hĺbke parcely – ľavá strana s travertínovým murivom Zdroj: D. Sabol, 2021
Spišské Podhradie, Pálešovo námestie 34 – interiér 1. nadzemného podlažia s trámovým stropom datovaným 1330/31d pôvodného poschodového kamenného domu bez nálezu krbu (komorový dom?), typické uloženie záhlaví trámov na drevených vyrovnávajúcich podložkách Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý)
Spišské Podhradie, Podzámková 55 – západný pohľad z ulice na pôvodný stredoveký poschodový dom/steinwerk postavený v hĺbke parcely, s mladšou nadstavbou pultovej strechy Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Spišské Podhradie, Starý Jarok 49 – južný pohľad z dvora na kooptované stredoveké jadro poschodového kamenného domu/steinwerku postaveného primárne v hĺbke parcely, neskôr obostavaného mladšími murovanými objektmi a prejazdom Zdroj: KPÚ Prešov (Foto: Ľ. Suchý, 2022)
Mariánske námestie 35 - nálezy starších drevených súčastí v zadnej dvorovej časti parcely s nálezom fragmentu zrubovej stavby (vpravo) a kolového vypletaného oplotenia (vľavo), dendrochronologické datovanie M. Chomom: jedľa - 1335/36d a 1341/42d Zdroj: KPÚ Prešov, 2021
Spišské Podhradie – mapa zo starších zásad pamiatkovej zóny s vyznačením niektorých lokalít so zachovanými pôvodnými stredovekými poschodovými kamennými domami s vykurovanými izbami/komnatami a komorami Zdroj: KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. IŽVOLT, P. Zásady pamiatkovej zóny Spišské Podhradie, 1999, mapa.