Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Prvý nález renesančného sieňového domu na Slovenskej ulici v Prešove

V minulosti bolo vykonaných niekoľko komplexných architektonicko-historických výskumov meštianskych domov, vrátane bývalého župného domu na Slovenskej ulici v Prešove, prevažne na jej východnej strane s výsledkom, že dispozične ide o pôvodné domy len prejazdového a prechodového typu (renesančné a barokové). 

V roku 2023 bol realizovaný pamiatkový, architektonicko-historický výskum meštianskeho domu na Slovenskej ulici č. 56 v Prešove – východná strana (Ľ. Suchý, D. Sabol, D. Hurná: august 2023), ktorý predpísal KPÚ Prešov v rozhodnutí o zámere jeho pripravovanej komplexnej obnovy. Výskumom bolo potvrdené, že na úzkej stredovekej parcele bol už v závere 16. storočia postavený súčasný poschodový dom, podpivničený dvomi miestnosťami s ich aditívnym radením len pod širším severným traktom. 

Vzhľadom na stredoveké založenie Slovenskej ulice, rovnako ako aj námestia v Prešove – súčasnej Hlavnej ulice, je možné predpokladať, že na tejto parcele stál v závere stredoveku starší dom, pravdepodobne s jedným nadzemným podlažím (možno drevený), ktorý bol v plnom rozsahu pred výstavbou súčasného renesančného domu odstránený.  

Mimoriadne hodnotným nálezom počas spomínaného výskumu, predovšetkým na základe vykonanej sondáže v interiéri a po odstránení časti omietkových vrstiev, bol nález primárneho kamenného stĺpa, sekundárne zamurovaného medzi súčasným prejazdom (užší komunikačný južný trakt) a hlavnou západnou miestnosťou (širší obytný severný trakt). Ďalšie nálezy druhotných zásahov do pôvodne otvoreného priestoru s dvomi rozsiahlymi arkádami v prednej časti meštianskeho domu potvrdili, že  poschodový dom bol v renesancii na prízemí riešený ako sieňový, teda celú prednú časť tvoril priečne orientovaný mázhaus – veľká sieň, využívaná pôvodne pre obchodné či remeselné účely. Tieto priestory neboli v minulosti vykurované a keďže boli súčasťou komunikačného uzla, spravidla na nich nadväzovalo schodisko, ktoré sa ale nezachovalo a tak jeho presnú polohu nepoznáme. Sieň bola prístupná cez vstupnú bránu z ulice – užší južný trakt. Rozsiahle klenbové pásy oboch arkád orientovaných v pozdĺžnom smere medzi dispozičným dvojtraktom domu dosadali na spoločný kamenný stĺp v strednej časti siene. Stĺp s hladkým driekom a jeho tradičným konvexným zakrivením (entasis), mal zdobenú kompozitnú hlavicu, medzi krycou doskou (abakus a echinus) a prstencom so zachovanými kamenárskymi reliéfmi akantových listov. Dá sa predpokladať, že širší severný priestor siene mal v 16. aj 17. storočí drevený trámový strop, južný užší má dodnes pôvodnú valenú klenbu s výrazne vytiahnutými štukovými hrebienkami, naznačujúcimi tradičné kamenné rebrá, dosadajúce na kalichové a volútové štukové hlavice/konzoly (postupné doznievanie gotických rebrových klenieb). 

Práve výnimočný nález kamenného stĺpa – súčasti pôvodnej siene, ako aj typ krížovej valenej klenby v južnom trakte prevažne so styčnými lunetovými výsečami a výraznými štukovými hrebienkami/rebrami doplnenými vo vrchole klenby štukovými rozetami, sú najdôležitejšími slohotvornými prvkami, ktoré datujú začiatok výstavby domu v oboch poschodiach ešte do druhej polovice, najneskôr do záveru 16. storočia. Rovnako k datovaniu a určeniu staršieho dispozičného typu meštianskeho domu (mázhaus) pomohli aj ojedinelé zachované analógie a  analytické prezentácie kamenných stĺpov na prízemiach niektorých prešovských meštianskych domov, avšak len na Hlavnej ulici (Hlavná 80 – neskorá gotika, Hlavná 86 – vrcholná renesancia, Hlavná 108 – renesancia, manierizmus).

Po zmene a čiastočnej prestavbe domu v 2. polovici 18. storočia bola sieň na prízemí nahradená typickým prejazdom, čím došlo k dispozičnej zmene meštianskeho domu na typ prejazdový (s dufartom), ktoré v renesancii a neskôr v baroku v meste dominujú. Došlo k uzavretiu pôvodného prechodu – arkád medzi traktmi ich zamurovaním. Pôvodný kamenný stĺp medzi oboma traktmi sa stal súčasťou súčasného medzitraktového múru a prestal plniť pôvodnú funkciu. V miestnostiach severného traktu všetky staršie renesančné klenby a trámové stropy nahradili barokové plackové a do centrálnej časti traktu bolo vložené nové schodisko. V užšom južnom chodbovom trakte v oboch nadzemných podlažiach boli zachované pôvodné renesančné klenby.

Hoci v dôsledku prestavby domu v 18. storočí a čiastočnej úpravy severného traktu na prízemí, už dnes nemôžeme prezentovať originálnu sieň pôvodného meštianskeho domu, je tento unikátny nález z obdobia renesancie v objekte na Slovenskej ulici dôkazom rozmachu Prešova v 16. storočí.

 

Ľubor Suchý, KPÚ Prešov

Prešov, Slovenská 56 – hlavná fasáda meštianskeho domu na zač. 20. st. (Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov)
Prešov, Slovenská 56 - hlavná fasáda meštianskeho domu v roku 1976 (Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov)
Prešov, Slovenská 56 - hlavná fasáda meštianskeho domu v roku 2023 (Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov)
Prešov, Slovenská 56 – pohľad z východu na prejazd domu počas pamiatkového výskumu s nálezom renesančného kamenného stĺpa sekundárne zamurovaného v 18. storočí (zmena sieňového domu na prejazdový). Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov
Prešov, Slovenská 56 – pohľad z juhozápadu na prejazd domu počas pamiatkového výskumu s nálezom renesančného kamenného stĺpa sekundárne zamurovaného v 18. storočí (zmena sieňového domu na prejazdový). Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov
Prešov, Slovenská 56 – detailný pohľad z juhu/prejazdu na poškodenú hlavicu renesančného stĺpa  a hornú časť hladkého drieku s prstencom počas pamiatkového výskumu. Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov
Prešov, Slovenská 56 – výkresy stavebnej analýzy 1. PP a 1. NP s vyznačením polohy nájdeného renesančného  kamenného stĺpa v „barokovom“ medzitraktovom múre v západnej časti prízemia. Pamiatkový výskum, KPÚ Prešov
Prešov, Slovenská 56 – voľné schémy pôdorysov na 1. NP s vyznačením pôvodnej siene v 16. storočí a neskoršia zmena v 18. storočí zo sieňového meštianskeho domu na prejazdový. Ľ. Suchý, KPÚ Prešov