Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Nechcené dieťa – osud národnej kultúrnej pamiatky v areáli trenčianskej Meriny

Stanoviská
Stav pamiatky Merina 30. augusta 2023 po zbúraní vlastníkom, foto: KPÚ Trenčín

Posledný prázdninový týždeň zarezonovala slovenskou verejnosťou správa o zbúraní objektu národnej kultúrnej pamiatky v areáli Merina v Trenčíne. Pre zasvätených bola táto udalosť možno menej prekvapujúca, ale rovnako nepochopiteľná.

Predmetný objekt bol vyhlásený ako národná kultúrna pamiatka (ďalej „NKP“) „rozvodňa“ rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) zo dňa 8. 7. 2021. Týmto rozhodnutím bolo v rámci odvolacieho konania zmenené rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej „Pamiatkový úrad SR“), ktorý v bývalom priemyselnom areáli Meriny vyhlásil okrem iných objektov aj súbor stavieb „tepláreň s rozvodňou“. NKP „rozvodňa“ ako funkcionalistická budova bývalej turbogenerátorovne z roku 1931 podľa projektu arch. F. E. Bednárika pritom tvorila iba časť tohto súboru. Tzv. „teplárňou“ bola v rozhodnutí Pamiatkového úradu SR označená stavba vo východnej časti parcely, postavená už pri založení továrne v roku 1907, v roku 1922 bola upravená (zmenený krov a priečelie objektu). Vyhlásená časť bola zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako „hala turbínová“, neskôr bol tento unifikovaný názov zmenený na „tepláreň s rozvodňou“. Tento na pohľad nezaujímavý detail bol však vo všetkých ďalších konaniach vlastníkom opakovane využívaný na spochybňovanie predmetu vyhlásenia.

Ministerstvu kultúry SR bola po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia doručená žiadosť od spoločnosti TM real, spol. s.r.o., o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s cieľom zrušenia vyhlásenia. Toto konanie zatiaľ nebolo ukončené.

K vyhláseniu je zároveň potrebné uviesť, že konanie o vyhlásení objektu za NKP bolo začaté na základe podnetu fyzických osôb v čase, kedy už vo veci odstránenia týchto stavieb Stavebný úrad Mesta Trenčín vydal príslušné rozhodnutie, ktorého podkladom bolo aj záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (ďalej „KPÚ“) Trenčín z roku 2019. Väčšina predmetných objektov už bola niekoľko rokov bez využitia a bez technologického zariadenia (výroba sa v podniku Merina zastavila v roku 2009).    

Po vyhlásení veci vykonal KPÚ Trenčín v objekte NKP štátny pamiatkový dohľad (v decembri 2021), na základe ktorého začal – vzhľadom na narušený stav NKP – konanie o uložení opatrení na nápravu. V tom čase bola stále vlastníkom spoločnosť Merina „v likvidácii“ a. s.. Na štátnom dohľade sa pritom zúčastnil aj konateľ spoločnosti TM real spol. s. r. o., neskoršieho vlastníka, ktorý bol týmto oboznámený so skutočnosťou, že objekt je NKP, aj s jej stavebno-technickým stavom. KPÚ Trenčín následne vydal rozhodnutie o náprave, v ktorom uložil vlastníkovi vykonať nasledovné opatrenia:

1. Dôsledne a trvalo zabezpečiť predmetnú NKP pred vstupom nepovolaných osôb (zadebnením vstupných otvorov).

2. Odstrániť z NKP stavebný a iný odpad. V prípade, že by sa medzi stavebnou sutinou nachádzali pôvodné, potenciálne pamiatkovo hodnotné prvky (ako napr. dverná výplň, časť zábradlia, šesť-uhoľníková keramická dlažba), je tieto potrebné odložiť, prípadne konzultovať ďalší postup s KPÚ Trenčín.

3. Opraviť (zamurovať) poškodenia zadnej fasády NKP odhalenej po asanácii objektu na par. č. 1382/35. 4. Zamedziť prenikaniu atmosférických zrážok cez poškodenú strešnú izoláciu a otvorené fasádne otvory bez výplní (t. j. oprava strešnej izolácie, zadebnenie okenných otvorov na fasáde). Presný spôsob realizácie vyššie uvedených opatrení je potrebné vopred konzultovať a predložiť na schválenie KPÚ Trenčín.

Žiadne z opatrení neboli vykonané.

KPÚ Trenčín zároveň začal z podnetu Ministerstva kultúry SR voči vlastníkovi konanie o uložení pokuty za iný správny delikt, z dôvodu nezabezpečenia NKP pred poškodením – v čase od oznámenia o začatí konania o vyhlásení veci za NKP – z objektu neznámy páchateľ odstránil pôvodné zábradlie a porozbíjal viaceré sklenené výplne.  

Vo februári 2022 bola KPÚ Trenčín zároveň doručená žiadosť od vlastníka – Merina „v likvidácii“ a. s. o vydanie záväzného stanoviska k odstráneniu stavieb v bezprostrednom okolí NKP (v projektovej dokumentácii boli tieto objekty označené ako „A“ a „B“, NKP ako „C“). Keďže KPÚ Trenčín nemal zákonné prostriedky ako ochrániť samotné stavby v bezprostrednom okolí NKP pred odstránením, KPÚ Trenčín s ich odstránením súhlasil s nasledovnými podmienkami: 1. Pred odstránením objektov „A“ a „B“ predložiť KPÚ Trenčín na schválenie predbežný návrh zabezpečenia všetkých obnažených častí skeletu objektu „C“ (aj častí obnažených po odstránení objektu „A“ a „B“), spolu s časovým harmonogramom prác. Uvedený návrh je nutné vopred prerokovať s KPÚ Trenčín. Nie je prípustné odstrániť objekt „A“ a „B“ pred schválením tohto návrhu. 2. Vykonzolovanú časť objektu „A“ a časť objektu „B“, ktoré sú v styku s objektom „C“ odstraňovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu objektu „C“. 3.Najneskôr do 7 dní po asanácii objektov „A“ a „B“ zvolať obhliadku objektu „C“ za účasti KPÚ Trenčín a statika, za účelom posúdenia stavu objektu. KPÚ Trenčín bola následne predložená projektová dokumentácia spracovaná odborníkom v obore statika s názvom „Predbežný návrh zabezpečenia všetkých obnažených častí skeletu „C“ objektu H1“, pričom boli so splnomocneným zástupcom vlastníka dohodnuté aj termíny realizácie zabezpečenia NKP: začiatok zabezpečovacích prác – do týždňa od skončenia asanácie objektov „A“ a „B“ a ukončenie zabezpečovacích prác – do 1 mesiaca od skončenia asanácie objektov „A“ a „B“. Medzi mnohými navrhnutými opatreniami bolo okrem iného aj spätné zasypanie jám a dier vzniknutých pri vybúravaní základových konštrukcií.

Nič z dohodnutých termínov ani zabezpečovacích prác však nebolo vykonané. Po odstránení stavieb bola po viacnásobnom telefonickom urgovaní zo strany KPÚ Trenčín v júni 2022 vykonaná obhliadka NKP, počas ktorej bol KPÚ Trenčín upovedomený jednak o zmene vlastníka (od apríla 2022 už bola vlastníkom spoločnosť TM real spol. s.r.o.) a jednak vlastník na tomto stretnutí do záznamu konštatoval, že budova je v dezolátnom technickom stave a vzhľadom na enormné náklady nie je vhodná na sanáciu.

Na základe zmeny vlastníka začal KPÚ Trenčín nové konanie o uložení opatrení na nápravu, tentoraz v nasledovnom znení:

1. Predložiť KPÚ na schválenie statický posudok stavby s návrhom sanácie, vrátane návrhu opatrení proti zatekaniu vody do podložia. Termín realizácie: do 31. 08. 2022.

2. Realizovať sanáciu v zmysle predloženého statického posudku stavby. Termín realizácie: do 30. 11. 2022.

3. Dôsledne zabezpečiť predmetnú NKP pred vstupom nepovolaných osôb (napr. zadebnením vstupných otvorov). Otvory po asanácii susedných objektov zabezpečiť v zmysle návrhu statika – aj zamurovaním. Termín realizácie: do 31. 08. 2022.

4. Odstrániť z NKP stavebný a iný odpad. V prípade, že by sa medzi stavebnou sutinou nachádzali pôvodné, potenciálne pamiatkovo hodnotné prvky (ako napr. dverná výplň, časť zábradlia, šesťuholníková keramická dlažba), je tieto potrebné odložiť, prípadne konzultovať ďalší postup s KPÚ Trenčín.

Dňa 30. 08. 2022 bolo KPÚ Trenčín doručené oznámenie vlastníka o vyhlásení havarijného stavu, pričom toto vyhlásenie podložil dvoma statickými posudkami navrhujúcimi asanáciu stavby. KPÚ Trenčín sa na nasledujúcom štátnom stavebnom dohľade zaviazal zabezpečiť vypracovanie oponentského statického posudku, ktorý bol dňa 18. 10. 2022 predložený vlastníkovi aj stavebnému úradu. Uvedený posudok pritom takisto identifikoval niektoré z konštrukcií v havarijnom stave, avšak vzhľadom na štatút národnej kultúrnej pamiatky nespochybňoval vhodnosť ani možnosť ich sanácie. Jednou z najčastejšie identifikovaných porúch boli odhalené a skorodované výstuže a celkovo betón nedostatočnej kvality – najmä v stĺpoch, kde sa nachádzali tzv. štrkové hniezda bez cementu. Vlastník však namietal voči tomuto posudku v celom rozsahu a naďalej odmietal realizovať akékoľvek opatrenia z dôvodu, že akýkoľvek stavebný zásah do budovy by bol život ohrozujúci.

KPÚ Trenčín preto začal konanie o uložení pokuty za iný správny delikt – nevykonanie nápravy uloženej právoplatným rozhodnutím, ukončené rozhodnutím o uložením pokuty, voči ktorému sa vlastník odvolal.

Vzhľadom na skutočnosť, že KPÚ Trenčín v tom čase vyčerpal zákonné možnosti vyplývajúce z ustanovení pamiatkového zákona, v marci 2023 podal podnet na Stavebný úrad Mesta Trenčín na začatie konania v zmysle ustanovenia § 94 stavebného zákona. Podľa neho,ak stavba svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu ihneď odstrániť, nariadi stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby. Mesto Trenčín následne začalo konanie o nariadení zabezpečovacích prác, v rámci ktorého ustanovilo znalca v obore stavebníctvo: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom znaleckého posudku pritom mali byť nasledovné otázky: 1) je stavebnotechnický a statický stav Stavby taký, že hrozí bezprostredné ohrozenie života a zdravia osôb pohybujúcich sa v Stavbe alebo jej okolí, a/alebo bezprostredné ohrozenie značných majetkových alebo kultúrnych hodnôt? 2) je stavebnotechnický a statický stav Stavby taký, že Stavbu je možné hospodárne opraviť? 3) v prípade, ak na základe záverov znalca v predchádzajúcich dvoch bodoch Stavbu možné hospodárne opraviť, navrhnúť neodkladné zabezpečovacie práce na Stavbe, ktorých vykonanie je nutné na zabezpečenie Stavby do doby jej opravy, ak sú Stavbou ohrozené životy alebo zdravie osôb alebo hrozí poškodenie majetku?

Dňa 28. 07. 2023 bolo KPÚ Trenčín doručené oznámenie Mesta Trenčín o doplnení podkladov rozhodnutia spolu s vypracovaným odborným stanoviskom Ústavu, ktorý konštatuje, že stav stavby je havarijný a nie je možné ju hospodárne opraviť. Na základe neho Mesto Trenčín ukončilo konanie o nariadení zabezpečovacích prác a zároveň oznámilo začatie konania o odstránení stavby so stanovením ústneho pojednávania dňa 31. 08. 2023. Na toto pojednávanie sa KPÚ Trenčín pripravoval s cieľom informovať prítomných, že kritérium hospodárnosti nemôže byť rozhodujúce pri sanácii NKP a preto KPÚ Trenčín nemôže súhlasiť s jej odstránením.

Deň pred týmto pojednávaním, teda v stredu dňa 30. 08. 2023 bolo KPÚ Trenčín doručené oznámenie vlastníka NKP o jej odstránení. V zmysle tohto oznámenia došlo v pondelok 28. 08. 2023 v neskorom popoludní k mimoriadnej situácii, na základe ktorej privolaný statik konštatoval život ohrozujúci stav a privolaný zástupca Stavebného úradu Mesta Trenčín vydal ústny príkaz na odstránenie stavby v zmysle § 91 stavebného zákona. Podľa vlastníka už údajne nebolo možné sa v tom čase s KPÚ Trenčín telefonicky skontaktovať.

Proces vyhlásenia aj pamiatkovej ochrany tohto „nechceného dieťaťa“ bol od počiatku náročný a ostro sledovaný. Z pohľadu KPÚ Trenčín to bola najmä nečinnosť vlastníkov, v podobe ignorovania nariadených či schválených opatrení, ktorá mala priamy vplyv na postupné zhoršovanie stavebno-technického stavu NKP. Vplyv ostatných okolností či náhod zostáva otázny ...    

Spracoval: Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Stav pamiatky Merina 30. augusta 2023 po zbúraní vlastníkom, foto: KPÚ Trenčín
Stav pamiatky Merina v roku 2020, foto: KPÚ Trenčín
Stav pamiatky Merina v januári 2023, foto: KPÚ Trenčín
Stav pamiatky Merina 30. augusta 2023 po zbúraní vlastníkom, foto: KPÚ Trenčín