Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Heritage Train II, Litomyšl

Obnovené Kláštorné záhrady (Zdeněk Sendler, Václav Babka, 1997 – 2000), foto: M. Hrdina

Projekt Medzinárodnej spolupráce pre odborné vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva Heritage Train II, naplánovaný na roky 2023 – 2026, má za cieľ zaviesť do praxe medzinárodné, interdisciplinárne a flexibilné vzdelávacie aktivity, ktorých kontúry boli identifikované v rámci projektu Heritige Train I v rokoch 2019 – 2022. V tejto súvislosti sa vo východočeskom meste Litomyšl uskotočnilo 3. – 4. júna 2024 pracovné stretnutie zástupcov partnerov tohto slovensko-česko-rakúskeho projektu: občianskeho združenia Academia Istropolitana Nova zo Svätého Jura (koordinátor projektu), Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice v Litomyšli, Združenia pre podporu pamiatkovej starostlivosti (Forderung der Baudenkmalpflege Verein) z Mauerbachu, Národného pamiatkového ústavu z Prahy a asociovaných partnerov projektu – Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a rakúskeho Federálneho pamiatkového úradu (Bundesdenkmalamt). PÚ SR na pracovnom stretnutí zastupovali generálny riaditeľ Pavol Ižvolt a riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina Miloš Dudáš.

V rámci viacdenného rokovania boli prerokúvané témy, ako zostavenie tímu expertov a garantov pre jednotlivé vzdelávacie moduly, vypracovanie učebných podkladov, vytvorenie webstránky a virtuálnej knižnice, príprava pilotovania vybraných vzdelávacích modulov, spôsoby vyhodnocovania pilotných modulov a ich prípadných úprav a multiplikačné podujatia a vytvorenie nových partnerstiev.

Na pracovné stretnutie následne plynulo nadviazal pilotný vzdelávací modul, venovaný téme prepájania historických štruktúr mesta Litomyšl ako lokality UNESCO a súčasných architektonických a urbanistických vstupov. Modulu sa popri účastníkoch pracovného stretnutia zúčastnili aj ďalší odborníci z cieľovej skupiny projektu, predovšetkým zamestnanci pamiatkových úradov a inštitútov, zamestnanci územných a miestnych samospráv a architekti a stavební inžinieri. Z krajských pamiatkových úradov boli na module prítomní Matej Ševčík (KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok), Miroslava Janíková (KPÚ Žilina, pracovisko Martin) a Miroslav Hrdina (KPÚ Bratislava). 

Ako prvá časť vzdelávacieho modulu sa 4. júna v podvečerných hodinách uskutočnil odborný seminár Litomyšl ako mesto dialógu súčasnej a historickej architektúry a urbanizmu, na ktorom hlavná architektka mesta Litomyšl Zdeňka Vydrová predstavila základné problémové okruhy, výsledky práce a budúce vízie vo vzťahu ku stavebnému rozvoju mesta Litomyšl ako lokality UNESCO. Vyzdvihla systematickú prácu na premyslenej regulácii mesta v úzkej spolupráci so starostami a zastupiteľstvami mesta, organizovanie architektonických súťaží a kreatívne riešenia víťazných ateliérov. Mesto má spracovanú webstránku Litomšlský architektonický manuál, ktorá mapuje kvalitné architektonické a urbanistické vstupy do organizmu mesta.

Dňa 5. júna sa potom uskutočnila exkurzia po architektonických a urbanistických realizáciách, ktoré súčasným jazykom dotvárajú predovšetkým verejné priestory mesta. Historička a teoretička architektúry Jana Tichá z Fakulty architektúry Českého vysokého učenia technického v Prahe postupne predstavila a priblížila vznik jednotlivých stavieb a úprav verejných priestorov vrátane ich myšlienkového pozadia. Pamiatkarka Eliška Seifertová Racková z Národného pamiatkového ústavu v Prahe priblížila špecifiká starostlivosti o stavebný fond v rámci pamiatkovej rezervácie Litomyšl. Aleš Burian z architektonickej kancelárie Burian – Křivinka Architects napokon predstavil viaceré realizácie ich vlastného ateliéru, ako sú napríklad revitalizácia a prístavba pôvodného piaristického kolégia na zámockom návrší pre účely Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice (2008 – 2015) alebo verejná nádrž, tzv. Máchadlo, na Mariánskej ulici (2005 – 2007). V Litomyšli, pozoruhodnom meste zaradenom na zoznam svetového kultúrneho dedičstva, sa podarilo výnimočne citlivo skĺbiť obnovy verejných priestorov so súčasnými architektonickými a urbanistickými vstupmi do jeho historickej štruktúry. Okrem vyššie zmienených diel tímu Burian – Křivinka možno vyzdvihnúť ešte napríklad obnovu Kláštorných záhrad (Zdeněk Sendler, Václav Babka, 1997 – 2000), vstupný objekt Regionálneho múzea (Josef Pleskot / AP ateliér, 2007 – 2014) alebo galériu Pakosta na Mariánskej ulici (Zdeňka Vydrová, 2007 – 2014). Tieto a mnohé ďalšie intervencie v priestore mesta môžu slúžiť ako kvalitné študijné príklady inovatívneho prístupu ku tvorbe v pamiatkovom prostredí.

Tak pracovné stretnutie, ako aj pilotný vzdelávací modul umožnili zúčastneným odborníkom nadviazať a ďalej rozvinúť hodnotnú medzinárodnú spoluprácu v rámci strednej Európy a súčasne získať pozoruhodný vhľad do fungovania mesta Litomyšl na rozhraní pamiatkarských prístupov a  súčasných architektonických a urbanistických koncepcií. 

Miroslav Hrdina, KPÚ Bratislava

Obnovené Kláštorné záhrady (Zdeněk Sendler, Václav Babka, 1997 – 2000), foto: M. Hrdina
Jana Tichá približuje obnovu Kláštorných záhrad, foto: M. Hrdina
Revitalizácia a prístavba pôvodného piaristického kolégia na účely Fakulty reštaurovania Univerzity Pardubice (Burian-Křivinka Architects, 2008 – 2015), foto: M. Hrdina
Interiér prístavby pôvodného piaristického kolégia (Burian-Křivinka Architects, 2008 – 2015), foto: M. Hrdina
Detail lávky v interiéri piaristického kostola (Atelier Štěpán, 2007 – 2014), foto: M. Hrdina
Vstupný objekt Regionálneho múzea (Josef Pleskot / AP ateliér, 2007 – 2014), foto: M. Hrdina
Interiér vstupného objektu Regionálneho múzea (Josef Pleskot / AP ateliér, 2007 – 2014), foto: M. Hrdina
Galéria Pakosta na Mariánskej ulici (Zdeňka Vydrová, 2007 – 2014), foto: M. Hrdina
Smetanova lávka (Ehl & Koumar architekti, 2022), foto: M. Hrdina
Výhľad zo  Smetanovej lávky (Ehl & Koumar architekti, 2022), foto: M. Hrdina