Prejsť na obsah

Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti. Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám.

Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo, preto ochrana jeho vybranej súčasti – pamiatok – by mala byť samozrejmosťou. Právny rámec pre ochranu pamiatok vytvára zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávajúca vyhláška.

Ochrana pamiatok je deklarovaná ako verejný záujem, preto má štát na jej zabezpečenie vytvorené špecializované odborné zložky. Najlepšou cestou k zachovaniu a ochrane pamiatok je však ich dlhodobé vhodné užívanie a udržiavanie takým spôsobom, ktorý sa zásadne nemení. Zmena využívania väčšinou totiž vyžaduje aj zmeny na pamiatke, ktoré často vedú k zanikaniu jej hodnôt. Aj z tohto dôvodu sa ochrana pamiatok nemôže odohrávať bez významnej a uvedomelej spoluúčasti vlastníkov a samospráv. Všeobecne platí, že každá pamiatka, s ohľadom na jej vývoj a stav zachovania hodnôt, je jedinečná. Z tohto dôvodu musí byť posudzovaná individuálne, rovnako ako každý plánovaný zámer a zásah do nej.

Podľa §2, ods. 7 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je ochrana pamiatkového fondu súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.

Prečítajte si viac o:

Pamiatkový fond

Svetové dedičstvo

Európske dedičstvo

Odborné činnosti Pamiatkového úradu SR

Dejiny pamiatkovej starostlivosti 

Financovanie obnovy kultúrnych pamiatok