Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Registre a evidencie
 3. Register NNKP
 4. Detail NNKP

Detail NNKP

KOSTOL S AREÁLOM (kostol sv.Kataríny)

Kraj
Bratislavský
Okres
Pezinok
Obec
Doľany
Katastrálne územie
Doľany
Ochranné pásmo
Číslo ÚZPF
403
Počet pamiatkových objektov
3
Unifikovaný názov NNKP
KOSTOL S AREÁLOM
Bližšie určenie NNKP
r.k.sv.Kataríny
Zaužívaný názov NNKP
kostol sv.Kataríny
Vznik
kon.14.st.
Prevládajúci sloh
gotika
Primárne druhové určenie
architektúra
Sekundárne druhové určenie
urbanizmus
výtvarné umenie
archeológia
Autorské určenie
Typ NNKP
sakrálna architektúra
Katalógový popis

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny je situovaný uprostred historickej zástavby v severnej časti obce Doľany. Bol postavený pravdepodobne v 14.storočí, čomu zodpovedá architektúra ako aj najstaršia, i keď nepriama, zmienka pochádzajúca z roku 1390. V roku 1663 bol chrám spolu s mestečkom spustošený Turkami a loď kostola bolo potrebné postaviť nanovo v dobovom neskororenesančnom štýle. Veža musela byť v nasledujúcich storočiach viackrát prebudovaná, nie je však známe z akého dôvodu. Dispozícia kostola je jednoloďová, s polygonálnou svätyňou orientovanou na severovýchod a na opačnej strane vstavanou vežou do priečelia. Fasády stavby sú hladké, ukončuje ich iba jednoduchá korunná rímsa. Prostrednú časť priečelia akcentuje mierne predstupujúca veža, do ktorej je umiestnený pravouhlý portál so supraportou a polkruhovým oknom. Veža vyrastá z valbovej strechy lode, hneď nad ňou je menšie okno a vo vpadnutom pravouhlom zrkadle sa nachádza polkruhovo ukončené ozvučné okno. Obdobne sú riešené všetky štyri strany veže. Bočné fasády lode zhodne prelamujú vysoké polkruhovo ukončené okná, južnú fasádu čiastočne prekrývajú prístavby. Polygón svätyne je v rohoch podopretý opornými piliermi, medzi ktorými sa nachádzajú lomené okná. Loď je zaklenutá štyrmi poľami krížovej klenby, ktorá dosadá na výrazné prístenné piliere. Priestor presvetľujú vysoké okná so zošikmenými osteniami a parapetmi, vyplnené novodobými vitrážami. Západnú časť lode vypĺňa hlboká murovaná empora. Svätyňa na loď nadväzuje mierne nepravidelným polkruhovým víťazným oblúkom. Gotické presbytérium je zaklenuté rebrovou klenbou a presvetlené päticou lomených okien so šikmými špaletami. Krov kostola je krokvový, viazaný postrannými stojatými stolicami. Strecha je sedlová dvojúrovňová, nad priečelím ukončená valbou. Veža má ihlanovitú helmicu so skosenými rohmi, pokrytú plechom. (Okkel Samuel, PÚSR)

Literatúra a dokumentácia

LITERATÚRA

Adamkovič Anton: Doľany pri Častej, Monografia, rukopis 1975, Vydavateľstvo Oto Németh 2001, str. 74-88 a 196.

BÓNISNÉ WALLON, Emma – SPRENGER, Mária (anyaggyűjtő): A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XII. Acta Cassae Parochorum. Esztergomi egyházmegye, 6. Füzet, M-ZS. Művészettörténeti adatok. Budapest, 1976, str. 316/317.

BEKE, Margit (Ed.): Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1616 – 1637). Strigonium Antiquum 3. Budapest 1994, str. 215/216.

BOROVSZKY, Samu. Pozsony vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest 1904, str. 100/101.

BUCKO Vojtech: Reformačné hnutie v ostrihomskom arcibiskupstve do roku 1564, Bratislava 1939, str. 134 a 145.

Dubosvký Ján, Pospechová Petra, Turcsány Juraj: Doľany, Doľany 2002, str. 181

Fándly Juraj: Dissertatio Historica de Oppido Otthenthál et de ejus Memorabilibus. Conscripta per Admodum Reverendum DOminum Georgium Fandlý, Emeritum Parochum Nahacsiensem, In Patria Otthenthalensi cum Pensione Quiescentem Anno 1810. V slovenskom preklade: Historická rozprava o mestečku Ompitál a o jeho pamätihodnostiach, ktorú napísal najdôstojnejší pán Juraj Fándly, vyslúžilý naháčsky farár, v čase svojho života na dôchodku v ompitálskej domovine v roku 1810. Modra 1990, str. 19 a 45.

FEJÉR György: Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Tomus X., Volumen VIII., Budae 1843, str. 313.

HEGEDŰS András, TÓTH Krisztina: Egyházlátogatási Jegyzőkönyvek katalógusa, 9. – Esztergomi főegyházmegye I. (A-K), II. (L-Z), Esztergom 2000, II. str. 128/129.

HUDÁK Ján: Patrocíniá na Slovensku, Bratislava 1984, str. 192.

CHALOUPECKÝ Václav: Staré Slovensko, Bratislava 1923, str. 97 a 344.

JEDLICSKA Pál, Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Vöröskőtől-Szomolányig. Budapest 1882, str. 145-146.

KOVÁČOVÁ Eliška: Aktualizačný list HnNKP č. 168/0, 2007, databáza AISOP.

KUŠÍK Michal / MARSINA Richard: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I (XVI. storočie), Bratislava 1959, str. 88.

KÚŠPSOP BA, Archív PÚ SR, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, škatuľa č. 70, Doľany, č. 11/2 (4 dokumenty apríl-august 1964), 2225/72, 1279/75, 2165/76, 2274/76, 2247/77/252/77, 442/77, 426/77553/1963.

MAJTÁN Milan, Názvy obcí Slovenskej republiky, (Vývin v rokoch 1773-1997), Bratislava 1998, dostupné na internete: http://www.juls.savba.sk/nazvy_obci.html

MELNÍKOVÁ Marta: O stave cirkevnej organizácie na Slovensku začiatkom 16. storočia. In: Slovenská archivistika 1995 / číslo1 / ročník XXX, str. 136.

NÉMETHY Ľudovít: Zoznam fár a farností Ostrihomskej arcidiecézy do roku 1894. Preklad František Mojto, Nitra 1968, str. 179.

PÉTERFFY, Karol: Sacra Concilia Ecclesiae romano-catholicae in regno Hungariae celebrata Ab Anno Christi 1016. usque ad Annum 1715. Pars 1-2, Viedeň, Bratislava 1742, str. 271

SARMÁNYOVÁ Jana, Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia. Bratislava 1991, str. 75.

SEDLÁK, Vincent: Monumenta Vaticana Slovaciae, Trnava, Rím, 2008, str. 189 (index „D“).

Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok 1, Bratislava 1967, str. 311.

ŠÜLE Peter / ŠÜLE Peter ml., Encyklopédia miest a obcí Slovenska, Lučenec 2005, str. 61.

TROCHTA Jozef: Zoznam fár na Slovensku I., Bratislavská stolica, Rukopis 1965, str. 39.

VARSIK Branislav, Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku, Bratislava 1984, str. 108.

VKPŠO, Archív PÚ SR Bratislava, Pamiatkové orgány na Slovensku v rokoch 1919 - 1951, Vládny komisariát pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku, škatuľa č. 30, Doľany r.k. kostol a kaplnka, č. 2239/1927, 2338/1927, 186/1928, 2434/1937, 496/1938.

ŽUDEL Juraj: Osídlenie a pohyb obyvateľstva na červenokamenskom panstve za Fuggerovcov v rokoch 1535-1583. In.: Historický časopis XIII., rok 1965, str. 571 – 599.


DOKUMENTÁCIA

Evidenčný list národnej kultúrnej pamiatky, č. 23/403/11/2, Archív PÚ SR

www.google.sk/maps - satelitná snímka obce s kostolom

http://mapire.eu – historické mapy 1.,2. a 3.vojenského mapovania

www.katasterportal.sk – katastrálna mapa obce

Švec Martin: Aktualizačný list NKP, 2016.

Zoznam pamiatkových objektov
 • Unifikovaný názov PO: KOSTOL
 • Zaužívaný názov PO: kostol sv.Kataríny
 • Číslo ÚZPF PO: 403/1

 • Unifikovaný názov PO: MÚR HRADBOVÝ
 • Zaužívaný názov PO: opevnenie kostola sv.Kataríny
 • Číslo ÚZPF PO: 403/2

 • Unifikovaný názov PO: CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ
 • Zaužívaný názov PO: zaniknutý príkostolný cintorín
 • Číslo ÚZPF PO: 403/3