SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Časopis Pamiatky a múzeá. Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020

zverejnené: 13. apríla 2021

Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo predlžuje termín na prihlasovanie návrhov na nominácie do Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách, do 30. 4. 2021. Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že prihlasovanie nominačných návrhov do jubilejného 30. ročníka výročných cien časopisu, bude prebiehať výlučne elektronicky vyplnením online formulára.

 

Spišskonovoveská Kalvária z dielne Majstra Pavla z Levoče - pašiové mystérium jedného „farebného“ reštaurova

zverejnené: 12. apríla 2021
Reštaurovanie Spišskonovoveskej kalvárie z dielne Majstra Pavla z LevočeV symbolike pašiových zastavení pri Ukrižovanom Kristovi Vám chceme v oktáve Veľkonočných sviatkov priniesť reštaurátorsko-pamiatkarský príbeh súsošia Kalvárie zo Spišskej Novej Vsi: ako sa skutočne stal, a čo mu predchádzalo, i čo bude ďalej. My dnes chceme spolu s Vami obdivovať tu okrem dotýkajúcej sa  - priam ožívajúcej autentickej ľudskosti postáv doslova z Veľkonočného mystéria – aj ich krásu a detaily, charakteristické pre diela Majstra Pavla z Levoče: pomerne sploštené čelo, pery a tvorenie príznačných fúzov a brady, typické delenie článkov prstov na rukách, ale aj neskutočnú dokonalosť opracovania povrchu, s citom pre tvar, plastickosť, farebnosť či kompozíciu. Nechajme teda prehovoriť stredovekého ducha umelcov remesla rezbárskeho ...

52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, ONLINE 20. - 23. 9. 2021

zverejnené: 7. apríla 2021
Arecheologia Historica 2021 poster pozvánkaPamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021 v termíne 20.-23. septembra 2021 tentokrát kvôli situácii s pandémiou ONLINE. Pôvodne sme túto konferenciu plánovali uskutočniť v septembri minulého roka na malebnom nábreží vodnej nádrže Zemplínska Šírava v obci Kaluža, okrese Michalovce. Zdravotné riziká však boli priveľké a organizačný výbor sa rozhodol konferenciu preložiť o rok. V súčasnosti stále nemáme veľa dôvodov na optimizmus, a preto poučení z minulého roka s vôľou jednoznačne podujatie uskutočniť, sme sa rozhodli pre bezpečný a v poslednom čase globálne uprednostňovaný ONLINE digitálny priestor.

Nečakaný návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

zverejnené: 2. apríla 2021
Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do RožňavyPosledný marcový deň v roku 2021 sa do Rožňavy po dvadsiatich ôsmych rokoch aj „bez kopania“ a akoby malým pamiatkárskym zázrakom nečakane navrátil vzácny obraz sv. Klimenta – rímskeho pápeža od Antona Haffnera z roku 1866. Toto nezvestné umelecké dielo bolo spolu s ďalšími umeleckými predmetmi odcudzené z miestnej kaplnky na Kalvárii ešte v roku 1993, kde pôvodne vo svätyni táto olejomaľba na plátne visela. Svätý Kliment (Klement) I. – Rímsky, ako pápež z 1. storočia je v Cirkvi váženým uctievaným svätcom – mučeníkom (sviatok 23. novembra), a je tiež patrónom baníkov, námorníkov či kamenárov.  


Výberové konanie na pozíciu Odborný radca - pracovisko Lučenec

zverejnené: 1. apríla 2021

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Pracovisko: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec
Pozícia: Odborný radca

Prihlásenie možné do 9. 4. 2021

Viac informácií na slovensko.sk

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

zverejnené: 1. apríla 2021
Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave Na  území pozdĺž Halenárskej ul. medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou Status quo pripravuje Mesto Trnava vytvorenie parčíka s menšou vodnou plochou. Parkové riešenie má zohľadniť aj výsledky archeologického výskumu, ktorý vykonáva  spoločnosť AA Avala pod vedením archeológa Mgr. Andreja Žitňana, ako aj architektonicko-historického výskumu vedeného Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc. Zaburinená a čiastočne vybetónovaná  plocha tu zostala po dvoch domoch, zdemolovaných v 60. rokoch 20. stor. O tom ako vyzerali, vieme  už len zo  starších fotografií, ktoré domy  náhodne  zachytili najmä vďaka  susedstvu Seminára sv. Štefana.
 

Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatku

zverejnené: 29. marca 2021
Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatkuPamiatkový úrad SR na základe podkladu vypracovaného KPÚ Trnava vyhlásil hrádok v Dvorníkoch, v miestnej časti Posádka, za národnú kultúrnu pamiatku, nakoľko je nositeľom historickej, spoločenskej a urbanistickej pamiatkovej hodnoty. Vytipovaný na vyhlásenie bol počas prác na súpise pamiatok v okrese Hlohovec. Hrádok sa nachádza na severozápadnom okraji intravilánu Posádky na ľavostrannom okraji terasy Váhu nad záhradkárskou a chatovou kolóniou. Vytvára dominantnú hranicu intravilánu obce a okraja terasy Váhu. Do súčasnosti sa z reliéfu terénu jadra hrádku zachovali iba časť návršia a relikt priekopy vo svahu severne od neho. Značnú časť lokality pokrýva starý a nový cintorín so súvisiacimi stavbami.

Verejný odpočet a správa o hospodárení a činnosti za rok 2020

zverejnené: 23. marca 2021

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti a hospodárenia Pamiatkového úradu SR za rok 2020, ktorý sa uskutoční dňa 26. mája 2021 so začiatkom o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Revue Pamiatky a múzeá - ročník 2021

zverejnené: 23. marca 2021
Obálka Revue Pamiatky a múzea 1/2021Vyšlo prvé číslo časopisu Pamiatky a múzeá v roku 2021. Redakcia časopisu pre Vás pripravila pútavé články v novej grafickej úprave. V čísle nájdete príspevky o archeologických lokalitách v Radoli-Koscelisku a Starom Kláštore ​v Piešťanoch. Dozviete sa viac o vzniku Dunajskej štvrte v Bratislave, o technických pamiatkach z oblasti opálového baníctva či osude mangľovne v Brezne. Predstavujeme projekt reštaurovania výmaľby a oltára v Kostole nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove, zaujímavé osobnosti našej kultúrnej histórie a album fotografií z obdobia prvej svetovej vojny zo zahraničnej zbierky. V čísle nájdete informácie o egyptologických výstavách v Prahe, tipy na výstavy vybraných slovenských múzeí či recenzie aktuálnych publikácií. V týchto dňoch si pripomíname 70. rokov od založenia časopisu, ktorý vychádza vďaka spolupráci Slovenského národného múzea a Pamiatkového úradu SR. Oslavujte s nami a pripojte sa k našim čitateľom!

Načo je nám stavebná polícia? alebo Bez prevencie nie je ochrana.

zverejnené: 16. marca 2021
Logo Pamiatkového úradu SRMinisterstvo kultúry SR rozhodlo o presune plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023 na tento rok a to aj spolu s celým legislatívnym procesom. Do základného legislatívneho rámca pripravovanej novely je zaradený aj bod o potrebe prísnejšie a jasne určiť následky nedodržania povinností právnických osôb – vlastníkov národných kultúrnych pamiatok pri výkone vlastníckeho práva. Zásadnou pripomienkou, ktorá odráža jednotný názor krajských pamiatkových úradov k tomuto bodu je, že uložením pokuty, ktorá je príjmom štátnej pokladne, sa nedosiahne želaný výchovný efekt, pretože hmatateľné dôsledky skutku zostávajú (zničené pamiatkové hodnoty sa samy nezacelia do pôvodného stavu). V praxi to znamená pravý opak generálnej prevencie.

6. fórum dedičstva strednej Európy, Dedičstvo & rozvoj, 16. - 18. júna 2021

zverejnené: 12. marca 2021
Logo 6. fóra dedičstva strednej Európy
Pamiatkový úrad SR, v rámci spolupráce s Expertnou pracovnou skupinou kultúrneho dedičstva V4 (V4 Cultural Heritage Experts´ Working Group) pod vedením Medzinárodného centa kultúry v Krakove, spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu 6. fórum dedičstva - Dedičstvo & rozvoj (Heritage & Development). Obdobie politickej a ekonomickej transformácie v krajinách strednej Európy viedlo k rozsiahlemu využívaniu kultúrneho a hmotného dedičstva na účely hospodárskeho rozvoja. Súčasný globálny kontext však, okrem iného, zdôrazňuje dôležitosť chápania zdrojov dedičstva ako prostriedku na hlbší a udržateľnejší rozvoj - nielen materiálny, ale aj sociálno-kultúrny, presahujúci doposiaľ prevládajúce hospodársky orientované hľadisko. 

Košická Immaculata – znovuobjavené znamenie záchrany

zverejnené: 11. marca 2021
Košická Immaculata – znovuobjavené znamenie záchranyMarcové prvé výročie pandémie 21. storočia nás navracia k podobným výročiam, odkazoma snáď i povzbudeniam. O to viac pri všadeprítomných morových pamiatkach v mestách na Slovensku. A tak by sme Vám aj z Košíc chceli sprítomniť pamiatkársky príbeh i odhaľovanie krásy tristoročného súsošia Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – Immaculaty v Košiciach (z lat. immaculata – nepoškvrnená). Košický morový stĺp z čias baroka sa zrodil z veľkej vďaky za prekonanie i ako pamiatka na početné obete veľkej morovej epidémie, ktorá v rokoch 1709 – 1710 postihla celé Uhorsko i veľkú časť Európy.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu