SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

UPOZORNENIE! Zmena v poskytovaní služieb verejnosti PÚSR a KPÚ. AKTUALIZOVANÉ

27. marca 2020
Pamiatkový úrad SR v Bratislave V zmysle Príkazu ministerky kultúry č. 6/2020 (ktorým sa ruší príkaz č.4/2020) za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu koronavírusu je od 24. 3. 2020 AŽ DO ODVOLANIA poskytovanie služieb verejnosti ZAKÁZANÉ.
 
V zmysle príkazu č. 5/2020 ministerky kultúry SR je fungovanie všetkých pracovísk Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov obmedzené na nevyhnutné minimum. Úrad vykonáva svoje činnosti v obmedzenom režime a preto prosíme verejnosť o komunikáciu formou riadnej a e-mailovej pošty, a telefonickým kontaktom. V dôsledku týchto obmedzení budú časovo kompenzované aj lehoty v správnych konaniach, ktoré pracoviská úradu v súčasnosti realizujú.

Nové číslo časopisu Pamiatky a múzeá sme sprístupnili online!

27. marca 2020
Pamiatky a múzeá 1/2020Milí čitatelia,
prvé tohtoročné číslo časopisu Pamiatky a múzeá je na svete. V súčasnej situácii prvé jarné dni trávime väčšinou doma, nemôžeme vyraziť za pamiatkami a múzeá aj galérie sú zatvorené. Preto sme sa rozhodli, že číslo 1/2020 našej revue pre Vás zverejníme v plnom rozsahu online. 
 
Dúfame, že Vám spríjemní dlhé chvíle a privedie Vás na iné, príjemnejšie myšlienky.

KPÚ Nitra - Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch

26. marca 2020

Socha sv. Vendelína po obnove v Topoľčanoch, KPÚ NitraV pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál.  Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá.

KPÚ Prešov - Nálezy pamiatkovo hodnotných zvonov

25. marca 2020

Kolbasov, zvon veľký (1894)V priebehu prvých dvoch mesiacov aktuálneho kalendárneho roka sa KPÚ Prešov v rámci výkonu štátnej správy aj spracovania revízie ústredného zoznamu pamiatkového fondu podarilo vo zvoniciach a vežiach kostolov Prešovského kraja „objaviť“ sedem zvonov s pamiatkovými hodnotami. Šesť zvonov bolo lokalizovaných v sakrálnych objektoch gréckokatolíckej cirkvi, jeden v rímskokatolíckom kostole.

Nové číslo časopisu Monument revue

24. marca 2020

titulka MR 2/2019Špeciálne archeologické číslo časopisu MONUMENT REVUE 2/2019 vytvorené archeológmi – pamiatkarmi venované pamiatke archeologičky Martiny Kušnírovej.
Našou ambíciou je prostredníctvom tohto čísla odborného pamiatkarského časopisu poukázať na to, že práca archeológa-pamiatkara nespočíva len v administratívnej a kontrolnej práci, ale aj vo vedeckej činnosti. Veď kto by mal lepšie poznať svoj región, ak nie ten, ktorý rozhoduje o tom, kde je v rámci snahy o identifikáciu, dokumentáciu a záchranu pamiatkových hodnôt archeologický výskum nevyhnutnosťou.

Časopis Pamiatky a múzeá - Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2019

16. marca 2020

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyzýva na nominácie na výročné ceny za rok 2019 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách.
Vzhľadom na špecifickú situáciu je nový termín predkladania nominačných návrhov na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 určený na 30. apríl 2020.

Marec – mesiac knihy! Spustenie online knižničnej databázy PÚSR

9. marca 2020
Ilustračná fotografia Knižnica PÚ SRUž niekoľko desaťročí mnohí z nás máme v povedomí myšlienku, že marec predstavuje mesiac, ktorý prirodzene spájame s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha v nás evokuje myšlienku niečoho vznešeného, múdreho a nekonečného. Je nositeľom informácií, vzdelania, kultúry, a popri dnešných moderných formách sprístupňovania informácií predstavuje tradičné médium, po ktorom mnohí stále radi siahajú.

KPÚ Trnava - Neolitický nález pri trnavských hradbách

6. marca 2020
Archeologický nález pri hradobnom múre v Trnave, 2020Pri archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou sa v polohe pri hradobnom múre v Trnave podarilo naraziť na praveký sídliskový objekt datovaný do mladšej doby kamennej – neolitu. Jeho dochovanie do dnešných dní je vecou šťastných okolností, nakoľko sa zachoval v úzkom pruhu územia medzi hradbou a mestskou priekopou, prekrytý mladším stredovekým valom. Objekt obsahoval veľké množstvo maľovanej keramiky datovanej do I. stupňa lengyelskej kultúry. Nález dotvára naše poznatky o osídlení Trnavy v mladšej dobe kamennej a nadväzuje na významné nálezy zlomkov neolitických venuší ...

Projekt Červený Kláštor - znovuzrodený

24. februára 2020

Areál Červený kláštor, foto: Cyprián n.o.Múzeum Červený kláštor v obci Červený Kláštor bolo zriadené a otvorené v roku 1966 a od roku 2010 pôsobí ako samostatné múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Pamiatkového úradu SR. Projekt Červený Kláštor - znovuzrodený, má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

KPÚ Košice - Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach

19. februára 2020
Poklad tvoriaci viac ako 500 kusov mincí objavený v základoch kostola v ObišovciachPočas odstraňovania podlahy v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, okres Košice – okolie, došlo k nálezu základov staršieho zaniknutého kostola a v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice bol následne realizovaný spoločnosťou Triglav s.r.o. pamiatkový archeologický výskum, ktorý mal zistiť rozsah dochovaných základov so zameraním pôdorysu kostola, objasniť vznik zaniknutého objektu a zdokumentovať prípadne ďalšie nálezy (predpokladané hroby) a nálezové okolnosti. Terénna časť výskumu prebiehala v dňoch 3. – 7. februára 2020. Počas tretieho dňa výskumu bol v lodi pod maltovým lôžkom pôvodnej kamennej podlahy, v blízkosti južného ostenia západného vstupu do kostola, nájdený unikátny poklad mincí

KPÚ Prešov - Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

17. februára 2020
Erbová sála fintického kaštieľa počas obnovyPo ukončení obnovy Erbovej sály vo fintickom kaštieli sa 16. januára 2020 konalo jej slávnostné otvorenie. Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ...) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný výraz z r. 1867 s maliarskou a štukovou výzdobou, a tým bol daný konečný výraz prezentácie Erbovej sály.

KPÚ Nitra - Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre

6. decembra 2019
Historická fotografia Vily K v NitreVila K alebo tiež Dom Kollmannovcov na Kmeťkovej ul. č. 22 v Nitre je jednou z prvých funkcionalistických architektúr v meste Nitra. Bola postavená v roku 1934 podľa návrhu významného architekta medzivojnového obdobia Oskara Singera ako rodinný dom pre zámožnejších obyvateľov mesta Nitra. Atypické architektonické riešenie funkcionalistickej vily s nautickým výrazom, ktorej hlavné obytné podlažie je postavené na stĺpoch, reprezentuje veľmi kvalitnú architektúru medzivojnového obdobia na Slovensku a disponuje jedinečnosťou architektonickej koncepcie a vysokou úrovňou architektonického prejavu. Dodnes patrí k najkvalitnejším architektúram mesta.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu