SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trnava - Nález stredovekej sakrálnej stavby v Šamoríne

22. mája 2018
Pohľad na centrálnu stavbu s apsidou od východuPri predstihovom archeologickom výskume v susedstve románskeho tzv. kalvínskeho kostola v Šamoríne došlo k nálezu stredovekej sakrálnej stavby centrálneho pôdorysu interpretovanej ako karner (kostnica). Základy stavby sú vyhotovené z kameňa, pôvodne nadzemná časť zase z tehál nazývaných plevovky, vďaka ktorým je možné túto architektúru datovať do 12. až 13. storočia.

KPÚ Trenčín - Podujatie Noc kostolov

21. mája 2018
Krajský pamiatkový úrad Trenčín Vás ako jeden z organizátorov pozýva na podujatie s názvom Noc kostolov, ktoré sa uskutoční v piatok 25. mája 2018 v priestoroch farského kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi.

KPÚ Košice - Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

16. mája 2018
V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Cena Pamiatkového úradu SR

23. marca 2018
Cena PU SR logo

28. februára 2018 sa zišla komisia, aby vybrala z 15 nominácií laureátov tohtoročnej Ceny Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2018. Tohtoročnými laureátmi ceny sú: Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Darina Petranská a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.


Monument revue

12. marca 2018

titulka MR 1/2017Druhé číslo časopisu je venované téme pamiatkovej ochrany historickej zelene. Rozhodli sme sa upriamiť pozornosť na špecifickú problematiku, ktorá neprávom stojí tak trochu bokom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Do kategórie historickej zelene počítame pamiatky a pamiatkové objekty spojené so živou prírodou (parky, záhrady, aleje, rozáriá, sadovnícke úpravy). Prístup k nim je z tohto dôvodu osobitý a takpovediac, nikdy nekončiaci. Takmer dvesto rokov stáli po boku historických pamiatok aj pamiatky prírodné, ba počiatky formovania pamiatkarskej disciplíny sú pevne spojené s myšlienkou ochrany tak výtvorov človeka, ako aj výtvorov prírody.

Svetové dedičstvo: Fórum mladých profesionálov 2018 – výzva na podávanie prihlášok

8. marca 2018
Ďalší ročník Fóra mladých profesionálov v oblasti svetového dedičstva UNESCO sa uskutoční v dňoch 17. – 26. júna 2018 v Maname (Bahrajn) ako integrálna súčasť 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva. Podujatie je určené mladým odborníkom z celého sveta vo veku 23 – 30 rokov, ktorí sa zaoberajú problematikou svetového kultúrneho alebo prírodného dedičstva UNESCO a disponujú pracovnou skúsenosťou v tejto oblasti v trvaní aspoň 1 rok. V prípade záujmu o účasť na Fóre, je potrebné najneskôr do 31. marca 2018 vyplniť on-line prihlasovací formulár a spoločne so životopisom a odporúčacím listom ho poslať organizátorom podujatia.


KPÚ Trnava - Nález stredovekej delovej gule v skalickom opevnení

2. marca 2018
Pri vnútornej strane skalického mestského opevnenia na ulici Podhradie bola v novembri minulého roka nájdená kamenná delová guľa.  Guľa s priemerom  20cm má odlomenú časť zo svojej hmoty čo naznačuje, že bola použitá pri vojenskej akcii a nie je to len pozostatok výbavy historickej zbrojnice. Je pravdepodobné, že guľa pochádza z obhliehacieho dela umiestneného vo výhodnej polohe niekde v priestore dnešnej kalvárie ...

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2017

26. februára 2018

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyzýva na nominácie na výročné ceny za rok 2017 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách. Návrhy, podnety a informácie posielajte poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2018!!!

KPÚ Nitra - Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

20. februára 2018
Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia.

KPÚ Žilina - Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

19. februára 2018
V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy zachované v pomerne dobrom stave. Maľby sú vytvorené technikou pravej fresky s detailmi v technike secco.

Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov (resumé)

19. februára 2018
Druhým tohtoročným príspevkom Pamiatkového úradu SR k Európskemu roku kultúrneho dedičstva bola interdisciplinárna vedecká konferencia Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorá sa uskutočnila 18. januára 2018. Pamiatkový úrad SR privítal na svojej pôde vyše sto účastníkov z radov širokej odbornej verejnosti, ktorí si prišli vypočuť 14 prednášateľov zo slovenských a českých akademických, univerzitných, múzejných a iných vedecko-výskumných inštitúcií.

Stanovisko PÚSR - Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

16. februára 2018
Pamiatkový príbeh sušiarne sa začal v roku 1993, kedy bol spracovaný návrh na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, čo bolo aj úspešne dovŕšené a do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) sa dostala v novembri 1993. V eufórii začiatku 90-tych rokov si Múzeum v Hanušovciach prenajalo tento objekt s cieľom oživiť tradíciu sušenia liečivých rastlín. Dva roky sľubného aktívneho fungovania prerušila smrť riaditeľa a s vtedajšími majiteľmi nové vedenie múzea zmluvu o prenájme neobnovilo. Odvtedy sa dreveno-kamenná stavba stala vlastníkom príťažou, až sa dostala v roku 2014 do vlastníctva miestneho všeobecného lekára ako nechcená stavba na lukratívnom pozemku, s ktorým mal nový vlastník úplne iné plány.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu