SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

17. januára 2019
Cena PU SR logo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2019 po dvanásty krát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla. Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam. Uzávierka nominácií je  28. februára 2019.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém

14. januára 2019
Logo PUSRVerejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém sa uskutoční 24.1.2019 o 10:00 hod vo veľkej zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR na adrese Cesta na Červený most 6 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť prosíme zasielať informácie o účastníkovi (meno, priezvisko, organizácia) na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk.

Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti - Pamiatkový informačný systém

14. januára 2019
PAMIS logoPamiatkový úrad SR zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti „Pamiatkový informačný systém“ verejnosti na pripomienkové konanie. Štúdiu uskutočniteľnosti so všetkými prílohami a predpísaným formulárom na zber pripomienok je možné stiahnuť si v tomto článku. Pripomienky prosíme zasielať vo forme pripomienkového formulára na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk do 21.1.2019.

Berlínska výzva k akcii

11. januára 2019
logo Berlin call 2018Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 sa skončil, no jeho európski organizátori, ako aj zainteresované národné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a podorovatelia z radov odbornej i laickej verejnosti, sa zhodujú na tom, že európskemu dedičstvu - našej spoločnej kultúre a histórii sa musí venovať patričná pozornosť aj v nasledujúcich rokoch. V tomto zmysle bola už v polovici roka 2018 prijatá tzv. Berlínska výzva k akcii, ktorá podnecuje zainteresované strany na miestnej, štátnej a európskej úrovni k ďalšiemu prehlbovaniu poznania, propagácii, financovaniu, zachovávaniu a obnove európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je nepopierateľnou hodnotou jednotnej Európy a jej kultúrneho priestoru.  K tejto iniciatíve sa pripája aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Výzvu, ktorú nájdete na našich stránkach, môže každý jednoducho podporiť elektronickou formou TU.

Archív Pamiatkového úradu v Bratislave

7. januára 2019
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOZNAM

Z dôvodu havarijnej situácie bude bádateľňa Pamiatkového úradu SR v dňoch 7. 1. 2019 – 11. 1. 2019 ZATVORENÁ.

Ďakujeme za pochopenie.

KPÚ Trenčín - Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne

20. decembra 2018

Kalich z konca 15. až 16. storočiaNa konci roku 2018 bola zahájená obnova ďalšej cirkevnej pamiatky v Nitrianskom Pravne a to kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1770 ako neskorobaroková centrálna stavba zaklenutá kupolou s lucernou a stavbu financoval Andrej Briešťanský. Kaplnka stojí na mieste súčasného cintorína, ktorý vznikol po jej postavení. Pri sanácií – zemných prácach – kaplnky bol objavený kalich, pravdepodobne pochádzajúci z konca 15. až 16. storočia.

KPÚ Košice - Unikátny archeologický nález košického strieborného pokladu zo 17.storočia

19. decembra 2018

Výskum v pivnici domu, s miestom nálezu v rohuUnikátny archeologický nález košického strieborného pokladu zo 17. storočia sa v týchto dňoch decembra 2018 podaril archeológovi Mgr. Petrovi Šimčíkovi ako prvému nálezcovi v rámci oficiálneho výskumu predpísaného v rozhodnutí KPÚ Košice v pivniciach tzv. Levočského domu v Košiciach, Hlavná 65. Gratulujeme a veríme, že o tomto novom významnom poklade budeme ešte počuť.

   

KPÚ Nitra - Georadar pomáha doplňovať mozaiku stredovekých dejín

18. decembra 2018

Diakovce, poloha Kostola Panny Márie. Horizontálny georadarový rez pre hĺbky od 80 do 120 cm (namerané anomálne zóny s maximálnou amplitúdou signálu (označené červenou a fialovou farbou)Spolupráca autorov príspevku zameraná na geofyzikálny výskum zaniknutých stredovekých sakrálnych objektov trvá od mája 2012, a od februára 2018 bola rozšírená pre celú komunitu pamiatkarov na Slovensku. Na území Nitrianskeho kraja sa uskutočnilo v tomto roku 6 expedícií, pričom to boli prieskumy a georadarové merania na území 12 katastrov: Bátorove Kosihy, Iža, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce-Turi, Zemianska Olča z okr. Komárno, Kamenný Most, Keť, Sikenička z okr. Nové Zámky a Diakovce, Močenok z okr. Šaľa.

  

Publikácie Pamiatkového úradu SR

3. decembra 2018

Titulka zborníka Technické pamiatkyNOVÁ PUBLIKÁCIA: Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie

Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém. V dnešných dňoch máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v Bratislave ...


Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie MK SR v programe Obnovme si svoj dom

28. novembra 2018
Logo MKSR Obnova
Upozorňujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2, ktorí potrebujú doložiť nové rozhodnutie alebo nové záväzné stanovisko k obnove kultúrnej pamiatky, aby v záujme včasného a bezkolízneho zabezpečenia odborných podkladov príslušným krajským pamiatkovým úradom doručili svoju žiadosť najneskôr do 10.12.2018. Pri žiadostiach, doručených na krajský pamiatkový úrad po tomto termíne nie je možné zaručiť ich vybavenia tak, aby mohli byť súčasťou podávanej žiadosti do 31.12.2018.


Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

28. novembra 2018
Logo MKSR ObnovaOZNAM PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky začiatkom novembra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy).


KPÚ Košice - Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník

28. novembra 2018
Účastníci podujatia Gotická cesta 2018Na prelome augusta a septembra 2018 sa v Rožňave konalo zaujímavé podujatie - tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste”.   Konferencia bola pripravená v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho združenia Gotická cesta. Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu