SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bardkontakt 2020

zverejnené: 13. augusta 2020
Logo BardkontaktTohtoročná XXVIII. vedecká konferencia venovaná problematike pamiatkových centier sa uskutoční 23.-24.9.2020 v Bardejove a jej hlavnou témou budú skúsenosti spojené so životom lokalít svetového dedičstva UNESCO. Téma sa viaže na 20. výročie zápisu historického jadra Bardejova do tohto zoznamu. K bardejovskému jubileu sa pridružuje aj 70. výročie vyhlásenia prvých pamiatkových rezervácií na Slovensku. Boli to pamiatkové rezervácie Banská Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Kremnica, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota, pričom štyri z nich – Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča a Spišská Kapitula sú zapísané aj v Zozname UNESCO.

Svätojakubská cesta v Košiciach žije aj s pamiatkármi !

zverejnené: 10. augusta 2020
Svätojakubská cesta v KošiciachV doznievaní júlového sviatku svätého Jakuba apoštola (25. júl) s dávnou stredovekou tradíciou putovania k jeho hrobu do Santiaga de Compostela v Španielsku si ju aj u nás pripomíname. Sú to už presne štyri roky, čo bola prvýkrát na Slovensku v historickom jadre mesta – a to práve v Košiciach - označená slovenská vetva medzinárodnej pútnickej svätojakubskej cesty. Veľmi obľúbený sv. Jakub ako patrón Španielska bol vzývaný okrem iného aj proti moru a iným epidémiám, čo je v súčasnej pandémii tiež silný aktualizačný moment ...

„Tu sú levy“ - alebo nová mapa košických monumentov

zverejnené: 5. augusta 2020
Nová mapa košických monumentov Na dávnych mapách námorníkov i svetových objavovateľov boli neznáme a neprebádané končiny označované príznačným latinským názvom – „Hic sunt leones“, alebo aj „Hic sunt dracones“ – teda „tu sú levy“ (alebo draci). V čase pandémie, karantén a home-office bolo v prvom polroku zrazu viac času aj na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na dokončenie dlho pripravovaného digitálneho vylepšenia mapových podkladov „s levími miestami“ pre chránené územia. Zamestnanec KPÚ Košice Ing. arch. Róbert Kiráľ finalizoval nový komplexný mapový výstup pre poznanie a vyhodnocovanie územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (MPR) – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu s jej ochranným pásmom.

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy

zverejnené: 3. augusta 2020
Archeológia pravekých domácností – recenzia prof. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.V najnovšom čísle časopisu Archeologické rozhledy – ročník LXXII - 2020, sešit  1, str. 156-158 – bola uverejnená recenzia vysokoškolskej učebnice Archeológia pravekých domácností, ktorá je knižnou podobou dizertačnej práce pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra, PhDr. Michaely Mandák Niklovej, PhD. Autorom recenzie je popredný český bádateľ, prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., odborník špecializujúci sa na obdobie neolitu a štatistické metódy v archeológii.

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz závesný Kristus pred súdom

zverejnené: 31. júla 2020
Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz Kristus pred súdomVeľkorozmerný neskororenesančný závesný obraz Kristus pred veľradou (olejomaľba na plátne) z pol. 17. stor. sa nachádza v Ľubici, pôvodne bol zavesený v jednoduchom drevenom ráme na stene Kostola rím. kat. sv. Ducha. Po záplavách, ktoré poškodili kostol, bol obraz znehodnotený plesňami. Obraz sa zabezpečil proti ďalšiemu poškodeniu a začali sa realizovať reštaurátorské práce. V roku 2017 bol obraz zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR do registra hnuteľných kultúrnych pamiatok a odvtedy neboli na ňom vykonávané reštaurátorské práce.  

Príkladná obnova s dôrazom na detaily - v Zlatých Moravciach aj v Nitre

zverejnené: 27. júla 2020
Obnova secesnej vily v Zlatých MoravciachMedzi pamiatkovo chránenými objektami majú okrem meštianskych domov a víl z prelomu 19. a 20. storočia veľké zastúpenie aj  domy z prvej tretiny 20. st. Okenné a dverné výplne týchto nehnuteľností sú nielen dôležitou architektonickou súčasťou budov a nositeľmi pamiatkových hodnôt ale aj dokladom umelecko-remeselnej zručnosti našich predkov. Ich výpovedná hodnota je neoceniteľná  a svedčí o technickom zmýšľaní a vyspelosti doby. Pre zachovanie autentického výrazu budovy je zachovanie originálu okna aj s detailami jedno z najdôležitejší kritérií.  
 

Kostol v Nedožeroch – Brezanoch, skrytá krása

zverejnené: 20. júla 2020
Kostol v Nedožeroch – BrezanochZabudnutý a obchádzaný Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch – Brezanoch postupne odkrýva svoje tajomstvá. V roku 2019 na základe rozhodnutia KPÚ Trenčín začali prípravné práce na obnove kostola. Dôvodom bola opadávajúca novodobá vrstva omietky z fasád kostola. Pôvodne stredoveký Kostol sv. Heleny z rokov 1423-26 bol postavený ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom svätyne zaklenutým rebrovou krížovou klenbou so severnou sakristiou. V neskoršom gotickom období bola klenba svätyne zvýšená, pričom bol charakter dvoch  polí krížovej klenby ponechaný a rebrá osadené na pôvodné kamenné nábehy. Loď bola plochostropá a kostol stále bez veže. Samotná veža nie je stredoveká ako sa predpokladalo, ale postavená v renesancii cca v 3. tretine 17. storočia.

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

zverejnené: 17. júla 2020
Z priebehu videokonferencie EHHFKoronavírus je výzvou pre celý svet, všetky sféry spoločnosti hľadajú spôsoby ako sa vysporiadať s nezvyklou situáciou a ochrana pamiatok nie je výnimkou. Reflexia dopadov pandémie Covid-19 na prácu pamiatkarov, ochranu pamiatok a manažment kultúrneho dedičstva preto rezonovala aj ako nosná téma neformálnej videokonferencie, na ktorej sa 5. júna 2020 stretli riaditelia európskych pamiatkových inštitúcií združení v European Heritage Heads Forum (EHHF). Videokonferencia sa konala v reakcii na zrušené výročné zasadnutie EHHF, ktoré  malo konať v máji v Tallinne, Estónsko a nemohlo uskutočniť z dôvodu bezpečnostných opatrení proti šíreniu Covid-19. Na pozvanie estónskeho Muinsuskaiteamet sa jej zúčastnilo 17 členov EHHF a k ďalším diskutovaným témam patrila potreba digitálnych inovácií, rozpočtové alternatívy a pripravované aktivity EHHF na obdobie 2020 – 2021.

Konferencia - Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, IV. ročník

zverejnené: 15. júla 2020
Gotická cesta 2020 konferenciaObčianske združenie Gotická cesta a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na IV. ročník konferencie Najnovšie poznatky z výskumov pamiatok na Gotickej ceste. Konferencia sa uskutoční 27.  a 28. augusta 2020 už tradične vo Veľkej sále Radnice Mesta Rožňava, Námestie Baníkov č. 32 v Rožňave. Súčasťou programu bude aj exkurzia po stredovekých kostoloch s reštaurátorským výkladom. Konferencia je voľne prístupná. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej

zverejnené: 10. júla 2020
Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej BelejKostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej  bol v 60.-70. rokoch 13. stor. postavený ako jednoloďová, plochostropá stavba s rovným uzáverom svätyne, zaklenutým jedným poľom krížovej klenby a s predstavanou západnou vežou. Okolo polovice 14. stor. došlo k prestavaniu svätyne, k jej predĺženiu a ukončeniu polygónom, v 60. rokoch k prestavbe lode na dvojloďový priestor, zaklenutý na dvojicu pilierov a okolo polovice nasledujúceho storočia došlo k rozšíreniu prístavby severnej kaplnky. Čiastočná barokizácia interiéru bola po roku 1720.  Z nástenných malieb vo svätyni kostola sa zachoval fragment postavy sv. Antona Pustovníka s jeho atribútmi, s postavou donátorky s nápisovou páskou (záver 14. stor.).

Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači

zverejnené: 8. júla 2020
Výskum rozsiahlej polykultúrnej lokality vo Veľkých Kostoľanoch - Vysielači Po niekoľko ročnom predstihovom výskume v súvislosti s výstavbou obytnej štvrte vo Veľkých Kostoľanoch v  časti Vysielač došlo k postupnému odkrytiu rozsiahleho polykultúrneho sídliska. Počas niekoľkých sezón sa narazilo na stovky sídliskových objektov z obdobia neolitu, staršej doby bronzovej a halštatu. K významným nálezom patrí vyše 7000 rokov stará časť pôdorysu dlhého halového domu patriaceho nositeľom kultúry s lineárnou keramikou. Zo staršej doby bronzovej pochádzajú unikátne nálezy celých, alebo mierne poškodených nádob predbežne spájaných s nositeľmi únetickej kultúry.

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

zverejnené: 7. júla 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020 Pamiatkový úrad SR sa spolu s Krajskými pamiatkovými úradmi Nitra a Trnava zapojil do Európskych dní archeológie 2020 niekoľkými podujatiami. V sobotu 20.6.2020 sa uskutočnili „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, v rámci ktorých si počas 4 komentovaných prehliadok prezrelo interiér predrománskeho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi nástennými maľbami okolo 80 návštevníkov. Z nich asi 30 sa nenechalo odradiť sychravým počasím a absolvovalo komentovanú vychádzku so štyrmi archeológmi na hradisko Veľký Lysec.


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu