SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Aktuality KPÚ Prešov

20. októbra 2017

09. Zvonica počas výmeny strešnej krytiny a po odstránení zavhlnutých omietok, december 2016

V závere roka 2016 bola zrealizovaná oprava zastrešenia a prvá etapa výmeny oplechovania renesančnej štítkovej atiky pamiatkového objektu Zvonica na Petzvalovej ulici v Pamiatkovej zóne Spišská Belá. Tvarovanie a sklon zaatikovej strechy zvonice sa v priebehu jej vývoja menil viackrát. Zaujímavé je odvodnenie dažďovým zvodom na západnej fasáde, dokumentované na fotografii z obdobia po roku 1920.

Odborno-metodický deň 2017

16. októbra 2017
V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa na Červenom Kláštore v objekte bývalého kartuziánskeho a kamaldulského kláštora  uskutoční pravidelné spoločné metodické podujatie hlavných pamiatkových inštitúcií Českej a Slovenskej republiky: Národního památkového ústavu a jeho územných odborných pracovísk a Pamiatkového úradu SR vrátane všetkých krajských pamiatkových úradov. V konferenčnej sále kláštora odznie 33 odborných príspevkov ...

Usmernenia, metodické materiály

5. októbra 2017

logo

Dňa 5.10.2017 vstúpila do platnosti nová "Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov", ktorá predstavuje minimálny štandard odbornej úrovne výskumnej dokumentácie, ako aj návod na interpretáciu jednotlivých ustanovení vyhlášky.


Seminár Východ Západu

2. októbra 2017
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Pamiatkový úrad SR a Archeologický ústav AV ČR pripravili sprievodné podujatie k výstave Dedičstvo Karola Veľkého - dvojdňový seminár Východ Západu, ktorý sa uskutoční 3. a 4. októbra 2017 v podkroví historickej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Aktuality KPU Žilina

2. októbra 2017
Eneolitická sekerka z Hruštína

Náhodný nález eneolitickej sekerky pri vyberaní kameňov z potoka v Hruštíne, okr. Námestovo odovzdal poctivý nálezca Jozef Gábor do Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v prvom polroku 2017.
Nález medenej eneolitickej sekerky inšpiroval archeológov Oravského múzea a KPÚ Žilina k povrchovému prieskumu okolia Hruštína. Pri prvom prieskume v k. ú. obce Babín sa podarilo získať nový archeologický materiál – štiepanú industriu z pazúrika, ktorá svedčí o doposiaľ neevidovanom archeologickom nálezisku pravdepodobne z obdobia konca paleolitu.

Aktuality KPU Trenčín

2. októbra 2017

Záchranný archeologický výskum historického jadra mesta Trenčín (Mierového námestia), prebiehajúci kontinuálne od apríla tohto roku, priniesol viaceré výsledky. Výskum stále prebieha tak prinášame prehľad doteraz najdôležitejších poznatkov. Na základe situácií zachytených v profiloch, geofyzikálnym prieskumom a informáciami o stavebných aktivitách v 20. storočí sa zistilo, že stav pôvodných vrstiev námestia bol výrazne narušený. Napriek uvedenému sú časti námestia, ktoré zostali neporušené predchádzajúcimi zásahmi.

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska - odborný seminár

22. septembra 2017

Pozvánka Vplyv reformácie na Pamiatkový fond SlovenskaKrajský pamiatkový úrad Trenčín a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. v Brezovej pod Bradlom organizuje dvojdňový celoslovenský odborný seminár s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2017 v Národnom dome Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou seminára bude aj exkurzia, zameraná na prezentáciu pamiatkového fondu mesta Brezová pod Bradlom a obce Košariská.

 


Pracovné miesta

20. septembra 2017

logo

Pamiatkový úrad SR ponúka voľné pracovné miesta vo verejnej správe na pozície:
Právnik – správa majetku štátu, Inžiniering - stavebné činnosti, stavebné a povoľovacie konania


Monument revue

14. septembra 2017

titulka MR 1/2017Prvé tohtoročné číslo Monument revue je venované 50. výročiu Súpisu pamiatok na Slovensku, ktorého prvý diel vydal Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody vo vydavateľstve Obzor v roku 1967. Teší nás, že sme mohli osloviť spoluautorku tohto diela a účastníčku prvých povojnových výskumných výprav za slovenskými pamiatkami, historičku umenia Evu Križanovú, aby nám priblížila myšlienku „súpisu“ a jeho úspešnú realizáciu. Je to zároveň príležitosť uctiť si generáciu silných osobností historikov umenia, architektov, historikov, etnografov, archeológov a iných odborníkov, ktorí stáli pri zrode a formovaní slovenskej pamiatkovej starostlivosti ...

Dni technických pamiatok 23.9 - 30.9.2017

8. septembra 2017

Konferencia titulkaPamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami a partnerskými organizáciami pre Vás v septembri pripravili bohatý odborný a kultúrno-vzdelávací program. Bratislavské dni technických pamiatok sa v tomto roku uskutočnia v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva. Počas siedmych septembrových dní s nami môžete objavovať históriu techniky a industriálnej architektúry Bratislavy.

Konferencia Dni technických pamiatok 2017 - depozitáre, fondy a výskum

8. septembra 2017

Konferencia titulkaDňa 26.9.2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutoční vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum, ktorá bude zameraná na rozšírenie poznania o technických fondoch múzeí a archívov. Konferencia bude súčasťou industriálneho týždňa Bratislavských dní technických pamiatok, ktoré pripravuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami...

Aktuality KPU Košice

7. septembra 2017

Sedem strážcovRanogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov s nástennými maľbami, tvoriacich súvislú turistickú trasu. Toto leto sa spojili študenti a nadšenci s odborníkmi zo združenia Gotická cesta, aby spoločne v termíne 14. - 19. augusta, zrealizovali projekt Sedem strážcov. Podstatou aktivít bola týždenná práca v kostolíku, skladajúca sa z jeho údržby a vyčistenia a tiež plánovania stratégií ďalšieho využitia.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu