SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

16. januára 2020
Cena PU SR logo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2020 po trinástykrát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len cena). Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam. Uzávierka nominácií je 17. februára 2020. Nominácie sa posielajú písomnou formou poštou alebo emailom na adresu predsedu a tajomníčky komisie. Nominácia musí obsahovať stručný životopis kandidáta a odôvodnenie jeho nominovania v danom roku.

KPÚ Nitra - Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre

6. decembra 2019
Historická fotografia Vily K v NitreVila K alebo tiež Dom Kollmannovcov na Kmeťkovej ul. č. 22 v Nitre je jednou z prvých funkcionalistických architektúr v meste Nitra. Bola postavená v roku 1934 podľa návrhu významného architekta medzivojnového obdobia Oskara Singera ako rodinný dom pre zámožnejších obyvateľov mesta Nitra. Atypické architektonické riešenie funkcionalistickej vily s nautickým výrazom, ktorej hlavné obytné podlažie je postavené na stĺpoch, reprezentuje veľmi kvalitnú architektúru medzivojnového obdobia na Slovensku a disponuje jedinečnosťou architektonickej koncepcie a vysokou úrovňou architektonického prejavu. Dodnes patrí k najkvalitnejším architektúram mesta.

Časopis Pamiatky a múzeá - Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2019

4. decembra 2019

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyzýva na nominácie na výročné ceny za rok 2019 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách. Návrhy, podnety a informácie posielajte poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2020.

Predstavenie publikácie Zapomenutá generace - Čeští architekti na Slovensku

29. novembra 2019
Publikácia Zapomenutá generace - Čeští architekti na SlovenskuDňa 21. novembra 2019 prebehlo v sieni Spolku architektov Slovenska slávnostné predstavenie publikácie autorského kolektívu Matúša Dullu Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Fakultou architektúry STU a Českým centrom v Bratislave. Kniha vyšla pri príležitosti stého výročia príchodu výraznej skupiny českých architektov na Slovensko. Zámerom obsiahlej súbornej publikácie je podať ucelený obraz o tvorivej energii a význame práce, ktorou tento početný architektonický okruh vstúpil do vývoja slovenskej architektúry.

Pamiatkový úrad SR zastúpený na medzinárodnej konferencii v Poľsku

25. novembra 2019
Spoločná snímka prednášateľov. Foto: T. Kowalski
Národné múzeum Przemyślskej krajiny – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej usporiadalo v dňoch 24. a 25. októbra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu Drevené kostoly oblasti Karpát a východného pohraničia. Mesto a tamojšia inštitúcia majú všetky predpoklady na hosťovanie podujatia tohto druhu: jednak pomenovanie odkazuje na niekdajšiu administratívnu jednotku z čias I. poľskej Rzeczpospolity (1434 – 1772), ktorá tu mala svoje centrum, jednak vôbec poloha mesta na karpatskom predhorí vysvetľuje epiteton severnej „Brány Karpát“.

Dotazník pre aktívnych archeológov o sprístupňovaní a zverejňovaní informácií v archeológii na Slovensku

21. novembra 2019
Logo Pamiatkového úradu SRVážení kolegovia, dovolili sme si pripraviť pre Vás krátky dotazník týkajúci sa zverejňovania a sprístupňovania informácií v archeológii v súvislosti s prípravou online pamiatkového informačného systému. Prosíme, aby ste si našli pár minút času a pomohli nám získať obraz o postoji archeologickej komunity na konkrétne problémy, ktoré sa v našom odbore vyskytujú a tiež Váš pohľad na možnosti a spôsob, akým by mohli byť sprístupňované a zverejňované informácie v budúcnosti.

Najnovšie číslo časopisu Monument revue

21. novembra 2019

titulka MR 1/2019Najnovšie číslo časopisu Monument revue sa venuje pamiatkam 16. – 18. storočia. Hýrivé umenie barokovej štukatúry na príklade rakúskeho materiálu približuje doc. Manfred Koller. Emeritný riaditeľ reštaurátorských dielní Spolkového pamiatkového úradu vo Viedni koordinoval viaceré akcie obnovy, jeho príspevok si preto zachováva punc systematického úvodu, platného doposiaľ. Z hľadiska kontextu stredoeurópskej a slovenskej štukatúry treba mimoriadne uvítať publikovanie jedinečnej pamiatky, zatiaľ unikajúcej pozornosti historikov umenia. Bohatú dekoráciu v tzv. evanjelickej modlitebni v Modre na základe pamiatkového výskumu (2004) vyhodnocuje Elena Sabadošová.

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň)

18. novembra 2019
Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na SlovenskuOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v  sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému "Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku". 

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2019

13. novembra 2019
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na 26. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 (štvrtok).

KPÚ Nitra - Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola

11. novembra 2019
Ďakovný list farnosti KubáňovoRímskokatolícka cirkev, Farnosť Kubáňovo venovala za vklad a realizáciu archeologického výskumu zaniknutého kostola sv. Andreja a Benedikta Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre ďakovný list. V rámci realizácie archeologického výskumu s medzinárodnou účasťou pod vedením PhDr. Karla Práška a riešiteľa Mgr. Pavla Paterku sa za pomoci miestnych jednotlivcov, obci a cikrvi podarilo geofyzikálnym meraním a sondami identifikovať a odkryť okrem stavebných fragmetov, aj ďalšie zaujímavé archeologické nálezy.

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ – Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu

15. októbra 2019
Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 v Červenom KláštorePamiatkový úrad SR s Národním památkovým ústavem v spolupráci s KPÚ  Prešov zorganizoval  v dňoch 2. – 4. 10. 2019 v Červenom Kláštore spoločný odborno-metodický deň. Nosnou témou tohto podujatia boli pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu  (vyhlasovanie, zrušenie a zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území). Cieľom podujatia bola výmena vzájomných skúseností z praxe pamiatkovej ochrany medzi kolegami z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska. 

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch

6. októbra 2019
Kaštieľ v Ožďanoch - stav po požiari v roku 2019Dlhodobo nevyužívaný renesančný kaštieľ, ktorého história je spätá so  známou uhorskou  šľachtičnou  Julianou Géczyovou-Korponayovou, hlavnej hrdinky slávneho románu Móra Jókaiho Levočská biela pani sa dňa 3.10.2019, v podvečerných hodinách  ocitol v plameňoch. Jeho súčasný vlastník, Bystrická  dopravná spoločnosť a.s., mal v roku 2009 záujem o komplexnú obnovu kaštieľa v rozsahu adaptácie na ubytovacie a kultúrno - spoločenské priestory. Zrejme po neúspešnom pokuse o získanie finančných prostriedkov sa na kaštieli nerealizovali žiadne práce a kaštieľ ďalej chátral.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu