SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bádateľňa

12. decembra 2017

logo

OZNAM

Bádateľňa Archívu PÚ SR bude v dňoch 18. 12. 2017 – 5. 1. 2018 pre verejnosť ZATVORENÁ.

Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality KPÚ Prešov

11. decembra 2017

1. etapa obnovy hradných objektov v Kežmarku

Hrad v Kežmarku, so súčasným využitím pre muzeálne účely, je v rámci regiónu Spiša, ale aj v celoslovenskom meradle mimoriadne hodnotnou a významnou fortifikačnou stavbou vrcholného stredoveku a počiatku novoveku a predstavuje jednu z najlepšie zachovaných hradných pamiatok na území Slovenska. Jeho význam spočíva aj vo vzťahu k mestu, ktoré významným spôsobom architektonicky a urbanisticky dotvára. Po takmer 30-ročnej dobe od generálnej opravy hradu bola v tomto roku ukončená 1. etapa rozsiahlej obnovy hradných objektov ...

Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016

5. decembra 2017

Slávnostné vyhlásenie 12. Ročníka Súťaže Fenix – kultúrna pamiatka roka 2016 sa uskutočnilo 27.11.2017 vo Dvorane MKSR. Cieľom súťaže bolo ocenenie komplexnej, profesionálnej a výnimočnekvalitnej realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Za kategóriu reštaurovanie získal cenu Fénix Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava za reštaurovanie hlavného oltára v ev. kostole v Roštári.

Aktuality KPÚ Trnava

14. novembra 2017

Začiatkom roka 2017 ohlásil miestny občan KPÚ Trnava nález ľudskej lebky trčiacej z turistického chodníka na národnej kultúrnej pamiatke Kostolec, nachádzajúcej sa na území obcí Ducové a Hubina. V marci archeológovia KPÚ Trnava mikrosondážou preskúmali lebku a zistili, že je súčasťou kostry. V októbri sa na miesto už aj s dobrovoľníkom vrátili a hrob doskúmali.

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

7. novembra 2017
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na 24. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 7.12.2017 vo štvrtok.

Odborno-metodický deň 2017

16. októbra 2017
V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa na Červenom Kláštore v objekte bývalého kartuziánskeho a kamaldulského kláštora  uskutoční pravidelné spoločné metodické podujatie hlavných pamiatkových inštitúcií Českej a Slovenskej republiky: Národního památkového ústavu a jeho územných odborných pracovísk a Pamiatkového úradu SR vrátane všetkých krajských pamiatkových úradov. V konferenčnej sále kláštora odznie 33 odborných príspevkov ...

Usmernenia, metodické materiály

5. októbra 2017

logo

Dňa 5.10.2017 vstúpila do platnosti nová "Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov", ktorá predstavuje minimálny štandard odbornej úrovne výskumnej dokumentácie, ako aj návod na interpretáciu jednotlivých ustanovení vyhlášky.


Seminár Východ Západu

2. októbra 2017
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Pamiatkový úrad SR a Archeologický ústav AV ČR pripravili sprievodné podujatie k výstave Dedičstvo Karola Veľkého - dvojdňový seminár Východ Západu, ktorý sa uskutoční 3. a 4. októbra 2017 v podkroví historickej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Aktuality KPU Žilina

2. októbra 2017
Eneolitická sekerka z Hruštína

Náhodný nález eneolitickej sekerky pri vyberaní kameňov z potoka v Hruštíne, okr. Námestovo odovzdal poctivý nálezca Jozef Gábor do Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v prvom polroku 2017.
Nález medenej eneolitickej sekerky inšpiroval archeológov Oravského múzea a KPÚ Žilina k povrchovému prieskumu okolia Hruštína. Pri prvom prieskume v k. ú. obce Babín sa podarilo získať nový archeologický materiál – štiepanú industriu z pazúrika, ktorá svedčí o doposiaľ neevidovanom archeologickom nálezisku pravdepodobne z obdobia konca paleolitu.

Aktuality KPU Trenčín

2. októbra 2017

Záchranný archeologický výskum historického jadra mesta Trenčín (Mierového námestia), prebiehajúci kontinuálne od apríla tohto roku, priniesol viaceré výsledky. Výskum stále prebieha tak prinášame prehľad doteraz najdôležitejších poznatkov. Na základe situácií zachytených v profiloch, geofyzikálnym prieskumom a informáciami o stavebných aktivitách v 20. storočí sa zistilo, že stav pôvodných vrstiev námestia bol výrazne narušený. Napriek uvedenému sú časti námestia, ktoré zostali neporušené predchádzajúcimi zásahmi.

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska - odborný seminár

22. septembra 2017

Pozvánka Vplyv reformácie na Pamiatkový fond SlovenskaKrajský pamiatkový úrad Trenčín a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. v Brezovej pod Bradlom organizuje dvojdňový celoslovenský odborný seminár s názvom Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2017 v Národnom dome Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou seminára bude aj exkurzia, zameraná na prezentáciu pamiatkového fondu mesta Brezová pod Bradlom a obce Košariská.

 


Monument revue

14. septembra 2017

titulka MR 1/2017Prvé tohtoročné číslo Monument revue je venované 50. výročiu Súpisu pamiatok na Slovensku, ktorého prvý diel vydal Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody vo vydavateľstve Obzor v roku 1967. Teší nás, že sme mohli osloviť spoluautorku tohto diela a účastníčku prvých povojnových výskumných výprav za slovenskými pamiatkami, historičku umenia Evu Križanovú, aby nám priblížila myšlienku „súpisu“ a jeho úspešnú realizáciu. Je to zároveň príležitosť uctiť si generáciu silných osobností historikov umenia, architektov, historikov, etnografov, archeológov a iných odborníkov, ktorí stáli pri zrode a formovaní slovenskej pamiatkovej starostlivosti ...

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu