SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zaujímavé podujatia odinakiaľ

29. apríla 2016

V piatok 6. mája 2016 bude v Aule Univerzity Komenského v Bratislave prednášať generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova. Prednáška je určená nielen pre akademickú obec Univerzity Komenského, ale ja pre širokú verejnosť. Téma prednášky je "Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti - nové základy pre odhodlanosť a mier."

 

Aktuality KPU Trnava

28. apríla 2016
studna skruzeNález barokovej studne na nádvorí bývalého generálneho seminára, odkrytie historického chodníka z 19. storočia, preskúmanie nájdených pozostatkov nemeckého vojaka z 2. svetovej vojny, obnova exteriéru budovy fary v Hlbokom. Pár aktualít z práce našich kolegov na Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave.

Aktuality KPU Prešov

28. apríla 2016
Fresky v kVýjavy:  Veronika so šatkou a Nesenie krížaostole v Starej Ľubovni. Počas reštaurátorského prieskumu v súvislosti s obnovou elektroinštalácie v Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni boli na severnej stene presbytéria objavené dve fázy stredovekých fresiek christologického cyklu, ktorých vznik je podľa terajších predbežných zistení radený do obdobia konca 14. storočia.

Cena PUSR 2016

28. apríla 2016

Cena PU SR logo

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016 bola po deviaty raz slávnostne udelená laureátom pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Ocenenie odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 23. apríla 2016.Pamiatky Veľkej Moravy

26. apríla 2016
projekt_v_MoravaNominačný projekt „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ - spoločná nominácia ČR a SR. Odborný posudok ICOMOS-u k nominačnej dokumentácii (z roku 2014) poukázal na fakt, že nebola presvedčivo preukázaná jedinečná svetová hodnota navrhovanej lokality na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. Na základe toho sa zástupcovia oboch štátov dohodli na stiahnutí predloženia nominácie na zasadnutí Výboru svetového dedičstva ako aj na ďalšom postupe.

Aktuality KPU Žilina

14. apríla 2016
V roku 2Obnova Zonthágovskej kúrie v Dolnom Kubíne - Záskalí015 sa začala obnova vzácnej Zonthágovskej kúrie v Dolnom Kubíne, miestnej časti Záskalie, ktorá pochádza zo začiatku 17. storočia.  Napriek narušenému stavebno-technickému stavu a veľmi degradovanej streche je to z hľadiska zachovania pôvodných dobových architektonických a umelecko-remeselných detailov a prvkov jedinečný historický objekt vo veľkej miere si zachovávajúci svoju autentickú podobu. Ako prioritné sa začalo s obnovou značne poškodenej krytiny a degradovanej konštrukcie mladšieho krovu.  Krajský pamiatkový úrad Žilina zvolil v prípade obnovy strechy v súčasnosti pomerne výnimočný spôsob obnovy. 

Monumento Salzburg 2016

11. februára 2016

MonumentoSalzburg.JPGV dňoch 28.- 30.1. 2016 sa v Salzburgu uskutočnil veľtrh pamiatkovej starostlivosti Monumento – Fachmesse für Denkmalpflege. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky tento rok predstavil návštevníkom veľtrhu vo svojom stánku dielo Majstra Pavla z Levoče. V minulom roku bolo slávnostne ukončené reštaurovanie hlavného oltára v levočskom Chráme sv. Jakuba, na ktorom pracovali kolegovia z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči...

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

29. januára 2016
button OPISVzory výstupov z projektu Digitálny pamiatkový fond, vytvorené v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Nominácie a výročné ceny

6. novembra 2015
logo casopisu Pamiatky a múzeáRedakcia revue Pamiatky a múzeá vyzýva na podávanie nominácií na výročné ceny za rok 2015 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2016.

Konsolidácia IKT nástrojov MKSR

15. októbra 2015
button OPISPamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.

Udelenie čestného občianstva

14. októbra 2015
dekretDňa 28. mája 2015 bolo slávnostne udelené čestné občianstvo mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR PhDr. Kataríne Kosovej, za výraznú pomoc pri reštaurátorských prácach na Hlavnom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Jakuba v Levoči.

ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

14. októbra 2015
prezidentSRPrezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu