SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2017

20. februára 2018

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2017 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v desiatich kategóriách. Návrhy, podnety a informácie posielajte poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2018.

KPÚ Nitra - Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

20. februára 2018
Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia.

KPÚ Žilina - Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

19. februára 2018
V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy zachované v pomerne dobrom stave. Maľby sú vytvorené technikou pravej fresky s detailmi v technike secco.

Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov (resumé)

19. februára 2018
Druhým tohtoročným príspevkom Pamiatkového úradu SR k Európskemu roku kultúrneho dedičstva bola interdisciplinárna vedecká konferencia Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorá sa uskutočnila 18. januára 2018. Pamiatkový úrad SR privítal na svojej pôde vyše sto účastníkov z radov širokej odbornej verejnosti, ktorí si prišli vypočuť 14 prednášateľov zo slovenských a českých akademických, univerzitných, múzejných a iných vedecko-výskumných inštitúcií.

Stanovisko PÚSR - Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

16. februára 2018
Pamiatkový príbeh sušiarne sa začal v roku 1993, kedy bol spracovaný návrh na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, čo bolo aj úspešne dovŕšené a do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) sa dostala v novembri 1993. V eufórii začiatku 90-tych rokov si Múzeum v Hanušovciach prenajalo tento objekt s cieľom oživiť tradíciu sušenia liečivých rastlín. Dva roky sľubného aktívneho fungovania prerušila smrť riaditeľa a s vtedajšími majiteľmi nové vedenie múzea zmluvu o prenájme neobnovilo. Odvtedy sa dreveno-kamenná stavba stala vlastníkom príťažou, až sa dostala v roku 2014 do vlastníctva miestneho všeobecného lekára ako nechcená stavba na lukratívnom pozemku, s ktorým mal nový vlastník úplne iné plány.

KPÚ Nitra - Obnova veternej studne v Trávnici

16. februára 2018
V západnej časti obce Trávnica v okrese Nové Zámky je situovaná národná kultúrna pamiatka Veterná studňa, postavená okolo roku 1920 pre potreby zásobovania vodou neďalekého kaštieľa a parku. Na území Slovenska boli len tri podobné veterné studne, ktorého konštrukciu získal majiteľ (od roku 1896) kaštieľa gróf Karol Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pomocou kolesa vetrom poháňané čerpadlo vháňalo zo studne vodu do spádového vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar a koniareň.

KPÚ Nitra - Obnova zaniknutného kláštora kamaldulov v Nitre

16. februára 2018
Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás. Hlavnú kláštornú budovu v súčasnosti využíva Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., ktorá je vlastníkom areálu národnej kultúrnej pamiatky.

Davoská deklarácia 2018: Na ceste k vysoko kvalitnej „Baukultur“ v Európe

9. februára 2018
Európski ministri kultúry, ktorí sa 21. a 22. januára 2018 zišli na neformálnej konferencii v švajčiarskom Davose, prijali deklaráciu definujúcu opatrenia politického a strategického presadzovania vysoko kvalitnej „Baukultur“ v európskom priestore. Davoská deklarácia 2018 zdôrazňuje kľúčovú úlohu architektúry a stavebnej kultúry pre kvalitu života a  pripomína, že kvalitné urbanizované prostredie priaznivo ovplyvňuje nielen psychickú pohodu obyvateľov, ale aj ekonomickú prosperitu, bezpečnosť a sociálnu súdržnosť. Pojem kvalitnej „Baukultur“ zahŕňa okrem existujúcej a plánovanej výstavby, aj procesy územného plánovania, ochranu kultúrneho dedičstva, budovanie infraštruktúry či tvorbu verejných priestorov a krajiny.

Oficiálne oznámenie nominácie lokality Dunajský Limes na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

7. februára 2018
Nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorý bol pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska, bol k 1. februáru predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Spoločný medzinárodný projekt predložila v zmysle predchádzajúceho vzájomného dohovoru maďarská strana zo svojej národnej kvóty. Týmto momentom sa začal jeden a pol ročný proces posudzovania, v závere ktorého by pamiatky rímskych hraníc na rieke Dunaj mohli získať status svetového dedičstva UNESCO. Oficiálne oznámenie predloženia nominácie sa uskutočnilo 2. februára 2018 v Budapešti počas slávnostného podujatia za účasti zástupcov inštitúcií a expertov podieľajúcich sa na príprave nominácie, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti.

Medzinárodná konferencia - Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

7. februára 2018
Medzinárodná vedecká konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe. 10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti.
 

Publikácie Pamiatkového úradu SR (neperiodické)

6. februára 2018

Titulka knihy Židovské pamiatky na SlovenskuNOVÁ PUBLIKÁCIA:  Eugen Bárkány - Židovské pamiatky na Slovensku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal koncom roku 2017 prvú publikáciu novej edície prameňov Archívu PÚ SR. Prezentuje dokument, ktorý tvoria texty a kresby Eugena Bárkánya vytvorené v rokoch 1952 – 1965 v 120 obciach a mestách na Slovensku. Texty popisujú históriu miestnej židovskej náboženskej obce a ilustrácie zachytávajú pozostatky židovskej kultúry – pohľady na synagógy a modlitebne, v menšej miere aj pôdorysy synagóg, pohľady na cintoríny, detaily náhrobkov, mapky s vyznačením židovských pamiatok a pod. Kniha v plnofarebnej tlači v pevnej väzbe obsahuje 234 strán textov a 357 strán obrázkov.


Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

1. februára 2018
Cena PU SR logo

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2018 po jedenásty krát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len Cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla. Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam. Uzávierka nominácií je  26. februára 2018.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu