SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zoznam svetového dedičstva UNESCO sa rozrástol o 19 nových lokalít

16. júla 2018
Logo 42.zasadnutia výboru UNESCOV dňoch 24. júna – 4.júla 2018 sa v bahrajnskej Maname na 42. zasadnutí Výboru svetového dedičstva rozhodovalo o tom, ktoré z 29 nominovaných lokalít získajú prestížny status Svetového dedičstva UNESCO. Jedinečná svetová hodnota bola nakoniec priznaná 19 novým lokalitám kultúrneho, prírodného i zmiešaného dedičstva a v prípade jednej lokality došlo k zásadnému rozšíreniu hraníc územia svetového dedičstva.

Archív Pamiatkového úradu v Bratislave

12. júla 2018
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveZmena stránkových hodín
Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR pracujú počas letných mesiacov v úspornom režime.
Prípadné zavretie bádateľne budeme dopredu oznamovať. V čase, keď teplota vzduchu stúpne nad 30 °C bude bádateľňa otvorená len do 12:00 hod. Prosíme ctených bádateľov, aby svoju návštevu plánovali vopred a ohlásili sa na adrese archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk minimálne 24 hodín vopred.
Ďakujeme za pochopenie.

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročník

11. júla 2018

Titulka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročníkObčianske združenie Gotická cesta v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročník. Konferencia sa uskutoční 30. a 31. august 2018 v Radnici Mesta Rožňava, Námestie baníkov č. 32, Rožňava. Konferencia je voľne prístupná, všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

 

KPÚ Trenčín - Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

4. júla 2018
Trenčín - obnovené Mierové námestieV sobotu 19. mája 2018 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Víťazný architektonický návrh Ateliéru RAW vzišiel z hlasovania verejnosti i posúdenia odborníkov. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete na náklady ich správcov, čo predstavovalo investíciu vo výške ďalších 2 mil. €.

KPÚ Trenčín - Obnova kalvárie v Považskej Bystrici

28. júna 2018
Kalvária je situovaná na strmom kopci vo východnej časti mesta Považská Bystrica a východne od jeho hlavnej zástavby. Jej kompozíciu tvorilo charakteristických 12 malých murovaných zastavení, kamenné súsošie Kalvárie s trojicou ukrižovaných a smútiacimi postavami Panny Márie, Jána Evanjelistu a Márie Magdalény a vo vrchole malé jednolodie s polkruhovým uzáverom – Kaplnka sv. Márie Magdalény. S postupnou prípravou a realizáciou obnovy a záchrany považskobystrickej kalvárie sa začalo od roku 2004.

KPÚ Trnava - Nález trámu ľudového domu s vročením 1856 v obci Borský Mikuláš, miestna časť Borský Peter

27. júna 2018

Krajský pamiatkový úrad Trnava prevzal v máji 2018 drevený stropný trám s vročením 1856 ako nález pochádzajúci zo zbúraného ľudového domu z miestnej časti Borský Peter, obce Borský Mikuláš, okres Senica. Na jar roku 2018 bol objekt zbúraný z dôvodu zlého technického stavu a plánovanej výstavby nového rodinného domu (bungalov). Noví vlastníci poskytli okrem trámu KPÚ Trnava aj fotodokumentáciu objektu pred zbúraním (pohľad uličný a dvorový, trám s vročením) a historické fotky zachytávajúce dom a jeho časti. Objekt nebol zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.

Stretnutie českých a slovenských pamiatkárov v Českom Krumlove

21. júna 2018
Český Krumlov, foto: Ing. Lenka Vrbiková PhD., PÚSRV dňoch 12. – 13. júna 2018 sa v Českom Krumlove konal piaty ročník Stretnutia pracovníkov Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. V rámci stretnutia sa konala konferencia na tému reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a cieľom bola tiež výmena pracovných skúseností v danej oblasti i ďalšie prehĺbenie vzájomných kolegiálnych a profesionálnych vzťahov medzi odbornými zamestnancami.

Starý hrad v Nezbudskej Lúčke

14. júna 2018
Hrad Starý hrad (zvaný aj Starhrad, Varín) v obci Nezbudská Lúčka bol v rozsahu 15 pamiatkových objektov vyhlásený v roku 2017 za národnú kultúrnu pamiatku. Ruina hradu Starý hrad situovaná asi 3 km juhovýchodne od obce Varín na ostrom skalnom hrebeni na pravom brehu Váhu, je pozostatkom pôvodne strážneho hradu postaveného pred rokom 1241 na ochranu cesty vedúcej Považím. Stavebný komplex hradu možno zaradiť medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu na našom území, ktorý si zachoval nielen čitateľnú dispozíciu a hmotovo-priestorové členenie, ale aj množstvo architektonických a fortifikačných prvkov, ako aj pod terénom predpokladaných prvkov hmotnej kultúry.

Značka Európske dedičstvo – výzva na predkladanie nominácií

11. júna 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu na udelenie Značky Európske dedičstvo. Výzva je určená pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo v európskej integrácii. V prípade záujmu o získanie Značky Európske dedičstvo je potrebné vyplniť nominačný formulár a najneskôr do 30. novembra 2018 ho v digitálnej forme poslať na adresu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

KPÚ Prešov - Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

8. júna 2018
Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200.

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou

31. mája 2018
Detský domov s areálom, verejnosti skôr známy ako Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne je od novembra 2017 národnou kultúrnou pamiatkou. Je prvou a zároveň poslednou realizovanou stavbou tohto druhu na Slovensku. Projekt mal ambíciu priblížiť výchovu v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Hlavnými princípmi tohto experimentálneho typu opatery bolo poskytnúť dieťaťu trvalého vychovávateľa, dať mu trvalé postavenie v skupine a to v trvalom prostredí.

Cestný most v Humennom a transformátorová stanica v Šali

29. mája 2018
Medzi technické pamiatky boli v roku 2017 zapísané aj cestný most v Humennom a stanica transformátorová v Šali. Tzv. Valaškovský alebo Laborecký most, pôvodne cestný most cez rieku Laborec, bol postavený v roku 1900 na objednávku župy podľa projektu Maďarskej kráľovskej stavebnej kancelárie. Transformátorová stanica na Kráľovskej ul. v Šali, postavená pravdepodobne v roku 1913-1914, je dodnes jedinou zachovanou stavbou asanovaného areálu bývalého umelého mlyna a elektrárne, dochovanou vo vysokom stupni intaktnosti funkčného riešenia a architektonického prevedenia.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu