SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

29. januára 2016
button OPISVzory výstupov z projektu Digitálny pamiatkový fond, vytvorené v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Monument revue

14. januára 2016
monumet revue 2 2015MONUMENT REVUE 21/2015. Vážení čitatelia, pokračujeme v dobrej tradícii tematickej špecializácie obsahu periodika. Tentoraz sa zameriava MONUMENT REVUE na oblasť výtvarných pamiatok – teda pamiatok sochárstva, maliarstva či umeleckých remesiel, vrátane ich väzby k architektonickým nosičom. Svojim spôsobom bývali, ale vlastne aj sú najohrozenejšie – a to práve z dôvodu ich mobilnosti, zraniteľnosti, ale aj pokušeniu niektorých jednotlivcov, ako tomu svedčili vlny scudzení v období deväťdesiatych rokov.

Nominácie a výročné ceny

6. novembra 2015
logo casopisu Pamiatky a múzeáRedakcia revue Pamiatky a múzeá vyzýva na podávanie nominácií na výročné ceny za rok 2015 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2016.

Konsolidácia IKT nástrojov MKSR

15. októbra 2015
button OPISPamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizuje nový projekt “Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií”. Projekt nám umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť.

Udelenie čestného občianstva

14. októbra 2015
dekretDňa 28. mája 2015 bolo slávnostne udelené čestné občianstvo mesta Levoča generálnej riaditeľke PÚ SR PhDr. Kataríne Kosovej, za výraznú pomoc pri reštaurátorských prácach na Hlavnom oltári Majstra Pavla z Levoče v Kostole sv. Jakuba v Levoči.

Tlačová správa

14. októbra 2015
BAhradBratislavský hrad - dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“. Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov ... činnosť pamiatkarov bola vyhodnotená  ako zodpovedajúca, ochrana nálezov ako dostatočná a ich prezentácia adekvátna...

ORA Levoča - Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

14. októbra 2015
prezidentSRPrezident SR Andrej Kiska 21. novembra 2014 v rámci pracovného výjazdu navštívil mesto Levoča. Pri tejto príležitosti navštívil prezident aj Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.

Neperiodické publikácie od roku 2000

14. októbra 2015

knihaZvonyNOVÁ PUBLIKÁCIA:  Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 prvú publikáciu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany. Praktická odborná príručka Pamiatková ochrana zvonov – metodika vysvetľuje základné metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a funkčnej prevádzke.


OPIS

14. októbra 2015
OPIS 1
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu