Registrácia

Polia označené * sú povinné.

Prihlasovacie údaje bádateľa

Údaje bádateľa

Adresa trvalého bydliska
Korešpondenčná adresa

Údaje žiadateľa

Adresa žiadateľa

Vyhlásenia

Vyhlásenie podľa zákona o archívoch a registratúrach
Vyhlasujem, že sa oboznámil/a s § 12 ods. 5 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, že informácie z archívnych dokumentov použijem len na účely uvedené v bádateľskom liste, uvediem názov archívu, názov archívneho fondu/zbierky a názov a meno spracovateľa archívnej pomôcky, z ktorých som získal/a informácie. Ďalej vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s § 15 ods. 3 a 4 zákona č. 395/2002 Z. z. a beriem na vedomie, že v prípade hrubého porušenia bádateľského poriadku (odcudzenie, zničenie alebo poškodenie archívneho dokumentu) mi archív môže obmedziť prístup k súborom archívnych dokumentov a budem povinný/á uhradiť náklady na odstránenie spôsobenej škody alebo cenu odcudzeného alebo zničeného archívneho dokumentu.
Vyhlásenie podľa autorského zákona
Vyhlasujem, že archívne dokumenty predložené na štúdium a digitálne kópie archívnych dokumentov použijem len na účely uvedené v bádateľskom liste a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Pri citovaní a publikovaní archívnych dokumentov, na ktoré sa vzťahuje autorský zákon, uvediem meno autora príslušného dokumentu.