Prejsť na obsah

Program: Erasmus+

Typ akcie: KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

Rozpočet projektu: 60 000,–Eur

Koordinátor projektu: Pamiatkový úrad SR

Zmluva č.: 2022-2-SK01-KA210-ADU-000101934

Trvanie projektu: 01/02/2023 – 31/01/2025

Partneri projektu

Národní památkový ústav, Česká republika
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Asociovaní partneri

Academia Istropolitana Nova
Národný trust, n.o.
Slovenská komora architektov
Slovenská komora stavebných inžinierov

Ciele projektu
Cieľ 1
Vzdelávanie verejnosti v oblasti efektívneho využitia (alternatívnych
zdrojov) energie vrátane fotovoltiky v kultúrnych pamiatkach.

Cieľ 2
Nastavenie možnosti spolupráce v oblasti zníženia energetických
nákladov a využitia alternatívnych zdrojov energie vrátanie umiestňo–
vania technických zariadení pre jej výrobu.

Cieľ 3
Výmena skúseností prostredníctvom best practice z okolitých krajín
pri využívaní zelenej energie v kultúrnych objektoch a pamiatkových
oblastiach.


Cieľové skupiny zapojené do projektu
Aktivity projektu sú primárne určené pre pracovníkov pamiatkových úradov, vlastníkov pamiatok, zástupcov národných pamäťových a kultúrnych organizácií, múzeí, galérií a knižníc, ústavov SAV, Komory reštaurátorov, komory architektov a stavebných inžinierov ako aj ďalších odborných a vedeckých inštitúcii. Zároveň sa plánovaných aktivít zúčastnia aj zástupcovia akademického sektora / učitelia a študenti / odborných smerov zameraných na architektúru a pamiatky. Projekt svojimi aktivitami plánuje osloviť aj zástupcov neziskového sektora, ktorí sa zaoberajú obnovou kultúrnych pamiatok.

Oznam o projekte [PDF, 781 kB]