Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach

zverejnené: 29. novembra 2021
aktualizované: 30. novembra 2021

Veľké Uherce sú starobylou obcou na strednom Ponitrí známou predovšetkým aktivitami rodiny Thonetovcov, ktorá sa v obci usadila v 19. storočí, prebudovala renesančný kaštieľ do novogotickej podoby a vytvorila pracovné príležitosti v známej drevospracujúcej továrni. História obce však siaha oveľa hlbšie, o čom svedčí i pôvodne stredoveký Kostol sv. Michala Archanjela. Koncom 18. storočia bola v strede obce postavená kaplnka – zvonica s nikou na západnom priečelí, v ktorej je osadená socha Piety. Funkcia zvonice tohto „dvojjediného“ objektu sa zdôraznila dodatočným umiestnením veľkého zvona s dolným priemerom 75,5 cm od Adalberta Littmanna s datovaním 1837 a nápisom „IN HONOREM IESU SALVATORIS DIVAE MATRIS ET STEPHANI [M] AC  S[ancti] IO[annis] NEP[omuceni] ORATE PRO NOBIS“, vo voľnom preklade: Na počesť Ježiša Spasiteľa, Božej Matky a Štefana mučeníka a sv. Jána Nepomuckého. Orodujte za nás. 
 
Z pozície pomerne veľkého zvonu v subtílnom interiéri kaplnky je na prvý pohľad zrejmé, že zvon bol umiestnený do neskorobarokovej stavby typu gloriety so stenami perforovanými zvukovými otvormi, netypicky nízko a sekundárne. Pre pohyb zvonu pri zvonení bolo potrebné zväčšiť otvor východnej steny. Zvon visí na novodobej železnej konštrukcii, cez ramená koruny sú prevlečené železné závesy uchytené polygonálnymi maticami na štvorcovej podložke o oceľovú zvonovú hlavu zabudovanú do bočných stien kaplnky. Takýto rozsiahly a deštruktívny zásah do hmoty drobnej stavby musel mať vážny dôvod, a tým bolo zrejme využitie „zvyšného“ zvona z Kostola sv. Michala Archanjela potom, ako  firma Rudolfa Manouška z Brna dodala v roku 1930 nové zvony objednané pre kostol. V starších materiáloch, ktorých zdrojom mohli byť kanonické vizitácie z 19. alebo začiatku    20. storočia, sa spomínajú v tomto kostole tri zvony (ŽÁČEK, Alexander: Veľké Uherce Ľudia – roky – udalosti. Obec Veľké Uherce 2021, s. 158), z roku 1700 zvon s patrónom sv. Michalom Archanjelom od zvonolejára Krištofa Bienstocka, uvádzaného tiež ako Pienstl, zvon z roku 1789 od Jána Henricha Pestera (*1752 - †1807) z Banskej Štiavnice, ktorý dal zhotoviť Michal Tury, a napokon 5 centov vážiaci zvon z roku 1763 zasvätený Ježišovi Spasiteľovi, Božej Matke, sv. Štefanovi a sv. Jánovi Nepomuckému z trnavskej zvonolejárskej dielne Mateja Orfandla (*1725 - †1791). Zaujímavou indíciou pri hľadaní pôvodného umiestnenia veľkého zvona z kaplnky – zvoničky sú rovnakí patróni ako na Orfandlovom zvone z roku 1763, avšak zvon v kaplnke nesie meno zvonolejára Adalberta Littmanna (*1813 - † 1873) z Banskej Bystrice. Vysvetlenie je v nápise na krku zvonu: „REFUSA PER ADALBERTUM LITTMANN NEOSOLII 1837“, v preklade: Preliaty Adalbertom Littmannom v Banskej Bystrici 1837. Nie je známe, prečo pomerne nový Orflandov zvon z roku 1763 dali už v roku 1837 preliať Littmannovi. Častým dôvodom bývalo opotrebovanie alebo poškodenie zvona, a k tomu mohlo dôjsť v 19. storočí pri stavebných úpravách v západnej časti kostola (viac k prestavbe kostola BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky Stredného Ponitria. Regionálne združenie obcí Stredné Ponitrie 2015, s. 120). Rekvirácie zvonov  na vojnové účely v rokoch 1916 – 1917 postihli mnohé sakrálne objekty slovenských miest a obcí. Pravdepodobne v tom čase zanikli i zvony Kostola sv. Michala Archanjela. Kostolu zostal jediný, Littmannov zvon, a to až do roku 1930, kedy Manouškova zvonolejárska firma namiesto dvoch zrekvirovaných zvonov z roku 1700 a 1789 odliala tri nové zvony, dodnes zachované vo veži kostola. Zvon zasvätený Panne Márii Patrónke Slovenska, zvon sv. Cyrila a sv. Metoda, a pamätný zvon Zuzany Thonetovej, ktorá tragicky zomrela v roku 1920.  Môže byť viacero príčin, prečo starší zvon z roku 1837 nezostal naďalej vo veži kostola. Hoci nemožno vylúčiť ani priestorové dôvody zvonového poschodia veže, pravdepodobným sa javí hudobná stránka zvonu a skutočnosť, že nové Manouškove zvony neboli zladené so starším Littmannovým zvonom. Podľa technického riešenia novej železnej hlavy zvona možno predpokladať, že Littmannov zvon z veže kostola demontovala a nanovo osadila do zvonice v strede obce práve Manouškova dielňa v roku 1930, súčasne s inštaláciou nových zvonov v kostole. Ide o predpoklad, lebo bližšie informácie o okolnostiach umiestnenia zvonu v tejto kaplnke v súčasnosti známe nie sú.
 
Bonusom výskumu zvonov kaplnky - zvonice je aj identifikácia malého zvonu v hornej časti interiéru zvonice od neznámeho lejára s nápisom a datovaním do roku 1794, a tento letopočet možno považovať aj za dátum postavenia samotného objektu kaplnky - zvonice. Ako hovorí nápis, zvon Dala zhotoviť Mária Tothová v roku 1794 (CURAVIT MARIA TOTH ANNO 1794). Datovaním a ikonografiou plastickej výzdoby je jasne deklarovaná originalita zvonu ako pôvodnej súčasti objektu. Reliéf Kalvárie s Ukrižovaným Kristom,  postavami Panny Márie a apoštola sv. Jána Evanjelistu pod krížom je v súlade s myšlienkou Bolestnej Božej Matky zobrazenej na priečelí. Reliéf sv. Jozefa, pestúna Pána a patróna dobrej smrti, vyjadruje pôvodné funebrálne poslanie zvonu ako Umieračika. Meno zvonolejára na zvone nie je, rukopis figurálnych reliéfov na drieku zvona, typické znaky písma a deliacich znamienok však otvárajú cestu ďalšiemu bádaniu. Exkluzívnym nálezom je nielen samotný zvon s nápisom a výtvarnou výzdobou, ale i jeho pôvodná, vzácne zachovaná drevená hlava a zvonové príslušenstvo. V súčasnosti sa vo funkcii umieračika používajú obidva zvony, pôvodný malý zvon z roku 1794, i sekundárne umiestnený Littmannom preliaty zvon z roku 1837. Slúži ku cti obce Veľké Uherce, osobitne pánovi zvonárovi Rudolfovi Šútorovi, že zachováva tradičné ručné zvonenie rešpektujúc pre obec typický rytmus úderov zvona odlišujúci správu o  úmrtí ženy, muža alebo dieťaťa.
Ďakujem za prajnú pomoc a odborné konzultácie milým kolegom, kampanológovi Mgr. Jurajovi Gembickému, a historikovi PhDr. Marekovi Ďurčovi, PhD., autorovi prepisov a prekladov latinských textov.

Spracoval: Barbora Matáková, Krajský pamiatkový úrad Trenčín
 

Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach Zvony v kaplnke – zvonici vo Veľkých Uherciach
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti