Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trnava - Vyhlásenie mohyly vo Veľkej Pake za národnú kultúrnu pamiatku

zverejnené: 9. januára 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Na základe návrhu KPÚ Trnava bola koncom roku 2017 vyhlásená Pamiatkovým úradom SR mohyla vo Veľkej Pake, v časti Čukárska Paka za národnú kultúrnu pamiatku. Objekt sa nachádza na okraji intravilánu pri križovatke ciest z Čukárskej Paky do Malej Paky a Veľkej Paky. Miestny názov mohyly je Kép domb.

Mohylu tvorí umelo navŕšený kopec kruhového pôdorysu s výškou 2,3 m a priemerom cca 20 m. Pôvodne bol pravdepodobne väčší, ale poveternostné vplyvy ho mohli znížiť. Mohyla bola súčasťou mohylníka pozostávajúceho min. z troch mohýl a zachovala sa jediná z nich nad úrovňou okolitého terénu. Zvyšné mohyly sú rozorané.

Lokalita doposiaľ nebola archeologicky sondážne skúmaná a nie sú z nej publikované a ani známe archeologické nálezy zo zberu.

Mohyla bola postavená nositeľmi kultúry stredodunajských popolnicových polí bronzovej doby alebo kalenderberskej kultúry staršej železnej doby. Nevylučuje sa, že do mohyly pochovávali obe kultúry. I keď sa v lokalite tejto mohyly nenašli archeologické nálezy z týchto dôb, datovanie odvodzujeme z archeologických nálezov z miest blízkych rozoraných mohýl.

V období stredoveku až včasného novoveku sa plášť mohyly a jej okolie využili ako pietne miesto na pochovávanie. Dokazuje to profil vytvorený začiatkom 60. rokov 20. stor. odkopaním päty mohyly, v ktorom sa črtali kostrové hroby.

V novoveku boli na mohyle osadené kríže, ktoré mohli byť reminiscenciou na cintorín. Mohylu s krížom zachytáva už 1. vojenské mapovanie z rokov 1763 až 1787. Súčasný liatinový kríž je mladší, pravdepodobne sekundárne použitý zo zaniknutého hrobu. Jeho osadenie na murovaný pilier tiež naznačuje existenciu staršieho kamenného kríža alebo Božej muky.

Objekt je nositeľom historickej a urbanistickej hodnoty, a aj napriek tomu, že bol v minulosti narušený stavebnou činnosťou, stále si uchováva charakter mohyly.

V nížinatom prostredí bola väčšina pravekých mohýl zničená najmä poľnohospodárskou činnosťou, bohužiaľ mnohé až v 2. polovici 20. stor. V Trnavskom kraji sú za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásené iba dve praveké mohyly z mladšej a neskorej bronzovej a staršej železnej doby v Janíkoch, v časti Dolné Janíky. Vyhlásené boli už v roku 1966. Mohyla v Čukárskej Pake je jednou z iba dvoch zachovaných mohýl nachádzajúcich sa v intraviláne obcí. Druhou je mohyla zo staršej železnej doby v Janíkoch, v časti Horné Janíky, ktorá však zatiaľ nie je pamiatkovo chránená.

Na základe návrhov KPÚ Trnava sa v trnavskom kraji od roku 2015 vyhlasuje ročne aspoň jedno archeologické nálezisko za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Text: Sládok

Veľká Paka - mohyla Veľká Paka - mohyla Veľká Paka - mohyla

 

Ďalšie aktuality KPÚ Trnava 2015 - 2017 >>

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti