Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Prešov - Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

zverejnené: 7. júna 2018
aktualizované: 18. júna 2020

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. V súčasnosti je stav opačný, na území Prešovského kraja ich máme zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200. Vzhľadom k ich početnosti, ako aj pamiatkovým hodnotám, ktorými disponujú (hodnota historického urbanizmu, hodnota veku, hodnota historického dokumentu, architektonické hodnoty a duchovné hodnoty), pristúpil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) v máji 2018 k ich vyhlasovaniu za NKP. Celý proces však začal oveľa skôr. Na jeho začiatku stál Mgr. Martin Drobňák, predseda Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy, erudovaný historik a európska špička v oblasti výskumu, záchrany, obnovy a starostlivosti o predmetné objekty. Písal sa rok 2013. V tom čase bol Martin čerstvým absolventom vysokoškolského štúdia v odbore história a spolu s jeho kolegami z KVH Beskydy mal za sebou úspešne zrealizované viaceré obnovy vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Viaceré z nich, predovšetkým pokiaľ ide o lokality zarastené náletovými drevinami, konzultoval s Ing. Evou Semanovou, v tom čase zodpovednou za historickú zeleň. Zanietenie, entuziazmus, práca a výsledky Mgr. Martina Drobňáka a dobrovoľníkov z KVH Beskydy nadchla KPÚ Prešov natoľko, že po jeho návšteve a predstavení vízie o zaradení vojnových cintorínov z I. svetovej vojny do pamiatkového fondu SR, bolo v tejto súvislosti v roku 2013 zvolané pracovné rokovanie, ktorého súčasťou bola i prezentácia vytipovaných lokalít. Spomenutého rokovania sa zúčastnili odborní zamestnanci KPÚ Prešov, odborní zamestnanci PÚ SR a zástupcovia KHV Beskydy. Výsledkom stretnutia bola dohoda o začatí procesu vyhlasovania vojnových cintorínov z I. svetovej vojny za NKP. Po vzájomným rokovaniach medzi zástupcami KPÚ Prešov a KVH Beskydy bolo do prvého kola vyhlasovania zaradených 27 objektov. Výber cintorínov reflektoval tri základné skutočnosti – architektonický výraz (architektonicky najzaujímavejšie objekty), typológiu (z každého typu aspoň jeden zástupca) a lokalitu výskytu (z každého okresu, kde v priebehu I. svetovej vojny prebiehali vojenské operácie, aspoň jeden zástupca). Vybrané objekty teda predstavujú reprezentačnú vzorku, ktorá je schopná priblížiť tento typ pamiatok v plnom rozsahu. Samotný proces vyhlasovania vytypovaných vojnových cintorínov z I. svetovej vojny začal v jeseni roku 2017, kedy odborní zamestnanci KPÚ Prešov vypracovali prvých 8 návrhov (Becherov, Hostovice, Parihuzove, Stebník, Sukov, Svetlice, Ulič, Veľkrop). V máji roku 2018 ku ním pribudlo ďalších 19 návrhov (Bodružal, Hažlín, Kamenica nad Cirochou, Kolbovce, Mikulášová, Mlynárovce, Osadné, Snina – epidemický, Snina – Giglovo, Stakčín, Topoľa, Turany nad Ondavou, Veľká Poľana – Hodošík, Veľká Poľana – Rotunda, Výrava – kóta 600, Výrava – Pod Kobylou, Výrava – Pod Kudrovcom, Zboj, Zbojné). Z vyššie uvedeného zoznamu bol ku dnešnému dňu vyhlásený za NKP rozhodnutím č. PUSR-2018/6948-4/34180/JAN zo dňa 2. mája 2018 vojnový cintorín v Uliči (okr. Snina), č. ÚZPF 12109/1. Súčasne platí, že PÚ SR rozhodnutím č. PUSR-2018/6587-6/38049/JAN zo dňa 16. mája 2018 rozhodol o vyhlásení vojnového cintorína v Becherove (okr. Bardejov) za NKP. V procese správneho konania sú v súčasnosti vojnové cintoríny v obciach Topoľa (okr. Snina), Parihuzovce (okr. Snina), Veľkrop (okr. Stropkov) a Zbojné (okr. Medzilaborce).

Spoľahlivý partner

V roku 2013 bol naštartovaný proces, vďaka ktorému sa v najbližších mesiacoch pamiatkový fond SR rozrastie o unikátny typ pamiatok – vojnové cintoríny z I. svetovej vojny. Je to výsledok dlhej cesty, na počiatku ktorej stálo pár nadšencov vojnovej histórie, ktorí v roku 2004 založili občianske združenie KHV Beskydy. Nebyť týchto ľudí a stoviek hodín, ktoré strávili v archívoch a teréne, tak by sme dnes o procese vyhlasovania nie len že neuvažovali, ale by sme tento typ pamiatok ani nepoznali. Po skončení druhej svetovej vojny totiž starostlivosť o tieto objekty upadla tak rapídne, že takmer všetky splynuli s prostredím a stali sa v teréne neidentifikovateľnými.  Členovia KVH Beskydy, na čele s ich predsedom Mgr. Martinom Drobňákom a stredoškolským pedagógom PhDr. Radoslavom Turíkom, na základe precízneho archívneho výskumu vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave, Rakúskom štátnom archíve vo Viedni a Ruskom štátnom vojensko-historickom archíve v Moskve podrobne zmapovali a zlokalizovali vyše 200 vojnových cintorínov z I. svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska. Vďaka ich výskumu dnes vieme tieto objekty presne lokalizovať, poznáme údaje o tom, ako cintoríny v čase ich vzniku vyzerali, koľko vojakov je na ich ploche pochovaných, o aký typ hrobov ide, či ako prebiehala ich údržba v medzivojnovom a povojnovom období. Hodnotné sú predovšetkým poľné náčrty a originálne projekty vojnových cintorínov, na základe ktorých je možná autentická obnova týchto pietnych miest. Prínos KVH Beskydy nespočíva iba v podkladoch, ktoré nazhromaždili, ale aj v ich dobrovoľníckej činnosti, v rámci ktorej sa im podarilo, vychádzajúc z archívnych materiálov a rešpektujúc ich obsah, obnoviť 15 vojnových cintorínov z I. svetovej vojny (Becherov, Hostovice, Kružlová, Mikulášová, Palota, Snina – epidemický, Snina – Giglovo, Stakčín, Stebník, Svetlice, Výrava – kóta 600, Výrava – Pod Kobylou, Výrava – Pod Kudrovcom, Zbojné, Zbudská Bela IV.). V súčasnosti pracujú na obnove vojnových cintorínov v obciach Sukov (okr. Medzilaborce) a Veľkrop (okr. Stropkov). Nezanedbateľná je tiež ich osvetová a publikačná činnosť, vďaka ktorej strhli na svoju stranu okrem odbornej  a laickej verejnosti aj starostov obcí, v katastre ktorých sa tieto objekty nachádzajú a do kompetencií ktorých v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch starostlivosť o tieto pietne miesta podlieha. KPÚ Prešov v KVH Beskydy našiel spoľahlivého partnera, ktorý je garanciou toho, že starostlivosť o novo vyhlásené národné kultúrne pamiatky bude prebiehať na odbornej úrovni a v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Vízia do budúcnosti

Prvá etapa procesu vyhlasovania vojnových cintorínov z I. svetovej vojny z územia Prešovského kraja je vo svojej vrcholnej fáze. Návrhy sú spracované a podané, jeden vojnový cintorín je už za NKP vyhlásený, ďalšie pribudnú do pamiatkového fondu SR v najbližších týždňoch.  KPÚ Prešov, vidiac v danej oblasti veľký potenciál, neplánuje v tejto aktivite poľaviť, práve naopak, týmto objektom sa chce prioritne venovať aj ďalšom období. V krátkodobom horizonte najbližších týždňov je naplánované pracovné stretnutie medzi zástupcami KPÚ Prešov a KVH Beskydy za účelom prerokovania spoločného postupu pri obnove vojnových cintorínov v Zbojnom a Parihuzovciach. Oba spomenuté cintoríny projektoval významný maďarský architekt začiatku 20. storočia Jószef Lamping. Súčasťou jeho projektov je o. i. aj sadovnícka úprava. Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny, ktoré sú v súčasnosti už obnovené, sadovníckou úpravou zatiaľ nedisponujú. Je to spôsobné finančnou náročnosťou, ktorá s tým súvisí. Z vyššie uvedeného dôvodu je víziou KPÚ Prešov vypracovať návrh na obnovu dvoch vyššie uvedených cintorínov, vrátane obnovy sadovníckej úpravy. Predmetné cintoríny by sa mali stať ukážkovými príkladmi toho, akým spôsobom by sa obnova vojnových cintorínov z I. svetovej vojny mala v budúcnosti uberať. Ďalším, v tomto prípade dlhodobým cieľom KPÚ Prešov, je pokračovať v podávaní podnetov a následne i návrhov na vyhlasovanie vojnových cintorínov z I. svetovej vojny za NKP tak, aby sa do pamiatkového fondu SR dostali všetky cintoríny, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom výnimočné a jedinečné. Nateraz posledným cieľom KPÚ Prešov je v horizonte dvoch rokov vypracovanie metodiky pre obnovu tohto typu pamiatok. Pevne veríme, že sa nám všetky naše ciele a vízie podarí naplniť.

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD., Krajský pamiatkový úrad Prešov

Autor fotografií: PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD. (máj 2017)

Projekty cintorínov: Vojenský historický archív Bratislava, Súkromný archív rodiny Lampingovej

 

Becherov, pohľad na vojnový cintorín z juhu Becherov, pohľad na vojnový cintorín zo západu Becherov, poľný náčrt vojnového cintorína, VHA Bratislava Parihuzovce, celkový pohľad na areál zo severu po obnove Parihuzovce, pohľad na centrálnu časť cintorína po obnove Parihuzovce, kópia projektu vojnového cintorína od Jószefa Lampinga, VHA Bratislava Ulič, pohľad na vojnový cintorín z východu Ulič, pohľad na vojnový cintorín zo západu Ulič, poľný náčrt vojnového cintorína, VHA Bratislava Zbojné, pohľad na areál vojnového cintorína z juhu Zbojné, pohľad na hrobové miestna z JZ Zbojné, projekt vojnového cintorína od Jószefa Lampinga z r. 1917, Súkromný archív rodiny Lampingovej

 

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Prešov

 


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti