Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Úradná tabuľa

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 19. októbra 2021

Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady zverejňujú verejné vyhlášky elektronickou formou na webom sídle úradu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a ďalších usmernení.

Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
 • 19.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia hrádze na parcelách; hrádze spojovacej; kanála vodného (Horný prívodný jarok); zariadenia technologického a zátopy nádrže nachádzajúce sa v k. ú. Banský Studenec, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 237 kB)
 • 15.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o ukončení dokazovania  vo veci vyhlásenia OP PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom v Holíči a možnosť vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie, k spôsobu ich zistenia, prípadne doplnenia (PDF, 491 kB)
 • 14.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o začatí konania vo veci zrušenia vyhlásenia NKP Hradisko v obci Olejníkov, okres Sabinov, nachádzajúcej sa na parc. reg. KN C č. 690, k. ú. Olejníkov (PDF, 362 kB)
 • 8.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení domu ľudového v Blatnom, okr. Senec, na Šarfickej ul. 287, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 362 kB)
 • 4.10.2021 PÚ SR - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o vyhlásení božej muky v Prešove - Solivare, okres Prešov, nachádzajúcej sa na parcele reg. KN C č. 3587/1, k. ú. Solivar, za národnú kultúrnu pamiatku (PDF, 378 kB)


  Vysvetlivky používaných skratiek:
  PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
   
  Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
   

  KPÚ Banská Bystrica - úradná tabuľa

  KPÚ Bratislava - úradná tabuľa

  KPÚ Košice - úradná tabuľa

  KPÚ Nitra - úradná tabuľa

  KPÚ Prešov - úradná tabuľa

  KPÚ Trenčín - úradná tabuľa

  KPÚ Trnava - úradná tabuľa

  KPÚ Žilina - úradná tabuľa

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti