Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Telefónny zoznam PÚSR podľa zaradenia

zverejnené: 22. novembra 2019
aktualizované: 21. júna 2021

Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

 

PhDr.Radoslav Ragač,PhD.

 Generálny riaditeľ - dočasne vymenovaný

0220464101

Úsek generálnej riaditeľky

 

Vargová Jana, Mgr.

Vedúca úseku

0220464105

 

Jášek Rudolf

Elektronické úradné doručovanie

0220464210

 

·      Správa registratúry, záznamov a podateľňa

 

Lippai Kršková Monika

Podateľňa

0220464106

 

Rappiová Andrea, Bc.

Registratúra

0220464371

 

·       Referát edično-propagačných činností

 

Petronela Križanová, Mgr., PhD.

Redakcia Pamiatky a múzeá

0220491240

Maráky Peter, PhDr.

Redakcia Pamiatky a múzeá

0220491242

Osobný úrad

 

Kovalovská Dagmar, JUDr.

Vedúca osobného úradu

0220464122

Majerhofer Trubačíková Jana

Referent

0220464121

Micháleková Slavomíra, Mgr.

Referent

0220464123

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

 

Kravjanská Ivica, Mgr.

Vedúca oddelenia

0220464307

Brunčák Peter, Ing.

Digitalizér

0220464312

Halešová Renáta

Digitalizér

0220464306

Kellnerová Radoslava, Ing.

Digitalizér

0220464309

Petrle Marek, Ing.

Digitalizér

0220464311

Sučíková Anna, Ing.

Digitalizér

0220464314

Chemicko-technologické oddelenie

 

Želinská Jana, Ing. PhD.

Vedúca oddelenia

0220464404

Sejková Zuzana, Ing.

Technológ

0220464402

Vrbiková Lenka, Ing.

Technológ

0220464402

Odbor preventívnej údržby pamiatok

 

Rezník Branislav, Mgr.

Vedúci odboru

0220464334

Ižvolt Pavol, Ing. arch. PhD.

Zástupca vedúceho, koordin. ProMonumenta

0220464304

Projektová kancelária Pamiatkového informačného systému (PAMIS)

 

Špánik Michal, JUDr.

Projektový manažér

0220464109

 

Ďuriš Sokolová Eva, Ing.

Ekonomická manažérka

0220464109

 

Halmová Andrea, Bc.

Asistentka manažéra

0220464115

Úsek ekonomicko-prevádzkový

 

Liszkay Juraj, Ing.

Vedúci úseku, námestník generálneho riaditeľa

0220464201

Považanová Daniela

Asistentka námestníka

0220464218

Laliková Asia Marta, Mgr.

Referent pre verejné obstarávanie

0220464206

Sýkorová Emília, Ing.

Referent správy majetku štátu

0220464203

 

Kuriš Sergej, Ing.

Referent inžinierungu

0220464221

 

·      Ekonomické oddelenie

 

 

Nagyová Magdalena, Ing.

Vedúca oddelenia

0220464215

 

Foltýnová Alena

Všeobecná učtáreň

0220464212

 

Knapová Eva

Mzdová učtáreň

0220464211

 

Kollárová Regina

Mzdová učtáreň

0220464205

 

Machatová Janka

Pokladňa

0220464214

 

Mičková Monika

Referent rozpočtovania a financovania

0220464216

 

Šottníková Jana

Všeobecná učtáreň

0220464212

 

Švárna Michaela

Referent rozpočtovania a financovania

0220464215

 

Vojtíšková Marta

Referent rozpočtovania a financovania

0220464224

 

Valovičová Darina

Mzdová učtáreň

0220464219

 

·      Oddelenie informačných systémov

 

 

Chládecký Peter, Ing.

Vedúci oddelenia

0220464107

 

 

Géci Viliam

Referent

0220464225

 

·      Technicko-prevádzkové oddelenie

 

 

Kuriš Sergej, Ing.

Vedúci oddelenia

0220464221

 

Serdahely Richard, Mgr.

Referent

0220464207

 

Vrátnica

 

0220464111

 

Vodiči

 

0220464208

 

Údržba

 

0220464217

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností

 

 

Kubeková Lýdia, Ing. arch.

Vedúca úseku, námestníčka GR

0220464351

 

Franková Hana

Asistentka námestníka

0220464301

 

Szerdová Ľubica Mgr.

Revízia ÚZPF, súpis kultúrnych pamiatok

0220464303

 

·       Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území

 

 

Pinčíková Ľubica, Ing. arch.

Vedúca odboru

0220464340

 

o  Referát pamiatok architektúry

 

 

Bartošíková Tereza, Ing. arch. PhD.

Technické pamiatky

0220464323

 

Guldan Patrik, PhDr.

Architektonické pamiatky a ochranné pásma

0220464317

 

Kalinová Michaela, Mgr.

Sakrálne pamiatky

0220464318

 

Matejčíková Katarína, Mgr.

Sakrálne pamiatky

0220464327

 

Vargová Michaela, Ing. arch. PhD.

Pamiatky ľudovej architektúry

0220464324

 

o  Referát výtvarných, umelecko-remeselných pamiatok a pamiatok histórie

 

 

Gajdošová Ingrid, PhDr.

Hnuteľné kultúrne pamiatky

0220464373

 

 

Ščepánová Soňa, Ing. arch. Mgr.

Moderná architektúra

0220464320

 

o  Referát pamiatkových území a historickej zelene

 

 

Andráši Peter, Ing. arch.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464331

 

Kowalski Tomáš, Mgr.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464337

 

Ondrejkovičová Silvia, Ing. arch.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464333

 

Baroková Dagmara, Mgr.

Správne konania a návrhy ochrany území

0220464333

 

 

Kravjanská Lýdia, Mgr.

Digitalizácia dokumentov

0220464365

 

·      Odbor štátneho informačného systému

 

 

Škulavík Peter, Mgr.

Vedúci odboru

0220464369

 

o  Referát ústredného zoznamu pamiatkového fondu  

 

 

Jánošová Daša, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464325

 

Kirinovičová Naďa, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464361

 

Oravcová Milada, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464362

 

Sabol Radomír, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464325

 

Škandíková Katarína, Mgr.

Správne konania – hnuteľné pamiatky

0220464367

 

Vargicová Michaela, Mgr.

Správne konania – nehnuteľné pamiatky

0220464326

 

o  Referát automatizovaného informačného systému

 

 

Hudáková Denisa, Mgr.

Správa registrov ÚZPF – hnuteľné pamiatky

0220464364

 

Molnárová Viera, Bc.

Správa registrov ÚZPF – nehnuteľné pamiatky

0220464363

 

Ondová Alexandra, Bc.

Správa registrov ÚZPF – hnuteľné pamiatky

0220464364

 

o  Pamiatkový informačný systém (PAMIS)

 

 

Dobrotková Martina, Mgr.

Garant nehnuteľné pamiatky

0220464372

 

 

Kotal Matej, Mgr.

Garant nehnuteľné pamiatky, územia a GIS

0220464316

 

 

Szaszáková Alžbeta, Mgr.

Garant hnuteľné pamiatky

0220464366

 

 

Bokorová Zuzana, Mgr.

Nehnuteľné kultúrne pamiatky

0220464363

 

 

Bunčeková Andrea, Mgr.

Nehnuteľné kultúrne pamiatky

0220464363

 

 

Okkel Samuel, Mgr.

Nehnuteľné kultúrne pamiatky

0220464372

 

 

Barenčíková Alexandra, Mgr.

Hnuteľné kultúrne pamiatky

0220464321

 

 

Tánczosová Katarína, Mgr.

Hnuteľné kultúrne pamiatky

0220464321

 

 

Kosová Barbora, Mgr.

Výtvarné súčasti architektúry

 

 

 

Danielová Eva, Ing.

Historická zeleň

0220464363

 

 

Faturová Anna, Ing.

Historická zeleň

 

 

 

Felcan Michal, Mgr., PhD.

Archeológia

0220464338

 

 

Kročková Kristína, Ing., PhD.

Archeológia

 

 

 

Zachar Ján, Mgr.

Archeológia

 

 

 

Porubská Bronislava, Mgr.

Archívne zbierky a knižnica

0220464386

 

·      Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

 

 

Kubeková Lýdia, Ing. arch.

Vedúca odboru

0220464351

 Adamovič Viktor, Mgr. PhD.
  Referent

     0220464350


Novosedlíková Martina

Asistentka vedúcej

0220464352

 

Solník Němcová Jana, JUDr.

Referent

0220464350

 

Zajacová Mária, Mgr.

Referent

0220464350

 

·      Odbor archeológie

 

 

Bisták Peter, Mgr.

Vedúci odboru

0220464343

 

Feníková Andrea, Mgr.

Zástupca vedúceho, konania o náleznom

0220464339

 

Jaššo Filip, Mgr. PhD.

Fortifikácie, konania o náleznom

0220464332

 Katkin Slavomír, Mgr. 

0220464302

 

Kmeťová Petra, Mgr. PhD.

Prevody hnuteľných archeolog.nálezov

0220464338
0905 960 138

 

Tomašovičová Terézia, Mgr.

Výskumné dokumentácie

0220464339

 

·      Odbor archívu

 

 

Orosová Martina, Mgr.

Vedúca odboru

0220464384

 

o  Referát archívnych fondov

 

 

Danišová Nikola, Mgr.

Archívne fondy

0220464389

 

Gahér Daniel, Mgr. PhD.

Archívne fondy, digitalizácia

0220464387

 

Chrvala Marián

Bádateľňa, digitalizácia

0220464388

 

Tomovičová Jana, Mgr.

Archívne fondy

0220464389

 

 

Višváderová Lenka

Bádateľna, digitalizácia

0220464390

 

o  Referát fotografie

 

 

Šipöcz Ján, Mgr. art.

Fotografovanie, digitalizácia

0220464387

 

o  Knižnica

 

 

Jesenská Katarína, Mgr.

Výpožičky

0220464382


 

Reichardtová Juliana, PhDr.

Vedenie knižnice

0220464382


·       Referát svetového kultúrneho dedičstva


 

Tuhárska Anna, Mgr.

Svetové a Európske kultúrne dedičstvo

0220464342

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

 

ateliér drevorezby

 

0220464414

ateliér kameňa

 

0220464415

ateliér polychromovej plastiky

 

0220464412,419

ateliér tabuľovej maľby

 

0220464410

Augustín Michal

 

 

Babálová Jana

 

0220464410

Drozdová Barbora, Mgr. art.

 

 

Eliašová Jana

 

0220464418

Hrvoľ Jozef, akad. mal.

 

0220464415

Chovanová Zuzana, akad. mal.

 

0220464412

Köppel Peter

 

0220464416

Legátová Erika

 

0220464411

Šulíková Alexandra, akad. mal.

 

0220464413

Tahy Zuzana, Mgr.

 

0220464417

Tóth Roman, Mgr. art.

 

0220464419

Vilímová Janka

 

0220464410


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti