Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Telefónny zoznam PÚSR

zverejnené: 28. septembra 2018
aktualizované: 4. mája 2022

Tel. ústredňa: 02/20464111
Fax.: 02/5477 5844
Centrálny e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk
Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:
- Nehnuteľné NKP:  
Bc. Viera Molnárová, tel.:02/20464363, email: Viera.Molnarova@pamiatky.gov.sk
- Hnuteľné NKP:  
Mgr. Alžbeta Szaszáková, tel.:02/20464366, email:Alzbeta.Szaszakova@pamiatky.gov.sk

E-mailové adresy pracovníkov: (v tvare) meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
 

MENO PRACOVNÍKA

ODDELENIE / ODBOR / ÚSEK

TELEFÓN

Adamovič Viktor, Mgr. PhD.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy
0220464350

Andráši Peter, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464331

Barenčíková Alexandra Mgr. (Hollá)

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS  

0220464321

Baroková Dagmara, Mgr.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464335

Bartošíková Tereza, Ing. arch. PhD.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464323

Bisták Peter, Mgr.

Vedúci Odboru archeológie

0220464343

Bokorová Zuzana, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS  

0220464363

Brunčák Peter, Ing.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464312

Bunčeková Andrea, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS  

0220464363

Danielová Eva, Ing.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS  

0220464363

Danišová Nikola, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464389

Dobrotková Martina, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS

0220464372

Ďuriš Sokolová Eva, Ing.

Projektová kancelária PAMIS

0220464109

Foltýnová Alena

Ekonomické oddelenie

0220464220

Felcan Michal, Mgr. PhD.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS – archeologická zložka

0220464338

Feníková Andrea, Mgr.

Odbor archeológie

0220464339

Franková Hana

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností

0220464301

Gahér Daniel, Mgr. PhD.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464387

Gajdošová Ingrid, PhDr.

Odbor NKP a PÚ, Referát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok

0220464373

Géci Viliam

Oddelenie informačných systémov

0220464225

Guldan Patrik, PhDr.

Odbor NKPaPÚ

0220464317

Halešová Renáta

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464306

Halmová Andrea, Bc.

Projektová kancelária PAMIS

0220464115

Hudáková Denisa, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464364

Chládecký Peter, Ing.

Vedúci Oddelenia informačných systémov

0220464107

Chrvala Maroš

Odbor archívu,
Referát služieb

0220464388

Ižvolt Pavol, Ing. arch. PhD.

Generálny riaditeľ PÚ SR

0220464105

Jánošová Daša, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464325

Jášek Rudolf

Oddelenie informačných systémov

0220464210

Jaššo Filip, Mgr. PhD.

Odbor archeológie

0220464332

Jesenská Katarína, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464389

Kalinová Michaela, Mgr.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464318

Katkin Slavomír, Mgr.

Odbor archeológie

0220464302

Kellnerová Radoslava, Ing.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464309

Kirinovičová Naďa, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464361

Kmeťová Petra, Mgr. PhD.

Odbor archeológie

0220464338

Knapová Eva

Ekonomické oddelenie, Mzdová učtáreň

0220464211

Kollárová Regina

Ekonomické oddelenie, Mzdová učtáreň

0220464205

Kotal Matej, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS

0220464316

Kowalski Tomáš, Mgr

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464337

Kravjanská Ivica, Mgr.

Vedúca odboru digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464307

Kravjanská Lýdia, Mgr.

Odbor NKP a PÚ

0220464365

Križanová Petronela, Mgr., PhD.

Referát edično-propagačných činností, redakcia Pamiatky a múzeá

0220491240

Kubeková Lýdia, Ing. arch.

Námestníčka GR, vedúca Úseku výkonu štátnej správy a odbor. činností a Odboru preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464351

Kuriš Sergej, Ing.

Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia

0220464221

Laliková Asia Marta, Mgr.

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464206

Lippai Kršková Monika

Podateľňa

0220464106

Liszkay Juraj, Ing.

Námestník GR, Vedúci Ekonomicko-prevádzkového úseku

0220464201

Machatová Janka

Ekonomické oddelenie, Pokladňa

0220464214

Majerhofer Trubačíková Jana

Osobný úrad

0220464121

Maráky Peter, PhDr.

Referát edično-propagačných činností, redakcia Pamiatky a múzeá

0220491242
peter.maraky@gmail.com

Matejčíková Katarína, Mgr.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464327

Mičková Monika

Ekonomické oddelenie

0220464216

Michaleková Slavomíra, Mgr.

Osobný úrad

0220464123

Molnárová Viera, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464363

Nagyová Magdalena, Ing.

Vedúca Ekonomického oddelenia

0220464215

Novosedlíková Martina

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464352

Okkel Samuel, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS  

0220464372

Ondová Alexanda, Bc.

Odbor štátneho informačného systému,  
Referát automat. informačného systému

0220464364

Ondrejkovičová Silvia, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatkových území

0220464333

Oravcová Milada, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464362

Orosová Martina, Mgr.

Vedúca Odboru archívu

0220464384

Petrle Marek, Ing.

Oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464311

Pinčíková Ľubica, Ing. arch.

Vedúca Odboru NKP a PÚ

0220464340

Porubská Bronislava, Mgr.

Odbor archívu,
PAMIS

0220464386

Považanová Daniela

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464218

Rappiová Andrea, Bc.

Úsek GR, Správa registratúry, záznamov a podateľňa

0220464371

Reichardtová Juliana, PhDr.

Odbor archívu, Knižnica

0220464382

Rezník Branislav, Mgr.

Odbor preventívnej údržby pamiatok – Pro Monumenta

0220464334

Sabol Radomír, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464325

Szaszáková Alžbeta, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS

0220464366

Sejková Zuzana, Ing.

Chemicko-technologické oddelenie

0220464402

Serdahely Richard, Mgr.

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464207

Solník Němcová Jana, JUDr.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464350

Sučíková Anna, Ing.

Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie

0220464314

Sýkorová Emília, Ing.

Ekonomicko-prevádzkový úsek

0220464203

Szerdová Ľubica Mgr.

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností

0220464303

Šipöcz Ján, Mgr. art.

Odbor archívu,
Referát služieb

0220464387

Ščepánová Soňa, Ing. arch. Mgr.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464320

Škandíková Katarína, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464367

Škulavík Peter, Mgr.

Vedúci Odboru štátneho informačného systému

0220464369

Šottníková Jana

Ekonomické oddelenie

0220464212

Špánik Michal, JUDr.

Projektová kancelária PAMIS

0220464109

Švárna Michaela

Ekonomické oddelenie

0220464213

Tánczosová Katarína, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, PAMIS

0220464321

Tomašovičová Terézia, Mgr.

Odbor archeológie

0220464339

Tomovičová Jana, Mgr.

Odbor archívu,
Referát odborných činností

0220464389

Tuhárska Anna, Mgr.

Referát svetového kultúrneho dedičstva

0220464342

Valovičová Darina

Ekonomické oddelenie, Mzdová učtáreň

0220464219

Vargicová Michaela, Mgr.

Odbor štátneho informačného systému, Referát ústredného zoznamu pam.fondu  

0220464326

Vargová Jana, Mgr.

Vedúca Úseku generálneho riaditeľa

0220464105

Vargová Michaela, Ing. arch.

Odbor NKP a PÚ,
Referát pamiatok architektúry

0220464324

Višváderová Lenka

Odbor archívu,
Referát služieb

0220464390

Vojtíšková Marta

Ekonomické oddelenie

0220464224

Vrbiková Lenka, Ing. PhD.

Chemicko-technologické oddelenie

0220464402

Zajacová Mária, Mgr.

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy

0220464350

Želinská Jana, Ing. PhD.

Vedúca Chemicko-technologického oddelenia

0220464404

Vrátnica

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464111

Vodiči

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464208

Údržba

Technicko-prevádzkové oddelenie

0220464217

 

 

 

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

ateliér drevorezby

ORA

0220464414

ateliér kameňa

ORA

0220464415

ateliér polychromovej plastiky

ORA

0220464412,419

ateliér tabuľovej maľby

ORA

0220464410

Augustín Michal

ORA

 

Babálová Jana

ORA

0220464410

Drozdová Barbora, Mgr. art.

ORA

 

Eliašová Jana

ORA

0220464418

Hrvoľ Jozef, akad. mal.

ORA

0220464415

Chovanová Zuzana, akad. mal.

ORA

0220464412

Legátová Erika

ORA

0220464411

Tahy Zuzana, Mgr.

ORA

0220464417

Tóth Roman, Mgr. art.

ORA

0220464419

Vilímová Janka

ORA

0220464410


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti