Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

zverejnené: 22. júla 2011
aktualizované: 16. marca 2022

ZRIADENIE A ČINNOSŤ SUBKOMISIE

Pamiatkový úrad SR vydáva stanoviská k výsledkom všetkých pamiatkových výskumov v zmysle § 39 ods. 10 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. To znamená, že tomuto režimu podliehajú aj výskumné dokumentácie archeologických výskumov. Podľa tohto Pamiatkový úrad SR vydá stanovisko k výsledkom všetkých archeologických výskumov, ktoré boli uskutočnené na základe správnych aktov a povolení krajských pamiatkových úradov vydaných po 15. júni 2010, keď vyhláška č. 253/2010 Z. z. nadobudla účinnosť.

Pamiatkový úrad SR zriadil na tento účel Subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá je poradným orgánom pre posudzovanie a hodnotenie výskumných dokumentácií. Jej posudky sú podkladom Pamiatkovému úradu SR pre vydávanie zmienených stanovísk.

Subkomisia tiež posudzuje absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 35a ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. a hodnotí odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti osobitnej odbornej spôsobilosti. Viac k uvedeným osvedčeniam v sekcii Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum .

PREDKLADANIE VÝSKUMNÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA POSÚDENIE

Výskumné dokumentácie je potrebné predložiť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby boli na Pamiatkový úrad SR doručené najneskôr 12 kalendárnych dní pred plánovaným zasadnutím subkomisie. Dokumentácie doručené neskôr (po termíne predkladania materiálov – viď tabuľka nižšie) sa budú, v rámci možnosti vzhľadom na 30-dňovú lehotu na vydávanie stanoviska, prerokovávať až na nasledujúcom zasadaní subkomisie.

 

termíny zasadnutí subkomisie v r. 2022
termíny predkladania materiálov v r. 2022
26. január
14. január
23. február
11. február
30. marec
18. marec
27. apríl
14. apríl
25. máj
13. máj
29. jún
17. jún
28. september
16. september
26. október
14. október
30. november
18. november
14. december
2. december

Harmonogram na stiahnutie (PDF, 461 kB)

Posudzujú a hodnotia sa výskumné dokumentácie všetkých druhov archeologického výskumu, vrátane výskumov s negatívnym výsledkom, t. j.
•    z výskumu v súvislosti s obnovou národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravou nehnuteľnosti v pamiatkovom území,
•    z predstihového a záchranného archeologického výskumu,
•    z výskumu na vedecké a dokumentačné účely.

Autori posudzovaných výskumných dokumentácií majú možnosť zúčastniť sa na príslušnej časti zasadania subkomisie, ktorá sa týka nimi spracovaných výskumných dokumentácií.

Výskumné dokumentácie, ktoré nebudú spĺňať ani základné formálne požiadavky stanovené § 7 a § 10 vyhlášky, budú autorovi alebo oprávnenej osobe vrátené na dopracovanie bez toho, aby prešli posúdením v subkomisii.  


ZLOŽENIE SUBKOMISIE OMK PRE ARCHEOLÓGIU:
(od 01. 01. 2021, príp. od 10. 02. 2021)

vedúci subkomisie:        
Mgr. Peter Grznár – Krajský pamiatkový úrad Trnava

členovia subkomisie:
PhDr. Peter Bednár, CSc. – Archeologický ústav SAV
Mgr. Peter Bisták – Pamiatkový úrad SR
Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Mgr. Radoslav Čambal, PhD. – SNM–Archeologické múzeum
PhDr. Gabriel Fusek, CSc. – Archeologický ústav SAV
PhDr. Ivan Cheben, CSc. – Archeologický ústav SAV
PhDr. Karel Prášek – Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Mgr. Martin Pristáš – Krajský pamiatkový úrad Košice
Mgr. Dominik Repka, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Mgr. Branislav Resutík – Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava
Mgr. Andrej Vrtel, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

tajomníčka subkomisie:     
Mgr. Petra Kmeťová, PhD. – Pamiatkový úrad SR

VYHODNOTENIE POSUDZOVANIA VÝSKUMNÝCH DOKUMENTÁCIÍ

Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2020 (PDF, 524 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2019 (PDF, 578 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2018 (PDF, 481 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2017 (PDF, 4,83 MB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2016  (PDF, 672 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za rok 2015 (PDF, 329 kB)
Vyhodnotenie posudzovania výskumných dokumentácií za roky 2013- 2014
(PDF, 731 kB)
Vyhodnotenie činnosti Subkomise OMK pre archeológiu za rok 2012 (PDF, 578 kB)
Vyhodnotenie činnosti Subkomise OMK pre archeológiu za rok 2011
(PDF, 500 kB)

 
e-mail: archeologia@pamiatky.gov.sk
Tel.: 02/204 64 338

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti