Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Sadzobník prác CHTO

zverejnené: 1. augusta 2011
aktualizované: 1. augusta 2011

Sadzobník prác Chemicko - technologického oddelenia PÚ SR, schválený 22.04. 2010

  1. Stavebné materiály, soli
a. Odber vzoriek a práce v teréne 15 €/hod.
b. Vyhotovenie a príprava nábrusov, stratigrafia, mikrofotografia 10-15 €/vzorka
c. SEM –EDS analýza stavebného materiálu 30 €/vzorka
d. Kvantitatívna silikátová analýza – strata žíhaním, stanovenie nerozpustného podielu, stanovenie obsahu CaO, MgO, R2O3 50 €/vzorka
e. Kompletná silikátová analýza( + rozpust.. SiO2, SO3) 70 €/vzorka
f. Granulometria 35 €/vzorka
g. Stanovenie obsahu vodorozpustných solí, sírany (gravimetria), chloridy (argentometria), dusičnany (kolorimetria), pH 17 €/vzorka
h. Vodivosť 4 €/vzorka
i. Vlhkosť 4 €/vzorka
j. Nasiakavosť / hygroskopická nasiakavosť 4/7 €/vzorka
k. Kvalitatívne stanovenie výkvetov (SEM-EDS) 10 €/vzorka
   
  2 . Maľba a polychrómia
a. Odber vzoriek a práce v teréne 13 €/hod.
b. Vyhotovenie a príprava nábrusov, stratigrafia, mikrofotografia 10-15 €/vzorka

c. 

Analýza podkladov a farebných vrstiev metódou SEM – EDS 1 - 5 vrstiev, 6 - 10 vrstiev, 11 a viac vrstiev 30-70 €/vzorka
d. Analýza pigmentov a podkladov inými metódami: optická polarizačná mikroskopia, mikrochemické rozbory, SEM - EDS na C – páske 17 €/vzorka
   
3. Podložky
a. Analýza drevnej hmoty, optická a SEM mikroskopia,vis/pol 15 €/vzorka
b. Petrografický rozbor kameňa,optická a SEM mikroskopia,vis/pol 50 €/vzorka
c. Analýza štruktúry textílie, rozbor vlákna optickou mikroskopiou, SEM EDS analýzou 20 €/vzorka
d. Analýza kovových materiálov metódou SEM - EDS na C – páske ( archelogické vykopávky, mince, kovové ozdoby textílií, klenoty, organové píšťaly, kovové podložky pre maľbu a pod.) 17 €/vzorka
   
  4. Iné rozbory a práce  
a. RTG snímkovanie (30x40cm), digitalizácia a dokumentácia snímku na A4 fólii 20 €/snímka
b. Snímkovanie v UV osvetlení 10 €/snímka
c. Histochemická analýza spojiva 5 €/vzorka
d. Iné merania a odber vzoriek, prieskumné práce, odskúšanie technologických procesov 13 €/hod.
e. Iné technologické práce, posudky a návrhy 13 €/hod.

Bratislava, 22.04.2010

Ing.J.Želinská, PhD.
ved. CHTO        

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti