Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

ROCEM

zverejnené: 1. augusta 2011
aktualizované: 3. apríla 2012

ROCEM – Výskumný projekt 5. rámcového programu Európskej komisie

Roman Cement to restore built heritage effectively
(„Románsky cement na efektívne reštaurovanie stavebných pamiatok“)

Číslo projektu: 

EVK4-CT-2002-00084 – ROCEM
Typ kontraktu: Výskumný
Začiatok projektu:
1.marec 2003
Trvanie projektu: 36 mesiacov

Riešený problém: 

Vysoko hydraulické spojivá, známe pod názvom prírodný, alebo románsky cement boli kľúčovým materiálom na fasády budov v období európskeho historicizmu a Art Nouveau (19. stor. až začiatok 20. stor.). Románske cementy boli vyrábané pálením slienitých vápencov pri teplotách pod teplotou slinutia a následným zomletím vypálenej suroviny na požadovanú jemnosť. Od ostatných hydraulických spojív sa odlišovali najmä veľmi krátkym časom zatuhnutia (cca 7-20 min.), teplou žlto-hnedou farbou, malou náchylnosťou na zmrštenie počas tuhnutia a vysokou odolnosťou voči atmosferickým vplyvom a vodorozpustným soliam.

Tieto vlastnosti predurčovali románsky cement k tomu, aby sa stal obľúbeným materiálom na ľahko zhotoviteľné a ekonomicky výhodné trvanlivé dekorácie exteriérov budov. Tento materiál nie je už v súčasnosti dostupný na trhu. Zároveň je nedostatok informácií o jeho vlastnostiach, o jeho správaní sa počas starnutia a nie sú dostupné ani adekvátne technológie pre jeho ochranu a reštaurovanie. Dôsledkom toho je, že pri opravách pamiatok z tohto obdobia nemôže byť splnený základný princíp moderného konzervovania/reštaurovania – a to, že historické budovy by mali byť opravované materiálmi, ktoré sú kompatibilné s originálnymi materiálmi.

Vedecké ciele a postupy:

 • Zvýšiť povedomie profesionálov zapojených do pamiatkovej obnovy budov z 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia o potrebe používania materiálov a pracovných techník, ktoré budú kompatibilné s pôvodnými.
 • Poskytnúť opis optimálnych surovín, kalcinačných podmienok a následných pracovných postupov, ktoré by umožnili opätovné uvedenie románskeho cementu na reštaurátorský trh.

Na splnenie týchto cieľov projektu je potrebné:

 • Štúdium vzoriek historických mált a omietok odobratých z reprezentatívneho počtu historických objektov - aby sa získali kritériá pre zhotovenie nových spojív a mált.
 • Štúdium a výber vhodných zdrojov surovín, pretože ich chemické a mineralogické zloženie je podstatné pre vlastnosti a vzhľad výsledného produktu.
 • Optimalizovať kalcinačné parametre pre vypálenie románskeho cementu s vysokou kvalitou.
 • Vyrobiť skúšobnú vzorku románskeho cementu v dostatočnom množstve pre následné skúšky a testy.
 • Vývoj nových mált a ich porovnanie s pôvodnými historickými vzorkami
 • Zhodnotenie vlastností nových mált počas workshopov a počas skúšok pri reštaurovaní in-situ.
 • Odovzdávanie a ďalšie šírenie získaných vedomostí a skúseností: vypracovaním informačnej brožúrky (Advice Note), regionálnymi kurzami, školeniami a pod.

Očakávaný dopad projektu:

Podstatným pokrokom bude opätovné uvedenie pôvodného historického materiálu a pracovnej technológie do reštaurátorskej praxe, čo oprávnene zodpovedá potrebám konzervovania a reštaurovania stavebných pamiatok z obdobia 19. a začiatku 20. storočia.

Koordinátor projektu:

Dr. Roman Kozlowski
Institute of Catalysis and Surface Chemistry
Polish Academy of Sciences
ul. Niezapominajek 8
30-239 Krakow, Poland
Tel: +48126395119
Fax: +48124251923
E-mail: nckozlow@cyf-kr.edu.pl
 
Ďalší účastníci projektu:
 
 • Universität für Angewandte Kunst, Institut für Konservierungswissenschaften und Restaurierung Technologie, Viedeň, Rakúsko
 • University of Bradford, Department of Civil Engineering and Environmental Engineering, Bradford, Veľká Británia
 • Gesellschaft für Wissenstransfer in der Gebäude Diagnostik, Berlin, Nemecko
 • Predsiebiorstwo Betonow Specjalnych Superbet, Krakov, Poľsko
 • AC Konservacja Zabytkow Piotrowski, Krakow, Poľsko
 • Atelier Gürtner, Viedeň, Rakúsko
 • Institut restaurování a konzervačních technik, Oddelenie technológie, Litomyšl,    Česká republika
 • Pamiatkový úrad SR, Chemicko-technologické oddelenie, Bratislava
 • Klaus Rogge Specialbaugesellschaft, Berlin, Nemecko

Zodpovedným riešiteľom projektu za Pamiatkový úrad SR je:
Mgr. Martina Stillhammerová

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti