Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 4/2009

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

Ochrana pamiatok na Slovensku v rokoch 1919 – 1939
Denkmalschutz in der SLOWAKEI IN JAHREN 1919 – 1939
Monuments Preservation in SLOVAKIA IN THE YEARS 1919 – 1939

2
Martina Orosová
Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období
Organisation des Denkmalschutzes in der Zwischenkriegszeit
The Organisation of Monuments Preservation in the Interwar Period

12
Lukáš Svěchota
Pamiatky a Trianonská zmluva
Denkmäler und der Vertrag von Trianon
Monuments and the Treaty of Trianon

18
Renata Glaser-Opitzová
Archeologické dedičstvo
Archäologisches Erbe
Archaeological heritage

23
Bronislava Porubská
Sakrálne pamiatky
Sakrale Denkmäler
Sacral monuments

30
Magdaléna Brázdilová
Reštaurovanie výtvarných pamiatok
Die Restaurierung von Denkmälern der bildenden Kunst
Restoration of artistic monuments

35
Terézia Otter-Volková
Regulácia mesta Bratislavy
Regulierung der Stadt Bratislava
Bratislava city regulation

39
Lenka Ulašinová-Bystrianska – Martina Orosová
Tradičná ľudová architektúra a kultúra
Traditionelle Volksarchitektur und –kultur
Traditional folk architecture and culture

43
Miloš Dudáš
Obnova Čičmian
Die Erneuerung der Gemeinde Čičmany
Renovation of the Čičmany municipality

49
Miroslav Palárik
Múzejníctvo v období ČSR
Das Musealwesen zur Zeit der Tschechoslowakischen Republik
Museology in Czechoslovakia

55
Henrieta Žažová
Knižnice v agende pamiatkových orgánov
Bibliotheken in der Agenda der Denkmalbehörden
Libraries in the agenda of the monument institutions

62
Viliam Stockmann
Vládny komisariát a ochrana prírody
Das Regierungskommissariat für Denkmalschutz und der Naturschutz
The Government Commissariat for Monuments Preservation and nature protection 

Osobnosti – Persönlichkeiten  – Personalities

67 – 70
Jan Eisner (Renata Glaser-Opitzová)
Jan Emler (Henrieta Žažová)
Jan Hofman (Martina Orosová)
Václav Chaloupecký (Lukáš Svěchota)
Štefan Janšák (red.)
Dušan Samuel Jurkovič (Martina Orosová)
Václav Mencl (Martina Orosová)
Vladimír Wagner (Martina Orosová)

Príbehy pamiatok – Geschichten der Denkmäler – Stories of monuments

71
Veronika Kapišinská
Kostol v Liskovej – stretnutie histórie a moderny
Die Kirche in Lisková – eine Begegnung zwischen Geschichte und Moderne
Lisková Church – history meets modern style

75
Jana Oršulová
Lüneburský gobelín v SNM
Der Lüneburger Gobelin im Slowakischen Nationalmuseum
The Lüneburg tapestry in the SNM

Recenzia – Rezension - Review

82
Ivan Gojdič
Rozmanité a pozoruhodné 19. storočie
Das verschiedenartige und bemerkenswerte 19. Jahrhundert
The varied and remarkable 19th century

85
NOTES – NOTES – NOTES

89
KNIHY – BÜCHER – BOOKS
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti