Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 1/2008

zverejnené: 3. mája 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Juraj Bartík
Úvodník 
Leitartikel
Editorial

NAJSTARŠIE OSÍDLENIE - ÄLTESTE BESIEDLUNG DER SLOWAKEI - THE OLDEST SETTLEMENT IN SLOVAKIA

2
Zdeněk Farkaš
Prví obyvatelia na našom území
Die ersten Bewohner unseres Landes
The first inhabitants of our land

MLADŠIA KAMENNÁ DOBA - DIE JUNGSTEINZEIT - THE NEW STONE AGE
 
7
Zdeněk Farkaš
Víťazstvo neolitickej civilizácie
Der Sieg der neolithischen Zivilisation
The victory of Neolithic civilisation

NESKORÁ KAMENNÁ DOBA - DIE SPÄTSTEINZEIT - THE LATE STONE AGE

15
Zdeněk Farkaš
Kultúry eneolitu 
Kulturen des Äneolithikums
Eneolithic cultures

BRONZOVÁ DOBA - DIE BRONZEZEIT - THE BRONZE AGE
 
23
Juraj Bartík
Kov v rukách človeka
Bronze – das Metall in den Händen des Menschen
Bronze – the metal in man’s hands

27
Juraj Bartík
Pohrebiská – sídliská – poklady
Gräberfelder – Siedlungen – Schatzfunde
Burial grounds – settlements – treasures

STARŠIA ŽELEZNÁ DOBA - DIE ÄLTERE EISENZEIT – HALLSTATTZEIT - THE EARLY IRON AGE – HALLSTATT
 
35
Radoslav Čambal
Halštatské kultúry 
Hallstattzeitliche Kulturen
Hallstatt cultures

LATÉNSKA DOBA - DIE LATENEZEIT - LA TENE PERIOD
 
40
Igor Bazovský
Kelti – bojovníci železného veku 
Die Kelten – Krieger der Eisenzeit
Celts – the Iron Age warriors

RÍMSKA DOBA - DIE RÖMISCHE KAISERZEIT - ROMAN TIMES

44
Vladimír Turčan
Na hranici s Impériom
An der Grenze zum Imperium
On the border with Empire

SŤAHOVANIE NÁRODOV - DIE VÖLKERWANDERUNGSZEIT - MIGRATION PERIOD

50
Vladimír Turčan
Na prahu epochy Slovanov
An der Schwelle der slawischen Epoche
On the threshold of a new Slavic era
 
VČASNÝ STREDOVEK - DAS FRÜHMITTELALTER - THE EARLY MIDDLE AGES
 
55
Katarína Tomčíková
Avari – Slovania – Maďari
Awaren – Slawen – Magyaren
Avars – Slavs – Magyars 

STREDOVEK - DAS MITTELALTER - THE MIDDLE AGES

61
Klára Fűryová
Materiálna kultúra v stredoveku
Die Sachkultur im Mittelalter
Material culture in the Middle Ages
 
ZBIERKY - SAMMLUNGEN - COLLECTIONS

66
Titus Kolník
Germánsky hrob z Ostrovian
Das germanische Grab aus Ostrovany
A German grave from Ostrovany

OBJAV - ENTDECKUNG - DISCOVERY

72
Jozef Medvecký
Renesančné pastofórium v Nitre
Renaissance Pastoforium in Nitra

RECENZIA - REZENSION - REVIEW

74
Pavol Valachovič
Zberateľstvo antických pamiatok v Čechách
Die Geschichte der Antikesammlungen in Böhmen
A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands

75
NOTES - NOTES - NOTES

81       
KNIHY - BÜCHER - BOOKS

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti