Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území - ONKPaPÚ

zverejnené: 13. mája 2020
aktualizované: 8. septembra 2020

Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území zabezpečuje výkon štátnej správy Pamiatkového úradu SR v prvom stupni s celoslovenskou pôsobnosťou vo veciach zverených mu podľa zákona. Zabezpečuje aj odborno-metodické, koncepčné a koordinačné činnosti súvisiace s ochranou, obnovou, prezentáciou a využitím pamiatkového fondu, vrátane lokalít svetového dedičstva a lokalít európskeho dedičstva. Podieľa sa na spracovaní rozborov stavu a vývoja ochrany pamiatkového fondu, koncepciách a dlhodobých výhľadoch smerovania a na základných otázkach súvisiacich s ochranou pamiatkového fondu. Podieľa sa na metodickom usmerňovaní a na kontrole odbornej činnosti KPÚ a na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej činnosti úradu. Rieši a koordinuje celoslovenské odborné a výskumné úlohy, vypracúva podklady a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na realizáciu cieľov ochrany pamiatkového fondu. Podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany pamiatkového fondu a spolupracuje s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

ONKPaPÚ sa člení na tieto organizačné zložky:
a.    vedúci odboru
b.    referát architektonických pamiatok
c.    referát pamiatkových území
d.    referát výtvarných, umelecko-remeselných pamiatok a pamiatok histórie

Odbor organizačne patrí do Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností úradu.
 
 
Články a aktuality:
 

T. Bartošíková: Omaľovánky - s farbičkou po slovenských pamiatkach (FB zverejnené 12.4.2020)

T. Bartošíková: Zostrojte si doma unikátne slnečné hodiny! (FB zverejnené 19.4.2020)

T. Bartošíková: Človeče po slovenských hradoch (FB zverejnené 25.4.2020)

T. Kowalski: Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska – znovu nájdené (zverejnené 22.4.2020)

T. Kowalski: Pamiatkový úrad SR opäť participoval na medzinárodnom veľtrhu Monumento Salzburg 2020 (zverejnené 31.3.2020)

S. Ščepánová: Reduta Skalka v Jelšave čaká na návrat do aktívneho života mesta (zverejnené 21.4.2020)

Ľ. Pinčíková: Spomienka na pamiatkara Michaela Alberta Petzeta pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok (zverejnené 17. 4.2020)

K. Matejčíková: Málo známy dôkaz historického súdnictva – pranier v obci Skerešovo (zverejnené 28.4.2020)

I. Gajdošová: Obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade z univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave (zverejnený 5.5.2020)

T. Kowalski: Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok (zverejnené 12.5.2020)

T. Kowalski: Oltár evanjelického kostola v Chyžnom – pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika (zverejnené 14.5.2020)

P. Guldan: Názor Bratislavčana a pamiatkara k zámeru mesta trasovať koľaje električky po Pribinovej ulici (FB zverejnené 19. 5. 2020)

T. Bartošíková: Vznik bratislavského zimného prístavu (zverejnené 20.5.2020)

S. Ščepánová: Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle (zverejnené 3.6.2020)

P. Guldan: MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019 (zverejnené 9.6. 2020)

T. Bartošíková: Taviareň v Banskej Štiavnici (zverejnené 23.6.2020)

T. Kowalski: 70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku (zverejnené 18.8.2020)

 


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti