Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Publikácie Pamiatkového úradu SR

zverejnené: 9. mája 2022
aktualizované: 9. mája 2022

Objednávky publikácií zasielajte na adresu kniznica@pamiatky.gov.sk


MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury III.
Praha : Národní památkový ústav; Pamiatkový úrad SR, 2022, 302 s.
ISBN 978-80-88339-04-5 (celok), ISBN 978-80-88339-10-6 (3. diel)


Titulná fotka Dějiny evropské architektury III.

Po prvých dvoch dieloch – Umenie starovekých ríši a Umenie antického sveta – vychádza tretí diel Menclových dejín európskej architektúry s podnázvom Stredoveké umenie európskeho západu, 1. časť. Začína 9. storočím – karolínskou renesanciou, otonským umením a pokračuje do polovice 12. storočia románskym umením. Stredoveká architektúra bola v centre pozornosti Václava Mencla. Venoval sa jej aj počas svojej pôsobnosti na Slovensku. Znalosti starovekých kultúr, gréckeho a rímskeho umenia i byzantskej architektúry využil pri svojej interpretácii stredovekej architektúry Európy. Jej zhodnotenie má čo povedať aj súčasnému čitateľovi. Samotná publikácia je rozdelená na dve časti: A – Karolínska renesancia a umenie otonské, Polarita moci vo Svätej ríši rímskej (9. – 10. storočie) a B – Umenie románske, Svitanie z Cluny (11. – druhá polovica 12. storočia). Obsahuje aj resumé v angličtine, výklad použitých odborných pojmov a obsiahlu literatúru, ktorá je radená chronologicky. Podobne ako v predchádzajúcich dieloch bol Menclov text doplnený poznámkami a odkazmi na novšiu literatúru. Autentickosť diela podčiarkujú pôdorysné analýzy, kresby a fotografie. Nakoľko textová časť k stredovekej architektúre je veľmi rozsiahla, zostavovatelia sa ju rozhodli rozdeliť do dvoch častí, prvá z nich vychádza teraz, a druhá, ktorá bude obsahovať umenie gotické, by mala vyjsť budúci rok. Celý súbor Menclových dejín však bude mať päť dielov. Za Pamiatkový úrad SR sa do prípravy publikácie zapojil Patrik Guldan a Ľubica Pinčíková.

 

Cena: 20,00 €

 


Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II.
Zborník Gotická cesta 3/2018

Zost.: Michaela Kalinová
Občianske združenie Gotická cesta – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Rožňava : Bratislava 2020
ISBN: 978-80-972544-1-4, EAN: 9788097254414
Digitálna verzia:
ISBN: 978-80-972544-2-1, EAN: 9788097254421
 

Titulka zborníka Gotická cesta 3/2018

Predložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na III. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 30. – 31. augusta 2018.

Už tradične sú tu prezentované aktuálne výsledky výskumov predovšetkým stredovekých sakrálnych pamiatok so snahou o interdisciplinárne prepojenie bádania z regiónov Gemer, Malohont a Spiš, ktoré sú súčasťou novodobej kultúrnej trasy Gotická cesta. 
 
Úvodnú časť predkladaného zborníka tvoria tentoraz príspevky venované tunajším stredovekým nástenným maľbám. Na príspevok P. Budaya, dokladajúci prvé dokumentačné a výskumné snahy v počiatkoch formovania pamiatkovej ochrany na prelome 19. a 20. storočia z predchádzajúceho II. ročníka, nadväzuje aktuálne T. Kowalski štúdiou, v ktorej prvýkrát komplexnejšie približuje proces formovania reštaurátorskej praxe na Slovensku v období po vzniku Československa do roku 1951, keď vznikol pamiatkový ústav ako predchodca súčasného Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Sumarizuje prvé realizované reštaurátorské akcie z celoslovenského pohľadu a v rámci nich zahŕňa aj akcie z dotknutých regiónov Gemera, Malohontu a Spiša. Na tento historiograficky zameraný príspevok nadväzujú ďalšie dva príspevky z aktuálnej reštaurátorskej praxe. M. Janšto a R. Boroš predkladajú výsledky nedávneho reštaurovania interiéru Evanjelického a. v. kostola v Rimavskom Brezove a P. Mlích približuje novo zreštaurované nástenné maľby v interiéri Kostola Najsvätejšej Trojice v Rákoši. Prax z reštaurovania nástenných malieb ukazuje, že je nesmierne dôležité získané výsledky jednotlivých reštaurátorských akcií navzájom prepájať a syntetizovať. Jedným z takýchto pokusov je príspevok A. Križnar, ktorá nám predstavuje výsledky svojho výskumu zameraného na materiálovo-technologické vyhodnotenie stredovekých nástenných malieb. Ide o čiastkový výstup zo širšie stredoeurópsky koncipovaného projektu, v ktorom prepája získané poznatky o stredovekých nástenných maľbách Slovinska, Maďarska, Rakúska a Slovenska, spracované na báze vizuálnej obhliadky a analýzy reštaurátorských zásahov, ale aj chemicko-technologických výskumov realizovaných pod vedením J. Želinskej v Chemicko-technologickom oddelení Pamiatkového úradu SR. Prináša tým v mnohom nové zaujímavé postrehy uplatniteľné aj spätne pre reštaurátorskú prax. Viac v článku o Zborníku Gotická cesta 3/2018. 
 
Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 34 624 kB)


MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury II.
Praha : Národní památkový ústav; Pamiatkový úrad SR, 2020, 494 s.
ISBN 978-80-88339-04-5 (celok), ISBN 978-80-88339-08-3 (II. diel)


Titulná fotka Dějiny evropské architektury II.

Druhý zo štyroch pripravovaných zväzkov monumentálneho diela Václava Mencla – Dějiny evropské architektury s podnázvom Umění antického světa – pojednáva o gréckom archaickom a klasickom umení a umení helenistických synkrézií v rôznych častiach antického sveta: v Malej Ázii, Sýrii, na Apeninskom polostrove a v perzskej Mezopotámii. Ďalej približuje umenie v dobe rímskeho cisárstva, sasanovské paláce v Perzii a ranokresťanské umenie v latinskom svete a vo Východorímskej ríši. Knihu uzaviera stredoveké umenie národov v Byzantskej ríši, zahŕňajúce umenie gréckej ortodoxnej cirkvi, arménských synkrézií, ruské umenie a umenie nástupníckych národov po rozpade Západorímskej ríše. Napriek množstvu lokalít a ich časový rozsah tvorí kniha jednoliaty obsahový celok obohatený autorovými fotografiami. Vydaním Menclovej monumentálnej práce splácajú českí a slovenskí pamiatkari dlh významnému európskemu bádateľovi, ktorého dielo dosiaľ nebolo plne docenené.

 

Cena: 20,00 €

 


Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23.
Zborník prednášok zo seminára konaného  dňa 12.12.2019
Zostavila: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
Trnava: Krajský  pamiatkový úrad Trnava pod záštitou pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 2020, 59 s.
ISBN: 978-80-972798-3-7


Titulka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č.23

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal pod záštitou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v novembri 2020 v poradí 23. zväzok zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23. Obsahuje príspevky, ktoré odzneli na seminári konanom v zasadacej sieni Mestského úradu Trnava v decembri 2019. Vydanie zborníka v počte 300 ks finančne zabezpečil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, známy aj pod prezývkou „vianočný seminár“, je už tradičné odborné podujatie zamerané na prezentáciu poznatkov o pamiatkovom fonde mesta Trnava a Trnavského kraja z pohľadu celého spektra pamiatkových výskumov. Našou snahou je predstaviť najnovšie výskumy, prednosť majú poznatky získané práve v roku konania seminára. Seminár sa koná každý rok počnúc od roku 1995, zborník z prednášok vychádza nepretržite od roku 1997.

 
Zborník na STIAHNUTIE (PDF, 17 000 kB)


MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury I.
Praha : Národní památkový ústav a Pamiatkový úrad SR, 2019, 208 s.
ISBN 978-80-88339-04-5 (celok), ISBN 978-80-88339-05-2 (1. diel)


Titulná fotka Dějiny evropské architektury I.

Takmer pred päťdesiatimi rokmi vznikol rukopis, z ktorého sa vytvorilo monumentálne knižné dielo Václava Mencla Dějiny evropské architektury. Je to jeho posledné dielo, ktoré dodnes nebolo publikované. Využil v ňom svoje celoživotné skúsenosti, získané dlhoročnou bádateľskou prácou a praxou v odbore pamiatkovej starostlivosti, a podal široký obsiahly výklad vývoja architektúry, zasadený do slohových, historických a filozofických súvislostí. Podstatná časť rukopisu bola dokončená v roku 1970 a doplnená krátko pred autorovou tragickou smrťou v roku 1978. V roku 2019 vyšiel jeho prvý zväzok Dějiny evropské architektury I. a postupne do roku 2022 budú publikované ďalšie tri zväzky. Edícia je prevzatá z pôvodného strojopisného rukopisu z roku 1977, ktorý má 556 strán a 917 Menclom zhromaždených čiernobielych fotografií, plánov a pohľadníc. Prvý diel predstavuje architektúru najstarších civilizácií v Mezopotámii a Egypte, približuje umenie Kréty, gréckeho kmeňa Dórov i Chetitov a vrcholí v dobe achajmenovských kráľov v Perzii. Publikácia je rozdelená na dve veľké kapitoly. Prvú kapitolu Umění starověkých říší v předním Orientu a v Egyptě tvoria dve väčšie a viaceré menšie podkapitoly. Autor sa zaoberá umením Mezopotámie, Starej a Strednej ríše v Egypte, palácov minojských miest na Kréte, opisuje hrady achajských Grékov vo východnom Stredomorí, chrámy Novej ríše v Egypte, paláce a mestá chetitských kráľov v Malej Ázii a Sýrii, paláce dynastie Manneovcov v Perzii, paláce Novoasýrskej ríše a pevnosti Churitov v štáte Urartu či mestá Novobabylonskej ríše. Druhá kapitola Umění antického světa už nie je taká rozsiahla ako prvá. Autor v nej len načrtáva začiatky antického umenia a charakterizuje dvorské umenie Perzskej ríše za vlády Achaimenovcov, pretože druhý zväzok publikácie bude venovaný umeniu antického sveta s rovnomenným názvom. Kniha má bohatú obrazovú prílohu, ktorá je obohatená Menclovými autorskými fotografiami, fotografiami nákresov z jeho denníka alebo pôdorysmi s jeho ručne písanými poznámkami. Je písaná v českom jazyku, má 208 strán, poznámkový aparát, resumé v anglickom jazyku a na konci čitateľ nájde výklad odborných názvov, zoznam použitej literatúry a obrázkov, miestny a menný register. Dielo Dějiny evropské architektury I. je určené historikom umenia, pamiatkarom, architektom, študentom, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti a vyšlo v spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

 

Cena: 20,00 €

 


Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III.
Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018.
Dolný Kubín; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava; Pamiatkový úrad SR, 2019, 189 s.
ISBN 978-80-89564-27-9


Titulná fotka publikácie

Zborník prináša 17 príspevkov mladých archeológov z rôznych pamäťových inštitúcií stredoslovenského regiónu, ktoré odzneli na konferencii Výsledky nových archeologických výskumov na Strednom Slovensku. Konferencia sa konala v Banskej Bystrici v roku 2017 a v Oravskom Podzámku v roku 2018.

Cena: 15 eur 

 


Metodika identifikácie a výskumu historických krovov.
SUCHÝ, Ľ. – ZACHAROVÁ, D. a kol.
Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. 152 s.


Titulná fotka Mince v základoch domoch

Cieľom predloženej metodiky je pomôcť rozpoznať historický krov, zvládnuť jeho rámcové časové a konštrukčné zaradenie, spresniť terminológiu tvarov a častí striech, konštrukčných prvkov, tesárskych spojov a spojovacieho materiálu. Dôležitou časťou poznávacieho procesu je aj správna dokumentácia, vrátane spôsobu ich kreslenia pre následné spracovanie – podľa potreby od jednoduchších až po samotný architektonicko-historický pamiatkový výskum.
Autori uvedený základný rámec metodiky obohatili o mnohoročné poznatky zo skúmania strešných konštrukcií a priestorov v podstrešiach, ktoré ukrývajú množstvo informácií, a to o samotných krovoch, ale aj o iných ich súčastiach, ako sú napr. trasologické a montážne stopy súvisiace s prácou tesárov v minulosti, či epigrafické nálezy vo forme nápisov, datovaní, mien remeselníkov, výpočtov a pod. Dôležitou súčasťou týchto „tajomných“ priestorov a konštrukcií sú aj nálezy pomocných prepravných, ťažných a dvíhacích zariadení, ktoré slúžili na stavbu krovov (striech), prípadne na prepravu stavebného a montážneho materiálu do podstreší, ako aj architektonické a výtvarné súčasti priamo nesúvisiace s krovmi, ktoré sú dodnes zachované a viditeľné už len v podstrešiach a dopĺňajú poznatky o danom objekte.
Publikácia zapĺňa dlhoročnú medzeru v poznávaní a terminológii historických krovových konštrukcií na Slovensku. Snahou autorov bolo aj týmto spôsobom prispieť k lepšej ochrane týchto vzácnych stavebných konštrukcií.

Cena: 10,00 €

 


Zborník Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie
Zost.: Tereza Bartošíková
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. 114 s.
ISBN 978-80-89175-80-
2

Titulná fotka zborníka

Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém. V dnešných dňoch máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v Bratislave. Mnohé industriálne areály boli zrovnané so zemou a žijú už len v pamäti ľudí a v historických dokumentoch. Niektoré lastovičky techniky sa však podarilo uchovať a postupne začínajú opäť ožívať alebo im svitá nádej na ružovejšiu budúcnosť. Ideálnou situáciou pri technických pamiatkach je, ak vlastník chápe hodnotu týchto objektov a ak sa prezentácii a využitiu technickej pamiatky venujú ľudia s dôvernou znalosťou lokálnej histórie a s entuziazmom a nadšením pre daný odbor. Dúfame, že pri príležitosti Dní technických pamiatok sa nám podarilo pozitívnym príkladom kolegov z múzeí, občianskych združení aj akademickej obce ukázať, že kde je vôľa tam je cesta aj pre technické pamiatky na Slovensku. V zborníku môžete nájsť príspevky od muzeológov, venujúcich sa prevažne praktickým stránkam využitia technických pamiatok, ale aj teoretické práce z akademického prostredia. Sú tu prezentované články venujúce sa prevažne histórii technických pamiatok v Bratislave, ale aj niekoľko teoretických prác z iných kútov Slovenska a Čiech.

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 19 262 kB)

 


Mince v základoch domov : Osudy peňazí nielen z Papradna.
MELIŠ, Štefan.
Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018
ISBN 978-80-89175-82-6, 73 s.


Titulná fotka Mince v základoch domoch

Kniha napísaná rukou Štefana Meliša pojednáva o novovekých minciach, ktorých funkcia vychádzala z ľudovej zbožnosti a povier obyvateľstva obce Papradno v okrese Považská Bystrica. Každý staviteľ nového príbytku dával do konštrukcie svojej stavby mince, niekedy doplnené o písomnú správu staviteľov, prípadne citát z Biblie, alebo o klasy obilia, resp. liečivé byliny. Nejde pritom o špecifikum Považia. Podobné doklady mincí v základoch rodinných domov nachádzame naprieč celým územím Slovenska. Ľudia v minulosti verili v hojnosť peňazí a obživy, pokiaľ budú mať v základoch svojho domu uloženú symbolickú „obetu“. Predkladaná kniha neobsahuje len informácie o miestach nálezov a typov objavených mincí. Autor sa zaoberá vlastníckymi vzťahmi a pátra po prvých majiteľoch, teda staviteľoch domov. Vykresľuje ich osudy a analyzuje zistené skutočnosti. Téma mincí v základoch rodinných domov nie je jedinou, o ktorej sa v knihe dočítate. Dozviete sa okrem iného aj o liečivých peniazoch, o tzv. agnuskových minciach či o výrobe prsteňov z drobných medenákov.

Cena: 7,00 € 

 


Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II.
Zborník Gotická cesta 2/2016

Zost.: Michaela Kalinová

Občianske združenie Gotická cesta – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Rožňava : Bratislava 2018, ISBN 978-80-972544-0-7

Titulná fotka zborníka

Predložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na II. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 11. – 12. augusta 2016.

Štúdie v zborníku sa venujú predovšetkým sakrálnym stredovekým pamiatkam Gemera a priľahlých oblastí Spiša. Sú radené v tematickej nadväznosti. Úvodný príspevok P. Budaya popisuje počiatky tunajšej pamiatkovej ochrany z prelomu 19. a 20. storočia zameranej na stredoveké nástenné maľby. Naň nadväzuje analýza súčasného stavu pamiatkového fondu – stredovekej sakrálnej architektúry Gemera, hodnotiaca najohrozenejšie objekty spracovaná R. Erdélyim. Nasledujú príspevky monograficky zamerané na jednotlivé sakrálne pamiatky, spracované z pohľadu archívno-historického, architektonicko-historického, umelecko-historického, archeologického, resp. reštaurátorského výskumu (M. Tihányiová – Kameňany, B. Pomfyová – Štítnik, M. Janovská – Gelnica, M. Kalinová a S. Paulusová – Henckovce, E. Erdélyi, A. Botek a B. Vachová, M. Šurin – Zacharovce a Rybník, N. Urbanová – Levoča). Súčasť interiérov kostolov tvorili už od najstarších čias nástenné maľby a rôzny mobiliár. Preto ďalšie dva príspevky upriamujú našu pozornosť práve na tieto zložky (E. Hasalová, M. Borošová Michalcová), V súčasnosti, žiaľ, patria častokrát k veľmi ohrozeným, a keďže pri ich fyzickej záchrane zohráva mimoriadny význam reštaurovanie, je snahou týchto príspevkov priblížiť aj rôzne aspekty reštaurátorskej práce. Zaujímavé, nezriedka originálne zachované časti architektúry, resp. rôzne stopy po jej stavebnom vývoji, skrývajú v sebe podkrovia kostolov, o čom nás presvedčí  príspevok Ľ. Suchého. Záverečná časť zborníka sa venuje dominantným profánnym stavbám Muránskej doliny, ktoré boli už od stredoveku hlavnými regionálnymi panskými sídlami – Hradu Muráň a kaštieľu v Jelšave (Ľ. Fillová, M. Matejka, T. Janura, M. Tihányiová, M. Šimkovic).

Zborník v plnofarebnej tlači, v mäkkej väzbe, formátu A4, má 256 strán. Texty jednotlivých štúdií sú doplnené bohatou obrazovou a grafickou prílohou. Zborník bol recenzovaný Š. Oriškom a  K. Markušovou.

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 12 972 kB)

Cena: 15,00 € 



Eugen Bárkány : Židovské pamiatky na Slovensku
Pamiatkový úrad SR, 2017
ISBN 978-80-89175-79-6

Titulná fotka knihy Židovské pamiatky na Slovensku

Publikácia je prvým dielom novej edície prameňov Archívu PÚ SR. Prezentuje dokument, ktorý tvoria texty a kresby Eugena Bárkánya vytvorené v rokoch 1952 – 1965 v 120 obciach a mestách na Slovensku. Texty popisujú históriu miestnej židovskej náboženskej obce a ilustrácie zachytávajú pozostatky židovskej kultúry – pohľady na synagógy a modlitebne, v menšej miere aj pôdorysy synagóg, pohľady na cintoríny, detaily náhrobkov, mapky s vyznačením židovských pamiatok a pod. Ing. Eugen Bárkány (1885 – 1967) bol staviteľom, zberateľom, zakladateľom prvého Židovského múzea v Prešove a zbierky judaík v Bratislave. Pre jedinečnú a autentickú hodnotu je Bárkányova dokumentácia publikovaná komplexne v knižnej podobe.
Okrem reprodukcií archívnych prameňov obsahuje kniha úvod od Martiny Orosovej, odbornú štúdiu z pera Jany Švantnerovej, spomienkové texty Ivana Kamenca a Jara Riháka, stručný Bárkányov životopis, súpis židovských pamiatok v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a krátky slovníček hebrejských výrazov. Samotné Bárkányove texty usporiadané podľa pôvodného uloženia sú doplnené poznámkovým aparátom od pracovníkov Archívu PÚ SR, podľa dostupných knižničných a archívnych prameňov. Kritický aparát nie je vyčerpávajúci a nesnaží sa nahrádzať hĺbkovú analýzu stavu židovských pamiatok na Slovensku. Dáva tým príležitosť na nové výskumy o existujúcich i zaniknutých objektoch a doplnenie nášho zlomkovitého poznania. Knihu recenzovali Katarína Mešková Hradská z Historického ústavu SAV a Peter Salner z Ústavu etnológie SAV.
Kniha v plnofarebnej tlači v pevnej väzbe obsahuje 234 strán textov a 357 strán obrázkov.
Vypredané!

 


Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - Levoča
Zost.: Norma Urbanová, Barbora Kosová, Ľubica Szerdová-Veľasová
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2016, 679 s.
ISBN 978-80-556-2449-5

Titulná fotka súpisu pamiatok Levoča

Tretí diel najrozsiahlejšej edície o pamiatkach Slovenska!

Publikácia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: sídlo Levoča je tretí diel z edície mapujúcej hnuteľné a nehnuteľné pamiatky na území Slovenska, ktorú pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart.
Pamiatkový úrad SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce všetkých druhov pamiatok Levoče, ktorá bola pre svoje s výrazné a jedinečné pamiatkové hodnoty zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Autori podávajú zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o jednotlivých pamiatkach, prehľad historických a kultúrnych súvislostí, ktoré formovali výtvarné umenie, remeslá aj architektúru, urbanistický a stavebný vývoj pamiatkovej rezervácie Levoča a celého sídla, vrátane mestských častí.
Historické zábery, katastrálne mapy z tretej štvrtiny 19. storočia a mapa prvého vojenského mapovania z roku 1769, originálne návrhy, kresby,  archívne dokumenty, zamerania hnuteľných pamiatok, detailov architektúry a pôdorysy so slohovou analýzou z pamiatkových a reštaurátorských výskumov v konfrontácii so súčasným stavom, dokumentovaným aj výnimočnými leteckými zábermi, približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu. Kniha je určená odborníkom i laikom so záujmom o kultúrne dedičstvo.

Cena: 20,00 €

 


Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika
Autori: Juraj Gembický – Radek Lunga
Pamiatkový úrad SR, Košice 2014
 

Obálka publikácie Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku - metodika

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 prvú publikáciu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany. Zvony a iné zvonolejárske výrobky sú nedeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu Slovenska a ako hudobné, výtvarné, historické a kovolejárske pamiatky si zasluhujú bližšie poznanie a poučený prístup k ich ochrane. Praktická odborná príručka Pamiatková ochrana zvonov – metodika vysvetľuje základné metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a funkčnej prevádzke. V oblasti pamiatkovej ochrany zvonov definuje základné tematické okruhy a problémy, ich východiská a riešenia. Nadväzuje na dobrú spoluprácu orgánov pamiatkovej starostlivosti s cirkvami v medzivojnovom období. Príručka je určená pre pamiatkárov, vlastníkov zvonov, zástupcov štátnej i cirkevnej správy, reštaurátorov, stavebných technikov, projektantov, muzejníkov, kostolníkov, správcov církevných objektov, ale aj pre širšiu odbornú a zainteresovanú verejnosť. Prehľadne spracovaný text je doplnený množstvom farebnej obrazovej dokumentácie, ktorá názorne ilustruje konkrétne prípady, problémy a situácie, ku ktorým sú doplnené vysvetľujúce komentáre.

Autori metodiky, Juraj Gembický a Radek Lunga, sú skúsení odborníci dlhodobo činní na poli pamiatkovej ochrany zvonov. Predkladaná metodika vychádza z dlhodobo zhromažďovaných a systematicky vyhodnocovaných poznatkov z terénu. Bola schválená Pamiatkovým úradom SR ako odborno-metodický materiál pro všetky krajské pamiatkové úrady.

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe: Na stiahnutie (PDF, 13381 kB)

Cena: 10,00 € 



Obnova pamiatkového fondu - Nitriansky kraj
Decénium 2002 - 2012

Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2013
ISBN
978-80-971529-6-3

Obálka Obnova pamiatkového fondu - Nitriansky kraj Decénium 2002 - 2012

Napriek tomu, že proces obnovy pamiatkového fondu je spojený s nemalými finančnými nárokmi na vlastníkov, v priebehu posledného desaťročia z celkového počtu 564 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho samosprávneho kraja prešla procesom komplexnej, prípadne čiastočnej obnovy takmer tretina.
Obdobie jedného decénia usmerňovania činností pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu Krajským  pamiatkovým  úradom Nitra, počnúc od 1. apríla 2002, a uvedomenie si nezastupiteľnej úlohy poznania pamiatkového fondu  pri vytváraní pocitu identity, kultúrneho vedomia, prehlbovania estetického cítenia a rozširovania vedomostí jednotlivca, boli dostatočným dôvodom a vhodnou príležitosťou pre spracovanie a prezentáciu súhrnnej informácie o uskutočnených obnovách.
Publikácia ponúka možnosť prostredníctvom bohatej fotodokumentácie a stručných popisov oboznámiť sa s priebehom a výsledkami viac ako päťdesiatich najvýznamnejších obnov, sústredených do celkom  siedmich kapitol ako  reprezentantov  tých najpočetnejších kategórií. Kapitola o sakrálnej architektúre je zredukovaná vzhľadom na to, že niektoré obnovy  boli podrobne spracované v publikácii Krajského pamiatkového úradu Nitra z roku 2011: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. I. a VII. kapitola je doplnená ukážkami obnovy hnuteľných kultúrnych pamiatok reštaurovaním a kapitola o kaštieľoch je aj protikladom ku obnove – jedenástimi kaštieľmi, ktoré na obnovu iba čakajú.

 


Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883
Pamiatkový úrad SR, 2013, druhé nezmenené vydanie

Titulka knihy - Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883

Prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie poskytujú podrobný obraz o podobe a premenách nášho územia v priebehu 18. a 19. storočia a obsahujú tak množstvo neoceniteľných informácií. Úvodnú časť tvorí stať podrobne charakterizujúca prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie, ako aj ďalšie mapové diela zachytávajúce územie historického Uhorska. Hlavnou časťou knihy je legenda vysvetľujúca jednotlivé symboly a ich variácie, ktoré boli použité na zakreslenie rozličných objektov a tiež spôsoby znázornenia rôznych druhov zemského povrchu. Použitie znakov, symbolov a ich farebnosti je potom doložené na viacerých ukážkach zo všetkých troch vojenských mapovaní. Súčasťou knihy je aj CD príloha, obsahujúca popri ukážkach vojenských máp v elektronickej forme aj miestny register ku všetkým trom mapovaniam. Register umožňuje vyhľadanie konkrétneho mapového listu, na ktorom sa nachádza určitá lokalita a tiež miesto uloženia elektronickej i tlačenej formy danej mapy v zbierke Archívu PÚ SR. Ďalšou časťou prílohy sú vojenské opisy krajiny, ktoré boli spracované ako súčasť prvého vojenského mapovania. Z opisov krajiny uvádzame výberovo tú časť, ktorá prislúcha k mapovým listom zachytávajúcim územie dnešného Slovenska. Opisy sú v pôvodnej, teda nemeckej verzii, pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie doplnené o súčasné znenie názvov slovenských lokalít.


Vypredané!


Rákociho poltury zo Šurian - Kostolného Seku
Najväčší poklad kuruckých poltúr zo Slovenska
Furman M., Budaj M., Hunka J.
Pamiatkový úrad SR, 2013
ISBN 978-80-89175-62-8


Obálka Rákociho poltury zo Šurian - Kostolného Seku

Šuriansky poklad pozostávajúci z 1756 ks medených poltúr Františka II. Rákociho, nájdený pri prestavbe rodinného domu v Šuranoch, časť Kostolný Sek, patrí k najväčším zachovaným súborom poltúr zo Slovenska. Platidiel, ktoré ako jediné v histórii uhorského mincovníctva neobsahujú údaj o svojom vydavateľovi. Mincí, ktoré mali v dobe svojej razby úplne zmeniť uhorské hospodárstvo, lebo mali do obeživa zaviesť kreditné, štátom či vydavateľom ručené peniaze.
Predkladaná monografia ponúka čitateľovi údaje o okolnostiach nálezu, jeho prevzatí, konzervácii a vyhodnotení. Podrobná ikonografická analýza predstavuje samostatnú kapitolu. Tá umožnila spoznať základné charakteristiky poltúr z košickej a kremnickej mincovne. Obsahuje aj metrologické a metalografické analýzy vybraných mincí. Detailné skúmanie jednotlivých mincí ponúka generálny katalóg všetkých poltúr, ktorý je súčasťou knihy na priloženom CD. Kniha obsahuje aj kapitoly o príčinách výroby takýchto mincí, o ich vplyve na vtedajšie obchodné pomery a na celkový vývoj uhorského hospodárstva. O tom, akým spôsobom dokázali viaceré uhorské, aj slovenské mincovne vyriešiť problém razby státisícových emisií poltúr, prečo nastal pokles ich kúpnej sily a prečo ich ľudia naďalej ukrývali. Nemenej zaujímavou je časť o príčinách ukrytia samotného nálezu, kto bol jeho vlastníkom a v dôsledku akých udalostí došlo k uschovaniu mincí.
Veľmi dôležitú a osobitú úlohu zohráva šuriansky poklad z pamiatkarského hľadiska, pretože poukazuje na to, že odovzdať nález štátu má zmysel. Je to vôbec prvý nález, ktorého hodnota vyčíslená znalcom bola nálezcovi vyplatená v plnej výške.
Tento poklad sa tak stal výnimočným pamiatkovým, muzeálnym a numizmatickým exponátom, ktorý výrazným spôsobom približuje nielen históriu Šurian – Kostolného Seku, ale aj badateľne rozširuje poznatky a ponúka materiál na detailnejšie štúdium tohto najnižšieho Rákociho platidla.

Súčasťou knihy je aj CD s generálnym katalógom mincí so základnými metrologickými údajmi a foto mincí
Cena:
10 €

 


Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin
Zost.: Ľubica Szerdová-Veľasová, Veronika Kapišinská
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2012, 624 s.
ISBN 978-80-556-0784-9


Titulka Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Martin

Publikácia je druhým dielom edičného radu o pamiatkovom fonde Slovenskej republiky.
Pamiatkový úrad SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce všetkých druhov pamiatok a pamiatkových území dolného Turca. Autori podávajú zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o jednotlivých pamiatkach, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
Úvodné kapitoly sú venované náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoj jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry.
V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.
Celofarebná publikácia využíva dobové i súčasné fotografie doplnené mapami,  nákresmi pôdorysov a originálnymi návrhmi stavieb, ktoré približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu.
Vypredané!



Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji,
Rímsky vojenský kastel Gerulata v Bratislave - Rusovciach

Pamiatkový úrad SR, 2011
ISBN 978-80-89175-53-6


Titulka knihy Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Rímsky vojenský kastel Gerulata v Bratislave - Rusovciach

Schmidtová J., Gáfriková O., Pinčíková Ľ.: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Rímsky vojenský kastel Gerulata v Bratislave - Rusovciach, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 16 s., ISBN 978-80-89175-53-6



Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
Pamiatkový úrad SR, 2011


Titulka knihy - Dunajský Limes na Slovensku

Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.



Zborník a katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2011. 184 s.
ISBN 978-80-89395-15-6


Titulka - Zborník zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Krajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja usporiadali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 seminár a výstavu Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 10. septembra 2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo slávnostné otvorenie výstavy. Z podujatia bol zostavený zborník a katalóg k výstavbe (vydaný ako CD, je prílohou zborníka). Zborník bol vydaný pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.



Ročenka pamiatkových výskumov 2010
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, 2012.
ISBN 978-80-89175-55-0

Titulka - Ročenka pamiatkových výskumov 2010

Výsledky pamiatkových výskumov realizovaných na Slovensku v roku 2010 na CD nosiči.


Cena: 5 eur



Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2009. 130 s.
ISBN
978-80-970214-3-6

Titulka Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja

Krajský pamiatkový úrad Nitra spracoval všetky pamiatkovo chránené kaštiele Nitrianskeho kraja tak, ako boli verejnosti prezentované  rovnomennou výstavou pri príležitosti 18. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré usporiadalo v septembri 2009 Mesto Nitra. Celkom šesťdesiattri kaštieľov je zoradených podľa jednotlivých slohových období od renesancie (15) cez barok (15), barok – klasicizmus (6), klasicizmus - empír (16) až ku historizujúcim slohom včítane secesie (11).



Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2008, 287 s.
ISBN 978-80-8085-673-1


Titulka knihy Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok

Publikácia je prvým dielom pripravovanej edície, ktorej zámerom je predstaviť verejnosti pamiatkový fond SR. Prezentuje výsledky terénneho, pramenného, analytického i komparatívneho výskumu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a pamiatkových území realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Úvodné kapitoly sú venované náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoja jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry. V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené jej historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.
Cena: 15 €


CÓNOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, I., LACKOVÁ, D. a kol.: Vitráže na Slovensku.
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2006, 63 s.
ISBN 80-8085-215-4


Titulka knihy Vitráže na Slovensku.

Publikácia predstavuje prvé monotematické spracovanie vitráží na Slovensku. Je výsledkom systematického výskumu, čerpajúceho z rozsiahleho terénneho výskumu, širokého záberu archívneho výskumu a práce s literatúrou a v neposlednom rade z konzultácií so žijúcimi autormi. Text knihy sprevádza rad ilustrujúcich fotografií. Knihu charakterizuje nezvyčajne široké zadanie, v rámci ktorého bol hodnotený celý fond vitráží na území Slovenska, sakrálnych i profánnych, od 14. storočia až po súčasnosť. V úsilí o komplexný prístup k téme autori sledovali viaceré hľadiská (výtvarná vývojová línia slohov a štýlov, žáner a námet, autori vitráží, vitrážnické firmy, zaradenie vitráží do európskeho kontextu).
Cena: 30  €


Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
Zost. M. Orosová. Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2007, 111 s.
ISBN 978-80-89175-16-1


Titulka knihy Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Publikácia predstavuje fondy a zbierky Archívu Pamiatkového úradu SR, jeho dejiny od roku 1919, sídlo archívu a jeho priestory, činnosti (predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, fotolaboratórium, archívny informačný systém, knižnica, prehľad poskytovaných služieb). Je základnou príručkou poskytujúcou komplexný pohľad na archív.
Vypredané!



CÓNOVÁ, I.: Levočský zlatník Ján Siláši.
Pamiatkový úrad SR Bratislava 2004, 63 s.


Titulka knihy  Levočský zlatník Ján Siláši.

K najrozvinutejším remeslám na Slovensku vždy patrilo zlatníctvo. Tvorba levočského zlatníka Jána Silášiho (…1782), špecifická typickým kánonom výstavby predmetov, svojským dekorom, ojedinelou výzdobou mnohofigurálnymi emailovými miniatúrami aj množstvom prác, nemá na Slovensku obdobu a priraďuje Silášiho k významným európskym zlatníkom - emailérom.
Cena: 6 €



ČIČO, M., KALINOVÁ, M., PAULUSOVÁ, S. a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.
Pamiatkový ústav Bratislava 2002, 408 s.


Titulka knihy Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.

Publikácia s historickým úvodom a katalógovou časťou vyše 100 lokalít kalvárií je výsledkom dokumentácie a pasportizácie kalvárií na Slovensku. Obsahom hesla katalógu je: datovanie, iniciátor, podnet a priebeh výstavby kalvárie, jej stručná umeleckohistorická charakteristika, pramene a literatúra.

Vypredané!



SPIRITZA, J.: Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí.
Pamiatkový úrad SR Bratislava 2002, 105 s.


Titulka knihy Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí.

Kampanológ J. Spiritza sa pokúsil vyplniť málo známu slovenskú časť minulosti nevšedného remesla - zvonolejárstva retrospektívnymi portrétmi konkrétnych účastníkov. V úvodnej štúdii autor rozoberá písomné správy dokumentujúce najstaršie dejiny zvonolejárskej produkcie na našom území a hodnotí stav literatúry k danej téme. Samotný biografický slovník tvorí 305 hesiel.

Vypredané!


GOJDIČ, I.: Národná kultúrna pamiatka Devín.  Slovanské hradisko.
Pamiatkový ústav Bratislava 2000, 47 s.


Titulka knihy Národná kultúrna pamiatka Devín.  Slovanské hradisko.

Publikácia je zhrnutím poznatkov o najstaršom osídlení Devína na základe archeologického výskumu, o dejinách hradu, jeho architektonickom vývoji, majiteľoch a významnom mieste v dejinách slovenského národa. Autor stručne informuje o lokálnych prírodných pomeroch a obnove tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky. Kniha vyšla aj v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii.

Cena: 3 €



Archaeologia historica – 25/2000
Muzejní a vlastivědná společnost-Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko Banská Bystrica, 2000. 459 s.


Titulka zborníka Archaeologia historica – 25/2000

Zborník príspevkov prednesených na 31. konferencii archeológov stredoveku Českej republiky a Slovenskej republiky s hlavným zameraním na stredoveké mesto a jeho zázemie. Banská Bystrica, 27.-30. septembra 1999.



Folk Architecture in Slovakia.
Bratislava : Ministerstvo kultúry SR; Národné pamiatkové a krajinné centrum; Academic Electronic Press, 1998, 220 s.
ISBN 80-88880-28-9


Titulka knihy Folk Architecture in Slovakia

Anglická verzia rovnomennej publikácie o ľudovej architektúre na celom území Slovenska, reprezentatívna farebná publikácia.

Cena: 15 eur


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti