Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

PÚ SR centrum

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 28. septembra 2018

Pamiatkový úrad vykonáva podľa §10 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady. Pamiatkový úrad:

 • riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi,
 • rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
 • zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
 • rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených mu týmto zákonom na úseku ochrany pamiatkového fondu,
 • preskúmava záväzné stanoviská krajských pamiatkových úradov,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,
 • vedie archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 • zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické pracoviská a laboratóriá,
 • zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce,
 • vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť,
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc krajským pamiatkovým úradom,
 • spolupracuje s občianskymi zdruţeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, vyuţívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
 • podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.


Pracoviská PÚ SR s celoslovenskou pôsobnosťou (sídliace v Bratislave):

Archív

Knižnica

Chemicko-technologické oddelenie

Digitálna a grafická dokumentácia

Organizačná štruktúra PÚ SR s vyznačením organizačných jednotiek sídliacich v Bratislave v sídle generálneho riaditeľstva 

Ogranizačná štruktúra PÚ SR v Bratislave
Ogranizačná štruktúra PÚ SR centrum (PDF, 34,4 kB)
 
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti